Proč se zajímat o severní trojúhelník

Text Petr Manoušek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Guatemala thumbnail Salvador thumbnail Honduras

Pokud se v geografickém kontextu vysloví slovo „trojúhelník“, každému se nejspíš vybaví ten bermudský. Ovšem nedaleko od něj leží ještě jeden, který je na rozdíl od toho záhadného velice důležitý pro český zahraniční obchod. Tzv. severní trojúhelník je označení pro tři středoamerické země, Guatemalu, Salvador a Honduras, jejichž společný obrat zahraničního obchodu s ČR v roce 2016 činil 80 milionů amerických dolarů (pro představu jde o hodnotu pohybující se mezi obratem Peru a Chile). Tyto tři země, ležící na jih od Mexika, spojuje společná historie, podobné ekonomické i politické zájmy a bohužel také stejné vnitřní strukturální problémy. Navíc počtem obyvatel a rozlohou (až na mnohem menší, ale ne o tolik méně lidnatý Salvador) je možné je srovnávat s Českem. Zároveň je i každá ze tří stran pomyslného středoamerického trojúhelníku v něčem specifická, což z nich činí zajímavý cíl pro české exportéry.

Podobné země, podobné výzvy i příležitosti

Podle klasifikace OSN se jedná o země „středního nižšího přijmu“, se středním rozvojovým stupněm podle Human Development Index, což je řadí po bok zemí jako Vietnam, Egypt nebo i Indie a Jižní Afrika. Jak Guatemala, tak i Salvador a Honduras prošly obdobným historickým vývojem od osídlení původním obyvatelstvem přes dobytí Španělskem, dále získání samostatnosti až k autoritářským vojenským vládám v druhé polovině 20. století a návratu k demokracii v druhé polovině 80. let či na začátku 90. let. Nyní se jedná o demokratické země, jakkoli je tento fakt v poslední době až nepříjemně často testován. V současnosti je problémem například výsledek prezidentských voleb v Hondurasu či aféry politických špiček v Guatemale, přičemž se zdá, že ani po parlamentních volbách v Salvadoru v březnu nebude výsledek voleb všem po chuti. Zásadní zvraty se však neočekávají, spíše jde o dočasné přeháňky, které se přeženou.

Příležitost první: obrana a bezpečnost

Zřejmě nejvýznamnější společnou výzvou, ale i příležitostí je téma bezpečnosti, což je pro české zájemce o tyto země leckdy limitujícím faktorem. Čistě z pohledu statistik je severní trojúhelník jedním z nejnebezpečnějších teritorií světa, kde počet (nahlášených) vražd za měsíc odpovídá tomu za rok v ČR. Míra kriminality obecně je vysoká, za což region „vděčí“ gangům a kartelům působícím na jeho území a věnujícím se pašování drog, únosům významných osob či vybírání výpalného a další trestné činnosti. Tyto jevy jsou bohužel časté, na druhou stranu si všechny tři země velice dobře uvědomují, že bezpečnost je podmínka „sine qua non“ pro další rozvoj i ekonomický růst, na posílení bezpečnosti pracují, a proto v minulém i předminulém roce došlo ke snížení počtu vražd v každé ze zemí. V Salvadoru dokonce v srpnu proběhla jedna z největších zatýkacích akcí posledních let – zatčeno bylo na 1200 členů gangů. To vše je možné nejen díky zvyšování platů a zatraktivňování policejní a vojenské služby, ale i díky dodávkám moderní výstroje a výzbroje policie a armády v poslední době, často z Izraele, USA, Německa i Itálie.

Zde tedy leží i první příležitost pro naše exportéry v oblasti obranné a bezpečnostní. Státy, firmy i movitější soukromníci vytvářejí neutuchající poptávku po zbraních, munici, neprůstřelných materiálech a dalších bezpečnostních řešeních včetně softwarového zabezpečení citlivých dat. Navíc kvůli výše uvedenému reálnému nebezpečí není hlavní otázkou cena (která však kvůli přepravním nákladům z ČR často nabobtná), ale faktory jako kvalita, jednoduchost a cena údržby či životnost. České velvyslanectví v Mexiku pravidelně kontroluje firmy obchodující se speciálním materiálem v regionu, což minimalizuje zneužití třetími osobami.

