Příležitosti pro české firmy ve Švédsku

Text Gabriela Kubová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Švédsko

Energetika

Celkem 83 % elektrické energie ve Švédsku pochází z jaderných a vodních zdrojů, 10 % generují kombinované heat/power zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 7 % elektrické energie je generováno z větrných elektráren. V roce 2010 rozhodl švédský parlament o zákazu výstavby nových jaderných elektráren, povolené jsou pouze modernizace a repase stávajících jaderných zdrojů. Již v roce 2012 dosáhla země vládou stanoveného cíle 50 % výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což je jeden z nejvyšších poměrů v EU. K roku 2016 bylo ve Švédsku celkem 3100 větrných elektráren. Právě tento rostoucí trend výstavby větrných elektráren a nestálost jejich dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu modernizace a zvýšení kapacity přenosové soustavy. Dodávky komponentů a služeb, a to jak pro obnovitelné zdroje, tak pro přenosovou soustavu, představují velkou příležitost pro české podnikatele.

Stavebnictví

Hlavními faktory růstu švédského stavebního průmyslu jsou rostoucí soukromé a veřejné investice, dostatečný disponibilní příjem domácností, rostoucí populace a urbanizace. Největší podíl v odvětví tvoří výstavba rezidenčního bydlení a komerčních objektů. Aby zvýšila nabídku bytových jednotek pro své občany, alokovala švédská vláda v roce 2016 ze svého rozpočtu částku 8,64 miliardy CZK na výstavbu ubytování pro studenty a nájemní bytové jednotky. Rovněž se čeká významný nárůst seniorské populace (nad 65 let), ze 1,9 milionu obyvatel v roce 2013 na 3 miliony v roce 2060. Z tohoto důvodu vzniká potřeba investic do výstavby zdravotnických zařízení.

Strojírenství

Švédsko je tradiční strojírenskou zemí a export strojírenských výrobků a technologií přestavuje 45 % zdejšího exportu. Jedná se především o důlní stroje a technologie, osobní a nákladní automobily, stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje a zařízení pro off shore a lodní průmysl. Díky relativně vysoké ceně pracovní síly ve Švédsku a pokračujícímu trendu odklonu místních výrobců od asijských dodavatelů představují právě subdodávky pro švédský strojírenský průmysl velkou příležitost, a to především v oblasti metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

Železniční a kolejová doprava

Pro období 2014 až 2025 byl švédským parlamentem přijat národní plán rozvoje dopravní infrastruktury. Schválené finanční prostředky jsou určeny jak na údržbu a modernizaci stávající, tak na výstavbu nové infrastruktury, včetně investic do údržby, modernizace a nákupu železničních dopravních prostředků, jako jsou příměstské vlakové jednotky, lokomotivy, vagony, tramvaje apod. Konkrétním příkladem je nyní již budované vysokorychlostní železniční propojení městských aglomerací Stockholm–Jönköping, tzv. East Link projekt. Dodavatelské příležitosti se tak otevírají pro české firmy v oblastech výstavby železničních tratí, signalizačních a automatizačních zařízení, elektrifikace a také pro firmy působící v segmentu výroby kolejových vozidel.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 22.

Štítky Švédsko, Severské státy

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.