Chyťte si barmskou zlatou rybku

Text Jaroslav Doleček Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Myanmar

Svazová republika Myanmar, kterou zná většina z nás stále spíše pod historickým názvem Barma, je v současné době díky jedinečným obchodním příležitostem obrovským obchodním lákadlem. Podobné najdete už nejspíš jen na Kubě a možná se jím někdy v budoucnosti stane Korejská lidově demokratická republika. Důležité je jednat rychle a nepromeškat výjimečnou šanci.

Nevyčkávejte, jděte do toho

V Myanmaru/Barmě žije padesát tři milionů obyvatel, má bohaté přírodní zdroje, výhodnou geografickou polohu mezi Indií, Čínou a Thajskem, velký potenciál pracovní síly a významný spotřební trh. Ukrývá spoustu neodolatelných příležitostí, kterých se mohou chopit i naše firmy. Nebudou však mít jednoduchou cestu a budou muset prokázat „strategickou trpělivost“. Situace v Myanmaru se může zdát komplikovaná, nicméně rozhodující je nejen postoj nové vlády k řešení mnoha vnitřních problémů, ale i připravenost a ochota globálních a regionálních hráčů na reformní proces v této zemi náležitě reagovat. Ambice Myanmaru prosadit se jako významný ekonomický hráč regionu vytváří určité záruky. Dlouhé otálení a vyčkávání na ten správný moment, kdy vstoupit na místní trh, se však může proměnit v promeškanou příležitost.

Čtyřnásobný růst HDP do roku 2030

Rychle se rozvíjející ekonomika země představuje i nadále velký investiční potenciál. Průměrný růst HDP se podle odhadů Mezinárodního měnového fondu ustálil na velmi dobré hodnotě 7,5 až 8,3 %, a to zejména díky zvýšené produkci zemního plynu i díky růstu investic. Uvedený růst je nicméně doprovázený zvýšenou inflací pohybující se na úrovni 9 %. Ekonomice dominuje zemědělství a služby se 77 % HDP, zatímco podíl průmyslového sektoru na tvorbě HDP dnes činí pouze 22 %.

Myanmar má plán během patnácti let zčtyřnásobit HDP a ve stejné době vytvořit 10 milionů nových pracovních míst mimo zemědělský sektor, což pomůže snížit nezaměstnanost, která nyní přesahuje 4 %. Tyto ambice jsou vcelku odůvodněné. Především je to 38. největší země na světě, devětkrát větší než Česká republika. Je obklopena státy, jako jsou Čína a Indie, které se v posledních letech rozvíjejí nejrychleji na světě, což vytváří možnost zásobovat regionální trh s více než 500 miliony lidí, pokud v případě těchto dvou zemí bereme v úvahu pouze oblasti, které k Myanmaru bezprostředně přiléhají.

Klíčovým elementem pro další úspěšný rozvoj myanmarské ekonomiky je vybudování zdravého finančního sektoru. Myanmar má zájem na vytvoření stabilního institucionálního finančního rámce a jeho napojení na světový trh. Místní centrální banka během posledních dvou let prošla zásadními změnami, stala se víceméně nezávislou na ministerstvu financí a zavedla řízený plovoucí směnný kurz. Revize zákonů týkajících se finančních institucí s podporou Světové banky úspěšně pokračuje a vláda usiluje o stanovení jasných požadavků udělování licencí pro soukromé banky a podmínky účasti zahraničních investorů v bankovním sektoru. Jednou z tržních nik, na níž se naše firmy mohou zaměřit, je například oblast spotřebních úvěrů a mikrofinancování, jejichž nabídka je v současné době velmi omezená.

Myanmarské šance

Otevírající se myanmarská ekonomika představuje opravdu zajímavé příležitosti pro české podnikatele napříč průmyslovými sektory, počínaje zemědělstvím a konče sektorem služeb.

Vzájemná obchodní a ekonomická spolupráce mezi Českou republikou a Myanmarem se navíc v říjnu 2015 posílila dohodou o obchodní a ekonomické spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem národního plánování a ekonomického rozvoje, která vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a tvorbu konkrétních obchodních příležitostí.

Již v minulosti české firmy dodaly do Barmy sedm investičních celků. Některé z nich jsou ještě dnes funkční. To platí o závodech na výrobu cukrové třtiny, piva, traktorů a pneumatik, kde zvláště u posledních dvou jmenovaných projevila myanmarská strana velký zájem o modernizaci stávajících výrobních linek.

V oblasti infrastruktury jsou jednoznačnými prioritami modernizace letišť, zlepšení dodávek vody a energie. Exportně orientovaná ekonomika Myanmaru/Barmy se snaží přilákat investice právě do infrastrukturních projektů, které mají podpořit zaměstnanost, domácí poptávku a spotřebu. Tyto projekty představují ale i jisté výzvy – například potřebné vyvlastňování pozemků a s tím spojenou žádoucí pozemkovou reformu. Nezbytnost výstavby nových dálnic, rozšíření sítě silnic, vybudování regionálních letišť a rozvoj železnic jsou nezpochybnitelné. Z dlouhodobého hlediska se zlepší přístupnost, zvýší se i žádaná konkurenceschopnost, a tím i atraktivita země pro investory.

