Jihovýchodní tygr sází na nejvyspělejší technologie

Text Václav Jílek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Tchaj-wan

Tchaj-wan je mostem mezi Východem a Západem, bránou do Číny. Patří mezi nejbohatší ekonomiky Asie, mezi nejdůležitější hráče v oblasti informačních a komunikačních technologií, řadí se mezi dvacítku největších světových exportérů a importérů. Hlavními výhodami, které jako podnikatelé oceníte, jsou demokratické zřízení (a s ním související svoboda a vláda zákona), ochrana duševního vlastnictví, tržní ekonomika (otevřený, transparentní a konkurenceschopný trh), vysoká životní úroveň, kultivovanost a čestnost obyvatel a s tím spojené seriózní jednání. Nezanedbatelnými devízami jsou i tradice soukromého podnikání s dominujícími středními a malými podniky a příznivé investiční prostředí (daňové zvýhodnění, nízká korporátní daň i DPH), eliminace minimálního kapitálu k založení s.r.o. a podpora vědy a aplikovaného výzkumu.

Akcent na znalostní ekonomiku

Moderní služby, technologie a vzdělání. To jsou hlavní současné tchajwanské priority. Že je tento jihovýchodní tygr lukrativní destinací pro zahraniční podnikatele, dokazují i makroekonomické ukazatele. Hrubý domácí produkt v roce 2015 činil 523,58 miliardy amerických dolarů, parita kupní síly dosáhla 47 500 USD (pro srovnání v ČR 31 500 USD). Aktuální devizové rezervy 425,3 miliardy USD řadí Tchaj-wan na 5. místo ve světě, pokud nezapočítáváme EU. Index volné ekonomiky vypovídá o ekonomické svobodě, prosperitě a příležitostech. Tchaj-wan se umístil na 14. místě ze 168 zemí. Index korupce Transparency International řadí Tchaj-wan na 30. místo ze 168 zemí (2015). Podle Světového ekonomického fóra získala tato země v hodnocení konkurenceschopnosti 5,28 bodu ze sedmi možných. Umístila se na 4. místě z 37 zemí Asie (celosvětově na 14. místě).

Moderní tchajwanské firmy se zaměřují zejména na informační a telekomunikační technologie, spotřební elektroniku, polovodiče, pokročilé služby a farmaceutický průmysl. Tradiční strojírenský a petrochemický průmysl je však stále velmi důležitou součástí národního hospodářství. Biotechnologický a farmaceutický průmysl je soustředěn především ve vědecko-technologických parcích podporovaných vládou. Tento průmyslový segment úzce spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky po celém ostrově.

Státní podpora podnikání je na Tchaj-wanu na vysoké úrovni. Mezi prioritní a vládou podporovaná odvětví průmyslu patří věda, výzkum, inovace v biotechnologiích, biomedicíně a zelené energii, také „smart“ strojírenství a obranný průmysl. Nový National Biotechnology Research Park vytvoří podmínky a pobídky pro místní a zahraniční společnosti a přiláká odborníky k vývoji nové diagnostiky léčiv; dojde k integraci zdrojů a zkušeností stávajících pracovišť. Podobná výzkumná střediska by měla být vybudována i pro obranný průmysl.

Nový model ekonomického rozvoje

Cílem nového modelu rozvoje je zajistit revitalizaci a transformaci ekonomiky. Jeho základ tvoří inovace, zaměstnanost a distribuce; patří sem také rozšíření spolupráce se zahraničím (zejména v jihovýchodní Asii), připojení k regionálním dohodám a zónám volného obchodu (Trans-Pacific Partnership – TPP a Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) a snížení závislosti na jednom trhu (ČLR) s cílem překonat stávající stagnaci ekonomiky.

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, exportu a HDP má zabezpečit rozvoj pěti hlavních inovačních odvětví průmyslu: biotechnologie a farmaceutický průmysl, vytvoření Asian Silicon Valley (specializované vědecké parky, mezinárodní spolupráce, přilákání místních i zahraničních vědeckých talentů, výhodné pobídky), zelené technologie, obranný průmysl, chytré strojírenství.

Možnosti převyšují zájem českých firem

Na počátku 90. let byly uzavřeny dohody, jež naši ekonomickou a obchodní spolupráci usnadnily, například mezi Hospodářskou komorou ČR a Tchajwanskou agenturou pro rozvoj zahraničního obchodu (Taiwan External Trade Development Council – TAITRA) a mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Čínskou (tchajwanskou) asociací pro zahraniční ekonomickou spolupráci CIECA (Chinese International Economic Cooperation Association).

