Kanadu máme na dosah ruky

Text Pavel Hrnčíř Foto Jana Pešavová, Shutterstock Publikováno
thumbnail Kanada

Ačkoli se leckomu při pohledu na mapu tají ze vzdálenosti mezi Kanadou a Českou republikou dech, můžeme tuto severoamerickou destinaci zařadit mezi relativně snadno dostupné. Blízkosti našich zemí napomáhá intenzivní sdílení společných hodnot, jako posilování principů právního státu, budování tržní ekonomiky a rozvoj volného obchodu, podpora demokracie a lidských práv anebo i důraz na sociální jistoty a rodinu. V neposlední řadě nás sbližují také společné kulturní reference vycházející historicky z evropských tradic, stejně jako velký počet Čechů, kteří našli v zemi javorového listu svou druhou vlast.

Pro Českou republiku by se Kanada mohla stát v oblasti obchodu a investic perspektivním mimoevropským partnerem na úrovni Ruska, Číny a USA. S frekvencí leteckých spojení se zkracují i reálné vzdálenosti a příležitosti. Před časem oznámila letecká společnosti Air Canada zahájení přímých letů na lince Toronto – Praha – Toronto v květnu 2016.

Z širšího politického hlediska jsme Kanadou vnímáni jako blízký partner euroatlantické bezpečnostní architektury se silným důrazem na kolektivní obranu. Kanadská vláda sleduje náš postoj k ratifikaci smluv mezi EU a Kanadou (SPA a CETA) a pozorně vnímá potenciál vzájemné spolupráce mezi Kanadou a zeměmi střední a východní Evropy (SVE) včetně ČR. Rovněž má zájem zapojit se do aktivit Visegrádského fondu.

Nový kontext bilaterálních vztahů

Právě zmíněné strategické smlouvy mezi EU a Kanadou se mohou stát historickým milníkem i pro vztahy mezi ČR a Kanadou. Od Komplexní ekonomické a obchodní dohody (CETA) se očekává podstatný nárůst objemu obchodní výměny a investic mezi EU a Kanadou. CETA odstraní řadu tarifních a zejména netarifních obchodních překážek a umožní přístup na trh veřejných zakázek nejenom na federální úrovni, ale i na úrovni provincií a měst. Má přinést liberalizaci 92 procent celních tarifů v oblasti zemědělské produkce a posílí přístup na kanadský trh zejména v sektoru zpracovaných zemědělských výrobků, vína a lihovin. V oblasti zemědělství jsou však z režimu úplného odstranění cel vyňaty některé citlivé produkty. Kanada zároveň souhlasila s ochranou 179 zeměpisných označení původu výrobku, včetně „Žateckého chmele“ a „Českého piva“. Smlouva přináší také vyšší mobilitu pracovníků a služeb včetně vzájemného uznávání kvalifikace.

Kanada je v současnosti 46. exportním trhem ČR z hlediska dovozu a ve vzájemném obchodu se pohybujeme okolo 50. místa. Vzhledem k ekonomickému potenciálu Kanady je nízký objem obchodní výměny překvapivý.

Z našeho pohledu patří mezi silné stránky česko-kanadské ekonomické spolupráce standardní vztahy bez konfliktních témat, kladná obchodní bilance (od roku 2011), obrovský ekonomický potenciál partnerské země – Kanada je členem skupiny G8 a jedenáctou ekonomikou světa se stabilním růstem, silnou kupní silou a rozšiřující vývozní kapacitou energetických zdrojů. Kanadská ekonomika nabízí značnou shodu sektorových poptávek s kapacitami, jimiž disponují čeští výrobci (např. technologie v oblasti těžby nerostů, dopravní zařízení, energetika, stavebnictví, informační a komunikační technologie, nanotechnologie, čisté technologie, biotechnologie apod.). Mezi klady patří i solidní základ kanadských investic v ČR.

Mezi naše slabé stránky ve vzájemné ekonomické spolupráci patří nízký objem obchodní výměny či portfolio českého exportu do Kanady, které tvoří zejména produkty s nižší přidanou hodnotou. Významnou bariérou pro české subjekty je silné konkurenční prostředí, regulace trhu a celková finanční nákladnost realizace projektů. Přesto s kvalitním produktem a konkurenceschopnou cenou mají české firmy na tamějším trhu nemalou šanci.

