Příležitosti pro české firmy v Rusku

Text Veronika Jelínková Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Rusko

Doprava a infrastruktura

České podniky jsou velmi dobře etablované na ruském trhu silničních vozidel a automobilových komponentů. Rovněž jsou aktivní v oblasti civilního leteckého průmyslu. Důraz je kladen především na segment malých a středních letadel, dodávek komponentů a dílů, oprav a údržby letecké techniky. V krátkodobém horizontu lze rovněž očekávat zájem o dodávky vozidel pro městskou hromadnou dopravu (šanci má lokalizovaná produkce) a také těžkých nákladních vozů. Velké příležitosti pro české firmy skýtá i oblast městské a mimoměstské infrastruktury. Jedná se zejména o inteligentní dopravu a implementaci platformy pro smart cities. Dále se jako velká příležitost jeví postupná modernizace ruských železnic, a to jak vozového parku, tak i drážní infrastruktury včetně progresivních prostředků řízení a zabezpečení provozu. Specifickou příležitostí ve střednědobém horizontu jsou dodávky pro ruský vesmírný sektor.

Energetika

Energetika představuje hlavní strategický sektor ruské ekonomiky. Příležitosti rozhodně nejsou pouze v oblasti ropy a plynu, ale naskýtají se také ve výrobě tepla a elektrické energie. České firmy se podílejí na modernizaci klasických tepelných elektráren, kde se prosazují při dodávkách jednotlivých komponentů. Další příležitosti jsou v oblasti dodávek menších elektráren, dieselových, kogeneračních a paroplynových jednotek. V neposlední řadě také v sektoru obnovitelných zdrojů energie a v jaderném sektoru. Velmi perspektivní je rovněž důlní a těžební průmysl, kam české firmy dodávají zejména dobývací techniku a další zařízení pro povrchovou a hlubinnou těžbu.

Environmentální technologie a navazující služby

Jedná se o vodohospodářství, recyklaci a spalování odpadu, projektování a realizaci skládek komunálního odpadu a linek na třídění a zpracování odpadů, tj. příležitosti v oblasti komplexního waste managementu.

Zdravotnictví a farmacie

Farmacie, výstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitačních zařízení i dodávky zdravotnického vybavení znamenají příležitosti pro exportéry. Zajímavé jsou také dodávky technologií pro výrobní kapacity farmaceutického průmyslu.

Text: Veronika Jelínková

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 22.

Štítky Rusko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.