Ekvádor: Rub a líc globalizace

Text Jan Vejmelka Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Ekvádor

Do roku 2018 nakročil Ekvádor jako ekonomicky zajímavá jihoamerická země, které se podařilo rozptýlit nejistoty spojené s loňskými prezidentskými a parlamentními volbami a po více než dvou letech oživit ekonomický růst i podnikatelský optimismus.

Z výsledků voleb vyplývá, že bude v základních rysech zachován nynější ekonomický model země, v němž veřejný sektor představuje 43 % HDP a trendem je jeho růst. Stát je totiž v řadě sektorů nejen regulátorem, ale sám hraje aktivní roli. Týká se to například energetiky, zdravotnictví a bankovnictví, a to v daleko větší míře než třeba v sousedním Peru či Kolumbii.

Na druhou stranu se Ekvádor dostal do situace, kdy se musí vyrovnat s hlavní výzvou, jíž je rostoucí zadlužení veřejných financí. Jeho výši ovlivňují vysoké závazky ve vztahu k Číně, která byla v uplynulých letech klíčovým investorem při modernizaci silniční a energetické infrastruktury. Nová vláda proto připravuje opatření k ekonomické transformaci.

Připravuje se privatizace některých velkých podniků a zároveň vešly v platnost zákony na snížení daňové zátěže soukromých subjektů, zejména malých a středních firem. Těm chce stát vytvořit lepší podnikatelské podmínky, a tak by brzy mohly být partnery českým firmám v řadě sektorů, například zemědělství, potravinářství, stavebnictví a oblasti ekologických technologií, a zajišťovat distribuci v rámci ekvádorského soukromého i státního sektoru. Ekvádor má ambici stát se vhodnou vstupní branou pro české společnosti zajímající se o andský region, konkrétně Ekvádor, Bolívii, Kolumbii a Peru.

Předvídatelnější podnikatelské prostředí

Ekvádor loni přistoupil k mnohostranné dohodě o volném obchodu (FTA) s EU. Její implementace umožňuje postupné odstraňování překážek, a to zejména cel či množstevních omezení při dovozu zboží ze zemí EU. Exportéři z EU oceňují zlepšení podmínek především při vývozu osobních automobilů či alkoholických nápojů do Ekvádoru. V souvislosti s aktivitami českých firem povede dohoda k vytvoření předvídatelnějšího prostředí. K větší ochraně zahraničních investic podle mezinárodních standardů však bude ještě potřeba uzavřít další smlouvu.

V rámci andského regionu Ekvádor vyniká kvalitní silniční infrastrukturou a solidní energetickou bezpečností, a vytváří tak slibné předpoklady pro zahraniční investice. Zemi se rovněž daří relativně efektivně využívat svůj vysoký hydroenergetický potenciál. Nejvýznamnější je megaprojekt vodní elektrárny Coca Codo Sinclair s výkonem 1500 MW, která byla před rokem uvedena do provozu. Díky rozsáhlým vládním programům a investicím v posledních deseti letech se Ekvádor přibližuje k vyspělým ekonomikám také v oblasti vzdělávání a v sociálních službách. V regionálním kontextu podporuje ekvádorský stát nadprůměrně vědu, výzkum a inovace, při prestižních univerzitách (např. Yachay a Ikiam) vybudoval moderní vědecko-výzkumné kapacity a v této oblasti věnuje velkou pozornost mezinárodní spolupráci. Tamní trh se tak může stát zajímavým odbytištěm špičkových zahraničních měřicích, laboratorních a optických přístrojů.

Bolavým místem zůstává životní prostředí

V Ekvádoru se nacházejí velmi křehké ekosystémy, citlivé na klimatické změny i některé domácí ekonomické aktivity, jako je těžba ropy a nerostných surovin. V této souvislosti avizoval nový prezident Lenín Moreno záměr zvýšit pozornost státu k otázkám ochrany životního prostředí. Velké nedostatky jsou patrné v oblasti třídění a recyklace odpadů či kontaminace podzemních vod, například v přímořských lokalitách.

Země je opakovaně ohrožována extrémními klimatickými vlivy. V dubnu 2016 zasáhlo její pobřeží silné zemětřesení, vloni postihly některé regiony mohutné záplavy, které způsobily citelné škody nejdůležitějšímu sektoru ekvádorské ekonomiky – zemědělství. Škody dosáhly úrovně zhruba 3 % HDP a obnova postižených oblastí není u konce.

Vláda proto klade větší důraz na bezpečnost staveb a přísnější dodržování stavebních norem. Současně by měla růst poptávka po stavebních materiálech, které by se vyznačovaly vysokou kvalitou, odolností i ekologickou udržitelností. Právě tady by se mohly dobře uplatnit výrobky českých firem. Důraz na preventivní opatření a minimalizaci škod způsobených přírodními riziky činí z Ekvádoru destinaci se zvýšeným zájmem o moderní technologie v oblasti civilní ochrany, například protipovodňových zábran, systémů včasného varování apod.

Zelenou má diverzifikace

Při tvorbě HDP v ekvádorské ekonomice převažují primární sektory s relativně nízkou přidanou hodnotou, což ji činí velmi zranitelnou. Mezi nejvýznamnějšími položkami najdeme kromě ropy zejména tradiční produkty zemědělství a rybolovu, jako jsou banány, krevety, rybí konzervy, řezané květiny a kakao. České firmy by se dokázaly uplatnit formou dodávek inovativních technologií sloužících k větší automatizaci při zpracovávání a balení potravin či poskytnout odborné služby například v oblasti šlechtění či akvakultury.