Zastupitelský úřad ČR v Ottawě vychází z aktuální poptávky kanadského partnera, která klade důraz na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Do ní patří především technologie v oblastech těžby nerostů a dopravního strojírenství či technologie v energetice. Mezi vyhledávané sektory patří i biotechnologie a informační systémy. Zatím však většinu českého vývozu představují kolejnice, lité výrobky ze železa, pneumatiky apod. Další prioritou české ekonomické diplomacie v Kanadě je zvýšení objemu kanadských investic v ČR.

Z USA do Kanady

Ve své strategii zaměřené na zvýšení objemu obchodní výměny mezi ČR a Kanadou využíváme přítomnosti českých firem v USA a potenciálu rozšíření jejich aktivit na kanadský trh, úzce propojený s americkou ekonomikou. Iniciovali jsme již některé konkrétní projekty a oslovujeme i další české subjekty působící v USA s pobídkou rozšířit svou klientelu o zákazníky v Kanadě.

Kanada patří mezi nejúspěšnější země ve schopnosti inovovat své produkty. Proto si novou dynamiku zaslouží i modely spolupráce R&D či věda, výzkum a inovace, kde můžeme od Kanady očekávat přínos například v oblasti inovačního rozvoje nových produktů a technologií. Zásadní krok vpřed lze však uskutečnit pouze prostřednictvím konkrétní nabídky výzkumného projektu, pokud možno doprovázeného perspektivou finančního zajištění ze strany privátního sektoru.

Kanaďané se již v Česku rozkoukali

V současné době u nás působí řada významných kanadských firem, které se podílejí na zvyšování technologické úrovně českého průmyslu, jmenujme například značky Celestica, Magna International, Bombardier, Baťa či Apotex. V lednu 2012 byla podepsána česko-kanadská Dohoda o podpoře a ochraně investic. Ta přispívá k souběhu dalších pobídkových faktorů v ČR, kterými jsou mj. vysoce kvalifikovaná pracovní síla, dopravní infrastruktura, ekonomická a měnová stabilita, nízké platové náklady či členství v EU. To jsou argumenty, které spolu se systematickým mapováním kanadské ekonomiky, vytipováváním perspektivních oblastí spolupráce a prezentací českých investičních pobídek ve spolupráci s agenturou CzechInvest pomáhají lákat kanadské investice do ČR.

V současné době se naše ekonomická diplomacie opírá o poměrně funkční systém pobídkové a informační infrastruktury. Kvalitativní posun nastal podpisem rámcové dohody mezi MPO a MZV o zásadách spolupráce, jejíž součástí jsou mj. systém sdílení informací (SINPRO) a společné Klientské centrum pro podnikatele. Oba nástroje lze plně využít v rámci ekonomické diplomacie s touto severoamerickou zemí.

Země kvalifikovaných českých migrantů

Jako užitečný nástroj ekonomické diplomacie se v Kanadě osvědčilo systematické budování sítě honorárních konzulů. Cílem je nominovat do téměř každé kanadské provincie klíčového zástupce České republiky, jehož hlavní misí, kromě administrativní pomoci českým krajanům a turistům, bude vytváření užitečných neformálních vztahů s ekonomickou a politickou elitou v dané provincii. Dosavadní vynikající spolupráce s českými honorárními konzuly Jerrym Jelinkem v Calgary a Hynkem Žikovským v Montrealu potvrzuje správnost této strategie.

Významným sektorem, který má podíl na zvyšování prestiže ČR v zahraničí, je turistický ruch. Zastupitelský úřad ČR ve spolupráci s pobočkou agentury CzechTourism v New Yorku (s působností pro Kanadu) připravuje na rok 2016 intenzivnější aktivity v kanadském teritoriu, jež vycházejí z rostoucího počtu kanadských turistů v ČR. Informační kampaň o naší republice včetně výběru cílové klientely jistě pozitivně ovlivní i plánované obnovení přímé linky mezi Torontem a Prahou. Kromě kanadských turistů očekáváme na palubě letadel mířících do Prahy i potenciální investory, vědecké pracovníky či studenty.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2015 na straně 42—44.

Štítky Kanada, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.