Příležitost druhá: odolnost vůči přírodním katastrofám

Severní trojúhelník je též oblastí, jíž často zasahují přírodní katastrofy. Jen v loňském roce se tyto země musely potýkat s následky obzvláště vydatné hurikánové sezony, jejíž škody se vyšplhaly do stamilionů dolarů. Zejména v Guatemale jsou častá silná zemětřesení, která jsou pohromou zejména pro chudší vrstvy (často se proti přírodním živlům nedá ani sjednat pojištění). Jakkoli státy do prevence škod přírodních katastrof nechtějí příliš investovat, měnící se klima i tlak ze strany občanů je k investicím přimějí, což předpovídá i The Economist Intelligence Unit (EIU), která v červnu 2017 označila tyto tři země za jedny z nejvíce ohrožených (spolu s Haiti a Kolumbií) v celé Latinské Americe.

S tím se pojí druhá příležitost pro firmy, jež se zabývají výrobou a vývojem produktů pro zvyšování odolnosti proti katastrofám a zlepšení jejich předpovědi. Zde mají naději zejména ta řešení, která jsou levná, rychle nasaditelná v terénu a vysoce odolná. Jakkoli většinou půjde o doménu státních zakázek (v nich je často nezbytná osobní prezentace příslušným orgánům, s čímž může pomoci české velvyslanectví), určité produkty si mohou najít své kupce i mezi movitějšími soukromými osobami a firmami.

Příležitost třetí: energetika

Spolu s přírodními katastrofami jdou často ruku v ruce investice do infrastruktury, která je mnohdy poddimenzovaná i za běžného provozu. Problémy jsou zejména v elektrické síti i ve výrobě elektřiny, kdy nejsou výjimkou časté výpadky. „Hlad“ regionu po elektřině jde ruku v ruce s ekonomickým rozvojem, poptávka po elektřině se každoročně zvyšuje o 5 až 10 %. Salvador se kvůli tomu stal čistým importérem elektřiny a v roce 2015 dosáhl podíl dovozu na uspokojení spotřeby celých 15 %! Pozitivní zpráva je, že státy regionu si oblíbily zelenou elektřinu velice brzy, například Guatemala již v 90. letech vyráběla celých 90 % své spotřeby ve vodních elektrárnách, které jsou i teď v této zemi „zdrojem č. 1“ a jedním z nejdůležitějších v ostatních dvou zemích severního trojúhelníku. V dnešní době, kdy se začínají objevovat kvůli klimatickým změnám problémy s vodou, roste poptávka také po generátorech pracujících s biomasou či geotermální energií; pozornost si získávají i sluneční elektrárny, jakkoli země nedisponují na celé rozloze ideálními podmínkami pro jejich umístění.

Třetí příležitost pro české firmy tedy cílí na sektor elektřiny, jak její výroby, tak přenosu a případně uchovávání. Zde však je třeba upozornit, že státy spíše než výrobce celých komplexů často hledají investory, kteří výměnou za (většinou velice výhodnou) garantovanou cenu energie zainvestují výrobu i provoz celku. To může být obtížné nejen z hlediska nutnosti vynaložení prostředků na počáteční i následnou investici, ale zejména v souvislosti s nutnou administrativou, která často brzdí a zpožďuje nadějné projekty. Pevné nervy jsou však evidentně odměněny dobrým finančním výsledkem, protože většina výrobní kapacity těchto zemí je v soukromých rukou (Guatemala – 75 %, Honduras – 49 %, Salvador – 46 %). Výzvou pro celý region je infrastruktura v oblasti úpravy vody a sanitace, kdy jsou často poptávány technologie na čištění vody či šetrného nakládání s odpadem.

Příležitost čtvrtá: automobilový průmysl

Všechny tři země jsou „montovnami“ pro (zejména) americké firmy, které zde využívají levnou a relativně vzdělanou pracovní sílu spolu s dobrým dopravním napojením na USA. Jakkoli přímé zahraniční investice do tohoto regionu dosáhly v roce 2016 přibližně 26 miliard amerických dolarů, toto číslo je značně „přifouknuto“ investicemi do energetického (zejména ropného) sektoru Salvadoru, které mohly dosahovat až čtvrtiny této hodnoty.