Současné investice míří nejen do infrastruktury, ale také do výrobního průmyslu, telekomunikací a těžby nerostných surovin. Jednou z potenciálních investic, které by měl Myanmar věnovat pozornost v blízké budoucnosti, je i zlepšení ochrany a prevence proti záplavám. Zemi sužují každoroční záplavy, které by si měly vyžádat rozsáhlé investice do protipovodňových opatření, jako je vybudování zadržovacích nádrží a regulace vodních toků. Dalším velkým tématem jsou zdroje pitné vody a čištění odpadních vod, jako například mobilní úpravny vod, technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací, odpadová infrastruktura apod. Uplatnění českých firem v tomto sektoru je reálné i vzhledem k tomu, že celkový žalostný stav místního vodohospodářství vyžaduje výraznou modernizaci.

V oblasti energetiky chce myanmarská vláda do roku 2030 docílit 100% celostátní elektrifikace. Ministerstvo energetiky plánuje výstavbu dalších 87 elektráren o výkonu 54 MW, což pro dokreslení čítá desetinu výkonu jednoho reaktoru jaderné elektrárny Dukovany. Plánuje se také výstavba 10 nových vodních elektráren s celkovou kapacitou 6,27 MW v Kačjinském a Šanském státě. Světová banka a Asijská rozvojová banka jsou hlavními multilaterálními finančními institucemi podporujícími úsilí myanmarské vlády o přilákání přímých zahraničních investic do odvětví energetiky. Největší zahraniční investoři v energetice včetně ropy a zemního plynu přicházejí z Číny, Japonska, Singapuru, Thajska, USA, Velké Británie a dalších evropských a asijských zemí.

Také v oblasti potravinářství existují obchodní příležitosti pro naše firmy. Jedním ze zdejších nejoblíbenějších alkoholických nápojů je pivo, holduje mu více než 80 % dospělé populace, proto tu je stále obrovská šance pro další pivovary se zkušeností nejen na rozvíjejících se trzích. Prodej piva v Myanmaru vzrostl mezi roky 2009 až 2013 o 14 % na 265 milionů USD a podle předpovědi dosáhne 675 milionů dolarů do roku 2018. Největší evropské pivovary Carlsberg a Heineken již potenciálu trhu naplno využívají. Povědomí o českém pivě – nejlepším na světě – mají i Myanmarci a rádi by podpořili místní výrobu českého piva, a navázali tak na bývalý ohlas piva z „českého“ pivovaru v regionu Mandalaj.

Turistický ruch tvoří budoucí páteř rozvoje ekonomiky této malebné země. Podle oficiálních statistik ji v roce 2014 navštívily více než 3 miliony zahraničních turistů a krátkodobých obchodníků, což je trojnásobně více než v roce předcházejícím. Letos by se počet návštěvníků měl vyšplhat až na 5 milionů. Například jen do sousedního Thajska, které má srovnatelně dlouhé mořské pobřeží, zavítalo minulý rok zhruba 25 milionů turistů, z čehož lze lehce odvodit, jak obrovský potenciál v tomto směru Myanmar má.

Klíčová bude role ČEB a EGAP

Poměrně velká část financování myanmarských projektů přichází prostřednictvím mezinárodních institucí. Do země vstupují také velké developerské firmy z okolních zemí, jež hodlají využít vhodnou geopolitickou polohu Myanmaru k výstavbě nových průmyslových kapacit. Budeme-li uvažovat o dvoustranných projektech naší vzájemné ekonomické spolupráce, bude role ČEB a EGAP klíčová. Bude ale také důležité, aby si myanmarská ekonomika vydělala sama na sebe. K tomu potřebuje trhy nejen okolních zemí. EU tak například otevřela svůj trh myanmarskému exportu prostřednictvím opětovného zařazení Myanmaru do systému celních preferencí umožňující bezcelní dovoz myanmarského zboží na jednotný vnitřní trh. Česká republika tento proces velmi podporovala.

Pro zajištění udržitelného rozvoje Myanmaru by mělo dojít k již výše zmíněné modernizaci finančního sektoru a urychlení zemědělské a pozemkové reformy. I přesto, že ekonomické reformy zahájené bývalou vládou (zahrnující zákon o zahraničních investicích, ustavení plovoucího kurzu měny, poskytnutí nezávislosti centrální bance a schválení protikorupčního zákona) vedly k nastartování rozvoje ekonomiky a k přilákání zahraničních investic, čímž umožnily postupné znovuzapojení země do globální ekonomiky, je zapotřebí v reformním procesu pokračovat. To se týká mimo jiné i připravované dohody o ochraně investic mezi EU a Myanmarem, která se nyní nachází v pokročilém stadiu vyjednávání.

Poznejte osobně myanmarské firmy

V návaznosti na úspěšnou únorovou cestu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka do Myanmaru/ Barmy se v týdnu od 5. září 2016 uskuteční incomingová mise – prezentace myanmarských firem v České republice – ve spolupráci s myanmarským International Business Promotion Centre (IBPC). Tato podnikatelská mise je podporována MZV ČR v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED. Do České republiky v rámci ní přicestuje kolem padesátky zástupců myanmarských firem z různých sektorů průmyslu a služeb. Na programu bude mimo jiné podpis dohody o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a IBPC, matchmaking fórum, ale také navazující individuální návštěvy zástupců myanmarských podniků v českých firmách.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 60—62.

Štítky Myanmar, Ekonomická diplomacie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.