Příležitosti pro české firmy v Iráku

Text Michal Prokop Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Irák

Energetika

lrácká vláda připravuje výstavbu nových plynových, vodních i solárních elektráren. Jejím záměrem je vyrábět do roku 2030 až 25 % energie ze slunce. První kontrakty již byly podepsány, např. s nadnárodní francouzskou společností Total Energies či s čínským státním podnikem Power Construction Corporation of China. České firmy by mohly najít uplatnění napřímo či jako subdodavatelé při výstavbě zařízení pro výrobu a rozvody elektrické energie (turbíny, generátory, transformační stanice, regulační technika apod.), projektování přehrad a malých vodních elektráren, budování fotovoltaických elektráren atd.

Petrochemický průmysl

S cílem zvýšit soběstačnost země v produkci benzinu a topných olejů Irák plánuje navýšit stávající rafinační kapacity do roku 2022 zhruba o třetinu a v dalších letech je ještě dále zvyšovat. Má se tak stát rozšiřováním stávajících rafinerií i výstavbou zcela nových. Tyto plány vytvářejí nové příležitosti pro české firmy v podobě dodávek destilačních jednotek, technologií na zpracování benzinu, pomocných provozů, náhradních dílů či zajištění projektové dokumentace.

Obranný a letecký průmysl

S ohledem na historické vazby mezi ČR a Irákem v oblasti spolupráce v obranném průmyslu se jedná o mimořádně zajímavý trh. Perspektivní jsou dodávky vozidel na podvozcích Tatra, pásové techniky, náhradních dílů, opravy a modernizace iráckého vozového parku, prodej malých a lehkých zbraní a různých typů munice. Neméně zajímavý je letecký sektor, včetně dodávek radarové techniky a systémů řízení letového provozu, obnova letišť i technický servis letadel české výroby sloužících v iráckém letectvu. České firmy se pravidelně účastní Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky v Bagdádu, jehož další ročník je plánován na březen 2022.

Zdravotnictví

Irácký zdravotnický sektor je ve srovnání s ostatními zeměmi Blízkého východu dlouhodobě podfinancovaný, což se projevuje v chronickém nedostatku lékařů, sester, nemocničního vybavení, léků a center specializované medicíny. Země dováží léky a zdravotnické prostředky prostřednictvím státního podniku Kimadia, který pravidelně publikuje tendry pro potenciální zájemce.

Zemědělství a potravinářství

Přestože země má příhodné podmínky pro rozvoj rostlinné a živočišné výroby a sektor zaměstnává okolo 20 % pracovních sil, není jako v minulosti soběstačná v produkci potravin a je odkázána na import. Vzhledem k rychlému nárůstu počtu obyvatel představuje zemědělství pro iráckou vládu prioritní sektor. Kromě institucionální reformy se plánují investice do zastaralých či zdecimovaných výrobních prostředků v zemědělské prvovýrobě i v potravinářském průmyslu. České firmy by se mohly ucházet o projekty dodávek například traktorů, zařízení na posklizňové zpracování a uskladnění zemědělských komodit, závlahových zařízení, výrobních linek, výstavby cukrovarů apod.

Text: Michal Prokop

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2021 na straně 25.

Štítky Irák

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.