Specifika zemí severního trojúhelníku

Text Petr Manoušek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Guatemala thumbnail Salvador thumbnail Honduras

Guatemala

Podle analýzy EIU by mělo guatemalské HDP ročně růst tempem kolem 3 % až do roku 2022, podobně, jak tomu bylo v roce minulém. Navíc se jedná o nejvyšší HDP v severním trojúhelníku, z něhož 85 % tvoří domácí poptávka, což je dobrá zpráva pro české exportéry, stejně jako fakt, že EIU předpokládá mezi lety 2018 až 2022 roční růst vládních investic o 3,7 %. Kvůli relativní blízkosti USA a Mexika jsou hlavním obchodním artiklem Guatemaly nejen suroviny jako například káva a kardamom (největší exportér světa), ale díky levné a pracovité pracovní síle i textilní výrobky a součástky do strojů zahraniční výroby (zejména do automobilů Toyota a strojů General Electric). Důležitým sektorem je turismus, který je druhým nejvýznamnějším zdrojem deviz.

Pokud by český exportér chtěl využít potenciálu nejsevernějšího cípu našeho „trojúhelníku“, kromě výše uvedených příležitostí lze doporučit nabízet služby a produkty v oblasti zemědělství, zalesňování, přepravy a výrobky „environmentálního charakteru“ (čističky vody, recyklační centra, spalovny...). Investorovi, který hledá teritorium s malými náklady na výrobu, Invest in Guatemala doporučuje celkem devět sektorů: BPO (outsourcing sekundárních obchodních procesů), potraviny, lesnictví, infrastruktura, lehké strojírenství, těžba surovin, textil, turistika a energie a ropa. Investor též může využít některé ze třinácti tzv. zonas francas, tedy státem zřízené ekonomické zóny, kde se neplatí určité daně, jsou zde zvýhodněné ceny pronájmů či koupě pozemků a měla by zde být rozvinutá infrastruktura včetně podpůrných služeb. Navíc vláda nabízí různé nástroje (finanční i nefinanční) pro přilákání investic do země.

Salvador

Jakkoli je země nejmenší z našich tří států, Salvador je pro zahraniční obchod ČR zdaleka nejvýznamnějším vrcholem severního trojúhelníku s (pro ČR) pozitivní obchodní bilancí v hodnotě 41 mil. amerických dolarů. Salvador dále zaznamenal nejlepší pozici v Doing Business autorů z World Bank, a to 73. příčku. Prostředí pro byznys se výrazně zlepšilo oproti předchozímu roku, a to – podle autorů studie – díky investici do softwaru, který zlepšuje spolehlivost elektrické sítě, a zavedení opatření pro efektivnější proces přeshraničního obchodu na důležitém hraničním přechodu s Guatemalou. Roční růst HDP by se podle EIU měl do roku 2022 pohybovat okolo 2 %, jen o pár desetin procenta méně by měl činit nárůst průmyslové produkce. I v HDP na obyvatele jde o premianta regionu.

Příležitosti se i ve zřejmě nejnebezpečnější zemi světa dají nalézt. Kromě výše uvedených (s velkým důrazem na zbraně, munici a výbavu bezpečnostních sborů) má perspektivu především export zemědělských, stavebních a textilních strojů, ručního nářadí a materiálů pro stavební průmysl. Investorům salvadorská proinvestiční agentura PROESA doporučuje tyto sektory: textil, BPO, turistika, letectví, zemědělství, logistika a infrastruktura a zdravotní péče. I Salvador disponuje sedmnácti vládou podporovanými zónami pro investory a velice lákavými pobídkami pro ně.

Honduras

Z hlediska českého zahraničního obchodu jde sice o zemi nejméně důležitou, z regionálního pohledu to však rozhodně nelze tvrdit. HDP by do roku 2022 podle EIU mělo meziročně stoupat o 3,3 %, o podobné hodnoty by měly růst jak vládní, tak i soukromá spotřeba. Podle EIU však bude letošní růst ovlivněn až o jedno procento v souvislosti s délkou protivládních protestů a stávek, které se v zemi objevily v prosinci po prezidentských volbách a vytvořily neradostnou bezpečnostní situaci zmenšující ekonomický výkon celé země i atraktivitu pro zahraniční turisty, z nichž má země nemalé příjmy (zejména na ostrově Roatán). Honduras má také v porovnání s Guatemalou a Salvadorem vyšší cenu práce.

Příležitosti pro český export spočívají, opět kromě výše uvedených čtyř „sdílených“, zejména v infrastruktuře, zemědělství a dopravě a v životním prostředí. Investory země láká zejména do těchto sektorů: textil, BPO, zemědělství a lesnictví, obnovitelné energie, turismus a lehké strojírenství. Též uvítá investice v oblasti inovací a efektivnějších procesů výroby. Pro investory jsou připraveny opět zvláštní ekonomické zóny, tzv. ZEDES, včetně zajímavých pobídek.

Rizika

Je samozřejmé, že export na rozvíjející se trhy s sebou vždy nese určitá rizika a limitující faktory, a je tedy na místě se o nich zmínit. Čeští podnikatelé musejí počítat s tím, že podmínky nutné k realizaci obchodu či investice jsou dvě: znalost španělského jazyka, častá osobní přítomnost v zemi, ideálně založení pobočky či nalezení místního obchodního zástupce/partnera. Rizikové faktory na straně zahraničního partnera většinou spočívají v „běžných“ rizicích obchodu týkajících se nezaplacení celé kupní ceny, zrušení objednávky apod., které se však dají pojistit u státních či komerčních pojistitelů. V tomto jsou jistějším partnerem přímo vlády či samosprávy, u nichž je větší jistota ochoty realizovat obchod až do konce. Minusem je však časté vyžadování úplatku, a to i na nižších úřednických postech. Důležité je v tomto případě jednat s nejvýše postaveným člověkem (ideálně ministrem), který díky vysoké míře loajality podřízených může zajistit hladší průběh obchodu či investice.

Text: Petr Manoušek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 60.

Štítky Guatemala, Salvador, Honduras

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.