Zmíněné organizace společně se zastoupeními Tchaj-wanu v Praze (TECO) a České republiky v Tchaj-peji (ČEKK) reagují na požadavky podnikatelských subjektů při průzkumu trhu, navazování kontaktů mezi firmami, organizování obchodních misí, seminářů, výstav výrobků a účasti na veletrzích. Bohužel však zatím zájem českých firem o tchajwanský trh zaostává za možnostmi.

Na každoročních zasedáních společné podnikatelské rady, konajících se střídavě v Praze a Tchaj-peji, se diskutují možnosti další spolupráce, identifikují se nové oblasti, avšak konkrétní projekty v zásadě nenásledují. Tématy, jak podnítit a stimulovat oboustranný zájem k aktivnější obchodní a ekonomické spolupráci, se zabývají konzultace mezi ministerstvy hospodářství (TW) a průmyslu a obchodu (ČR).

Čeští a tchajwanští experti pracují na sjednání dohody o zamezení dvojímu zdanění, jež by usnadnila další tchajwanské investice a ulehčila ekonomickou spolupráci.

Tchajwanské investice v Česku

Pokud hovoříme o česko-tchajwanské spolupráci, nemůžeme opomenout zásadní význam tchajwanských investic, které u nás patří mezi největší a nejvýznamnější z Asie hned po Japonsku a Jižní Koreji. Směřují zejména do oblasti výroby elektroniky a elektronických součástek, kancelářské techniky, spotřební elektroniky a komunikačních technologií. Česká republika se řadí mezi pět hlavních investičních destinací Tchaj-wanu v Evropě (27 projektů, objem 997 mil. USD, cca 20 tisíc pracovních míst).

Již od roku 2000 je bezesporu nejvýznamnějším tchajwanským investorem v ČR firma Foxconn. Řadí se také mezi největší české exportéry a nejúspěšnější společnosti v ČR. Uvažuje o rozšíření investic a o realizaci dalších zajímavých projektů, mj. o výstavbě městské části po vzoru smart city na okraji Prahy a v Pardubicích, o rozšíření internetových obchodů pro české exportní produkty do Asie apod.

Mezi další významné tchajwanské investory v ČR patří společnosti SMS InfoComm, Wistron, Inventec, Chicony Electronics, Acer, Gemtek, Asus, AUO, BenQ, Quanta. V roce 2015 u nás působilo celkem 35 tchajwanských společností.

Partner v oblasti vědy, výzkumu a vývoje

O vysoké technologické vyspělosti a pokroku Tchaj-wanu svědčí mimo jiné 1 369 516 registrovaných patentů, řadících Tchaj-wan k zemím s největším množstvím zaregistrovaných patentů a užitných vzorů na světě.

V posledních letech se mezi prioritní oblasti vztahů České republiky s Tchaj-wanem dostává spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Mezi vědeckými pracovišti a institucemi byla uzavřena řada dokumentů o spolupráci. Dochází k pravidelným výměnám expertních delegací a postupně se přechází od slov ke konkrétním činům. Byly schváleny projekty v rámci programu Delta Technologické agentury ČR, probíhá vědecká spolupráce financovaná z Mezinárodního visegrádského fondu, realizují se projekty vědeckého výzkumu spolufinancované GA ČR a MOST TW. Aktuálně se na české straně intenzivně pracuje na předávání zkušeností a posuzují perspektivy spolupráce při aplikování výzkumu v průmyslu.

V prosinci 2015 navštívili Prahu zástupci tchajwanských vědecko-výzkumných organizací, aby se podělili o know-how k vylepšení tohoto sektoru v Čechách, zejména pak při přípravě nového českého zákona o vědě. O rozšíření spolupráce v oblasti VVI jednal v Praze v červnu 2016 tchajwanský náměstek ministra pro vědu a technologie.

Pomůžeme vám objevit tchajwanský trh

Naše česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji připravuje od letošního podzimu kromě klasické nabídky služeb novinku v podobě on-line konzultace. Nejen podnikatelům, ale i ostatním občanům nabízíme tímto způsobem své rady a doporučení. Uvažujeme o frekvenci spojení jednou až dvakrát týdně od 8.30 do 9.30 pražského času přes Facebook: https://www.facebook. com/ceska.kancelar?fref=ts. Více informací najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/taipei.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2016 na straně 71.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.