Například v roce 2016 se do Střední Ameriky dovezly součástky za 1,043 mld. amerických dolarů, což bylo zvýšení o 8 % oproti roku 2015. Dovoz posledních pět let stále stoupá, jak informovala společnost CentralAmericanData, a dá se očekávat, že nadále poroste, jak autopark postupně zastarává. Podle analýzy CentralAmericanData v roce 2016 jezdilo po středoamerických silnicích 50 % aut se stářím do 13 let, 25 % se stářím 13 až 20 let a zbytek tvoří automobily starší. Jedná se tedy o čtvrtou příležitost v regionu severního trojúhelníku, protože největším dovozcem autodílů z celé Střední Ameriky je právě Guatemala (293 mil. USD), ale ani hodnoty dovozu do Hondurasu (134 mil. USD) a Salvadoru (103 mil. USD) nejsou zanedbatelné. Nejvíce součástek se dováží z USA, dále z Japonska, Číny, Tchaj-wanu a Mexika, zatímco ČR v seznamu významných partnerů zatím chybí, jakkoli je zapojena do hodnotových řetězců stejných nadnárodních automobilek. Poptávané obecně jsou ale i stroje na výrobu součástek, soustruhy apod.

Co se týká ekonomické situace zemí, všechny tři vytrvale několik let rostou. Pomáhá tomu jistě i zaměření na zahraniční obchod a sjednávání bezcelních dohod. V současnosti se ve Střední Americe provizorně uplatňuje obchodní pilíř dohody EU–Střední Amerika, která umožňuje s většinou běžných produktů obchodovat bezcelně, částečně se zjednodušily i celní procesy. Svou nespornou důležitost má i dohoda CAFTA-DR, která zavedla zónu volného obchodu mezi Střední Amerikou a USA. Pro české investory se tedy nabízí další výhodný trojúhelník EU–Střední Amerika–USA. Navíc zde panuje správný názor, že díky regionální integraci budou země severního trojúhelníku silnější. V červnu 2017 tedy začala platit mezi Guatemalou a Hondurasem bezcelní zóna, k níž se má v letošním březnu připojit i Salvador. Pro potenciální české zájemce o využití levné pracovní síly v těchto zemích či o dovoz výrobků zemí severního trojúhelníku se tak nabízí příležitost vytvořit pobočku v jedné ze zemí a přitom mít snadný přístup do všech tří. Zájem o vstup do zóny má navíc i Nikaragua, což by ještě zvýšilo potenciál celé bezcelní zóny a zdůraznilo centrální polohu Hondurasu, který by se ještě více než teď stal tranzitní zemí.

Přijeďte na prezentaci, otevřeme vám dveře

Česká zahraniční politika si důležitost zemí Střední Ameriky velice dobře uvědomuje, a proto byl na českém velvyslanectví v Mexiku vytvořen post diplomata pro přiakreditované země (do nichž kromě severního trojúhelníku spadají ještě Nikaragua a Belize), který se zabývá zejména záležitostmi ekonomicko-politickými, včetně rozvojových či humanitárních. V Mexiku se nalézá i zahraniční zastoupení agentury CzechTrade, jež může pomoci s B2B vztahy v regionu.

České velvyslanectví v Mexiku spatřuje v severním trojúhelníku velký potenciál. Proto například v březnu 2017 uspořádalo úspěšný projekt ekonomické diplomacie v Guatemale zaměřený na obranný průmysl a letos chystá v posledním květnovém týdnu podobnou obchodní prezentaci českých exportérů a investorů v Salvadoru a Hondurasu. Půjde o jedinečnou příležitost prezentovat se jak místním firmám, tak úřadům, které se na prezentaci dostaví. Velvyslanectví v rámci ní rádo zařídí i schůzky s potenciálními odběrateli. V případě zájmu o (bezplatnou) účast, či pokud vás severní trojúhelník přesvědčil, že je to pravé teritorium pro vaši firmu, kontaktujte prosím obchodní úsek velvyslanectví na e-mailu commerce_mexico@mzv.cz. Těšíme se na vás!

Text: Petr Manoušek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 56-59.

Štítky Guatemala, Salvador, Honduras

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.