Singapur: Země prosperity i zákazů a nejmodernějších technologií

Text Jiří Zavadil Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Singapur

Jeden z nejbohatších států na světě, jehož zahraniční dluh se rovná nule – to je ostrovní stát Singapur, který vzkvétá nejen díky své strategické poloze křižovatky obchodních cest, ale zejména díky tomu, že do své ekonomiky implementuje nejnovější výsledky technologického pokroku.

Nevídaná kupní síla

Singapurci preferují nejmodernější technologie a výrobky, které snesou srovnání s tím nejlepším na světě. Singapur je sice malý ostrovní stát s necelými šesti miliony obyvatel, ale i tak se jedná o větší trh než Slovensko či Dánsko. V ukazateli kupní síly obyvatel je na tom ještě lépe, neboť každá šestá singapurská domácnost disponuje majetkem větším než jeden milion singapurských dolarů, tedy téměř 17 milionů českých korun.

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem musí Singapur naprostou většinu zboží pro vlastní spotřebu dovážet. Při obchodování s ním však nemusí jít jen o dodávky pro tamní zákazníky. Přes obchodního partnera v Singapuru se lze dostat na trhy jihovýchodní Asie, ale i do Číny nebo Indie.

Možná si někdo řekne, proč bych dobýval indický trh přes Singapur? Jenomže porovnáte­li legislativní prostředí v Indii s právním prostředím v Singapuru, uvědomíte si, že cesta na jiné trhy přes partnerskou firmu v ostrovním státě může být nakonec kratší a právně snazší.

Z téměř čtyřiceti tisíc zahraničních firem v této zemi pochází 3200 společností z Číny a 4400 subjektů z Indie. Právní prostředí je zde na vyšší úrovni nejen ve srovnání s řadou jiných asijských zemí, ale také s Českem.

Dovoz většiny produktů je pro zemi s velmi omezenými surovinovými zdroji životně důležitý. Skoro polovinu průmyslové výroby tvoří elektrotechnický průmysl, který se neobejde bez zahraničních subdodavatelů. Čeští exportéři by měli využít i toho, že je Singapur jednou z nejotevřenějších ekonomik s liberálním celním režimem. Na druhou stranu to však znamená, že je zde velká konkurence dodavatelů z nejvyspělejších zemí světa.

Mezi tradicí a hypermodernitou

Singapurci jsou velmi precizní a přitom poměrně akční obchodní partneři, zároveň však striktně respektují hierarchii, takže je potřeba vždy vyčkat na finální schválení kompetentními pracovníky. Počítejte s tím, že se budou zabývat každým detailem v navrhované smlouvě a jen neradi ustoupí od svých představ.

Přestože jsou mladí Singapurci velmi dynamičtí, mají velký respekt k věku a zkušenostem, a to podstatně více, než jak je tomu v ČR. Doporučil bych tyto zažité zvyklosti respektovat. Velkou roli hraje společenské postavení a také majetkový status – lidé, kteří poctivě a úspěšně podnikají a získali větší majetek, se zde těší velké úctě. Avšak pokud by nepodnikali poctivě, nesmlouvavě se s nimi vypořádá zdejší legislativa. Velmi tvrdě, včetně majetkových postihů, jsou v Singapuru trestány nejen daňové podvody.

Při obchodních jednáních je vhodné být empatický a dbát na to, abyste partnera nevystavili takzvané ztrátě tváře a nedostali ho do trapné situace. Singapurci, podobně jako mnoho jiných Asijců, chtějí z jednání odejít jako vítězové, takže volte raději takovou strategii, která u nich vzbudí dojem, že získali o něco více než vaše strana. V zásadě jsou velmi přátelští a komunikativní. Projevování negativních emocí a nespokojenosti před obchodním partnerem není vhodné.

Rádce a pomocník

Na pomoc českým exportérům působí v Singapuru kancelář proexportní agentury CzechTrade, která kromě standardních služeb, jako je vyhledávání potenciálních partnerů či sjednávání schůzek s nimi, nabízí exportní asistenci přímo v místě při vstupu na tamější trh.

Jedná se nejen o poskytování informací potřebných pro založení pobočky, ale také přechodného administrativního zázemí v singapurské kanceláři CzechTrade na dobu 30 až 90 dnů. Služba zahrnuje součinnost ze strany ředitele CzechTrade Singapur v dohodnutém rozsahu a dále zázemí kanceláře včetně jejího vybavení. Toto řešení se finančně vyplatí, neboť nájemné vlastní kanceláře přijde v přepočtu asi na 75 tisíc korun měsíčně.

Kromě toho je možné v Singapuru čerpat též podporu pro české start­upy poskytovanou agenturou CzechInvest. Služby obou agentur lze využít také návazně. Například v rámci podpůrných programů agentury CzechInvest odjet do Singapuru na zkušenou, tj. na maximálně podporovanou dobu tří měsíců, a pokud se rozhodnete, že zde chcete pokračovat, pak navázat asistencí ze strany agentury CzechTrade na období 30 až 90 dnů, tj. do doby, než si v Singapuru založíte firmu a naleznete vlastní kancelář. Na vlastní náklady si klient zařizuje jen letenku a ubytování.

Na žvýkačky zapomeňte

Hrubý domácí produkt na obyvatele v Singapuru v roce 2017 činil 57 tisíc dolarů. Singapurci prakticky neznají nezaměstnanost, její míra se už po řadu let pohybuje kolem dvou procent. Singapur dnes představuje po Londýnu, New Yorku a Tokiu čtvrtou nejvýznamnější finanční metropoli na světě. V globálním měřítku zaostává tamní přístav v objemech překládky kontejnerů jen za Šanghají.