Dalším faktorem, který vede k výpadkům v exportních příjmech, zhoršování obchodní bilance a rozpočtovým škrtům, jsou poklesy světových cen ropy a zemního plynu. Proto chce Ekvádor věnovat pozornost nejen těžbě, ale více rozvíjet petrochemii a nastartovat těžbu kovů (země má velké zásoby například mědi i zlata). Naše firmy by mohly uvažovat o investičních projektech právě v této oblasti.

České společnosti by jistě našly své místo také při realizaci národního programu pro výrobní diverzifikaci. Ten má spočívat v rozvoji domácích průmyslových odvětví, jako je potravinářství, textilní průmysl, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních materiálů, zdravotnické techniky a dopravních prostředků. Není nikterak překvapivé, že je Ekvádor chce vyrábět doma a nehodlá připustit nadměrné dovozy, neboť se obává, že by v situaci dolarizované ekonomiky mohly destabilizovat jeho platební bilanci.

Český export utěšeně roste

České výrobky přitom mají v Ekvádoru stále lepší zvuk. Tradičně tam vyvážíme komponenty pro distribuci elektrické energie a ochranu elektrických obvodů, sklářské produkty, silniční válce a stavební materiál. Podle předběžných údajů za rok 2017 vzrostl český export do Ekvádoru o pětinu.

V roce 2017 se staly největší exportní položkou naše automobily Škoda. Loni se také podařilo v regionálním městě Cuenca uskutečnit první českou investici formou výstavby minipivovaru s restaurací. Do budoucna se počítá s prodejem lahvového a sudového piva v obchodních řetězcích a s expanzí do dalších ekvádorských měst i sousedních zemí.

V roce 2015 se do Ekvádoru vydala obchodní mise vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým. Zájem ČR o obchodní spolupráci byl prezentován například na ministerstvu strategických sektorů, ministerstvu dopravy a ministerstvu výroby, které je odpovědné za industrializaci země a podporu podnikání. Jednání s Ekvádorem se od té doby zintenzivnila, zahrnovala bilaterální politické konzultace a obchodní jednání na různých úrovních, přičemž v roce 2016 byla v reakci na zemětřesení nastartována rozvojová a humanitární spolupráce.

Rozvojová pomoc

Česká republika Ekvádoru po zemětřesení pomohla konkrétním projektem na oživení řemeslných aktivit v pobřežní provincii Manabí. Byl uskutečněn v letech 2016 až 2017 a díky němu byly výrobním asociacím v regionu dodány nové stroje na zpracování typických a turisty oblíbených produktů, jako jsou panamské klobouky, cukrovinky a pochoutky z tradičních ingrediencí, dekorativní předměty a textilní výrobky.

Kromě toho se v roce 2017 v Ekvádoru realizoval první malý lokální projekt zaměřený na podporu výroby a odbytu řemeslné soli, která nachází uplatnění v potravinářství a kosmetice. ČR prostřednictvím projektu podpořila pořízení stroje a příslušenství pro sušení a míchání této komodity, aby zvýšila přidanou hodnotu výsledné produkce, posílila odbyt a zajistila stabilní zdroj příjmů v oblasti. Ekvádor nebude vynechán z rozvojové spolupráce ani v letošním roce. Chystá se totiž další malý lokální projekt, který má oživit drobný chov měkkýšů a komunitární turistiku v přírodně unikátních přímořských mokřadech provincie Manabí. Akvakultura je v Ekvádoru úzce spojena s gastronomií a je to jedno z odvětví, v němž na sebe mohou upozornit české technologie.


Ekvádor ve zkratce

Necelými sedmnácti miliony obyvatel a rozlohou zhruba 283 500 km² patří v Latinské Americe spíše mezi malé státy. Leží na rovníku, od něhož odvozuje i svůj název, a jeho pobřeží omývají vody Tichého oceánu. Navzdory svému přírodnímu bohatství patří mezi chudé státy, pro něž jsou typické propastné sociální rozdíly. HDP země ve výši 100 mld. amerických dolarů je ve srovnání s ČR poloviční. Lepší situaci zatím nepřineslo ani nalezení ropy v 70. letech. Jedno procento bohatých statkářů, převážně španělského původu, vlastní 40 procent zemědělské půdy, dvě třetiny rodinných farem hospodaří na ploše menší než pět hektarů, takže jejich majitelé nejsou schopni uživit své rodiny. Oficiální měnou je americký dolar, což usnadňuje rozvoj obchodování se zahraničím.

Hlavním městem Ekvádoru je vnitrozemní Quito, kde sídlí vláda a vládní instituce. Země je do určité míry decentralizována, významné slovo mají i regionální vlády, které jsou v řadě případů oprávněny samostatně rozhodovat o nákupech a vypisovat veřejné zakázky.

Největším městem, největším přístavem v zemi a jedním z nejrušnějších celého pacifického pobřeží je průmyslové a obchodní centrum Guayaquil. Rozmach zahraničního obchodu však začíná narážet na jeho omezené kapacity. Prioritou se proto stala výstavba dalšího hlubokomořského přístavu Posorja, kolem něhož má vyrůst zóna volného obchodu. Tento megaprojekt v hodnotě 1,2 mld. amerických dolarů by měl být od roku 2020 jedním z významných faktorů ekonomického vzestupu. Jeho investorem je dubajská DP World.

řetím největším městem je pak vnitrozemní Cuenca, která patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům Ekvádoru a kde žije početná zahraniční komunita se zajímavým zákaznickým potenciálem pro různé inovativní produkty a služby. Quito a Cuenca se nachází v horském regionu And. Na území Ekvádoru se rozkládají rovněž tropické oblasti Amazonie a souostroví Galapágy.


Text: Jan Vejmelka

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 48-51.

Štítky Ekvádor

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.