Mezi světovou ekonomickou špičku se země vypracovala za vlády „otce zakladatele“, který se za života i po smrti (zemřel v roce 2015) těšil a těší přirozené autoritě a obdivu. Li Kuang­jao zastával úřad prvního předsedy vlády celých 31 let a za jeho éry se vystřídalo pět prezidentů. Podařilo se mu přímo geniálně skloubit demokracii s autoritářskými prvky a během několika desítek let zemi posunul z „třetího světa“ mezi nejvyspělejší ekonomiky. Ze Singapuru vytvořil intelektuální, finanční a technologické centrum jihovýchodní Asie se silnou armádou.

Země má vynikající zdravotnictví a školství, rychlou a pohodlnou hromadnou dopravu, spoustu možností pro sport, zábavu a kulturu. Chtělo by se říci „ráj na zemi“, ačkoli i ten má svou odvrácenou tvář a méně lichotivé pojmenování: „země zákazů“. Všudypřítomné cedulky s četnými výstrahami a napomenutími jsou natolik typické, že k nejpopulárnějším suvenýrům, které si odsud turisté odvážejí, patří trička potištěná právě těmito varovnými hesly.

Tresty jsou zde za všechno, co by mohlo ohrozit etiku, estetiku či bezpečnost. Nesmíte jíst v hromadné dopravě, popíjet na ulici, plivat po chodnících, odhazovat nedopalky a „nekulturně využívat“ toalety či dokonce vlastnit xerokopie tištěných materiálů, na něž se vztahují autorská práva. Za jakýkoli z těchto a dalších – podle našich měřítek drobných – přestupků hrozí peněžitá pokuta až do výše 1500 dolarů, za ničení obecního majetku veřejné lynčování ratanovým prutem a za obchodování s narkotiky dokonce trest smrti.

Snaha o pořádek a bezpečí se promítla i do zdánlivě tak nevinné věci, jako jsou žvýkačky, které se do země nesmějí dovážet a žvýkat zde nemohou ani cizinci. Jako hlavní důvod je uváděno bezpečnostní riziko, protože zalepování dveřních čidel u hypermoderních vozů metra, jímž se za jízdy bavila část mládeže, vedlo k narušení provozu. Zákon je proto ke žvýkačkám ještě přísnější než k cigaretám, na jejichž dovoz jsou pouze uvalena vysoká cla.

Auto – pro většinu nedostupný luxus

Návštěvníka Singapuru mile překvapí množství taxíků na ulicích, ale i to má svůj skrytý důvod. Vlastnictví auta je zde totiž velmi drahé (vozidla kategorie Škoda Octavia či Volkswagen Golf zde stojí přes 2 miliony korun) a navíc komplikované – do ceny se totiž kromě základní ceny vozu promítá 110% daň, dále licence k provozu vozidla (kolem 50 tisíc dolarů) a k tomu ještě 7% GST (obdoba DPH). Licence na provoz automobilu platí jen deset let, pak je potřeba vysoký poplatek uhradit znovu. Cílem je nezahltit ulice automobily, které dusí ostatní rušné asijské metropole nekonečnými zácpami a emisemi. Evropan by možná očekával, že se zákazy a tresty promítnou do chování obyvatel, ale nikdo se tady ustrašeně nerozhlíží, všichni jsou ukáznění, působí spokojeně a pochvalují si, jak dobře se jim vede. Jasně daná a důsledně dodržovaná pravidla vytvářejí základní předpoklad pro ekonomický rozvoj a prosperitu, tím druhým jsou ovšem také jednoduše a nízko nastavené daně. Firmy a korporace platí plošně daň ze zisku ve výši 17 %, kapitálové výnosy zdanění nepodléhají. Větším problémem jsou naopak vysoké náklady na bydlení a pronájmy plochy, což je zapříčiněno již zmíněnou vysokou hustotou osídlení.

Vědomostní ekonomika

Singapurská ekonomika se orientuje na nejmodernější produkty a lze ji bez nadsázky označit za „knowledge­based economy“. Za nejsilnější a plně rozvinuté se považují průmyslové obory, jako je elektronický a elektrotechnický průmysl, informační technologie, software, robotika, letecký průmysl, bioinženýrství, biotechnologie, živé vědy – lékařství, zdravotnická technika, některé druhy chemické výroby, farmaceutická produkce, potravinářský průmysl, rozsáhlá výstavba a ochrana životního prostředí.

Vzhledem k zaměření naší ekonomiky se pro české exportéry nabízejí možnosti v oblasti dodávek elektronických komponentů, IT, SW, Průmyslu 4.0, telekomunikačních zařízení a přístrojů, speciální techniky (tj. dodávky pro obranný sektor, policii, včetně výrobků, jako jsou pistole a náboje), biotechnologie, genového inženýrství, některých speciálních chemikálií, léčiv, vzduchotechniky pro podzemní dráhu (metro) a pro silniční tunely, stavební techniky (bagry, nakladače, manipulační technika), potravin (téměř veškeré potraviny se do země dovážejí), potravinářských technologií, subdodávek pro investiční celky (výstavba průmyslových závodů, zpracování pitné vody apod.). V Singapuru probíhá celá řada hojně navštěvovaných veletrhů, na nichž lze své produkty představit. Agentura CzechTrade zajišťuje ve společném stánku pro české firmy prezentaci za velmi příznivých podmínek.

Text: Jiří Zavadil

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2018 na straně 38-41.

Štítky Singapur

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.