Opatření v energetice – účinná cesta ke snížení firemní uhlíkové stopy

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Za posledních 60 let se zvýšily emise CO2 jako největšího zdroje globálního oteplování o 30 procent. Kolik si můžeme dovolit vypustit nejen oxidu uhličitého, ale i dalších skleníkových plynů, aby se globální oteplování dařilo držet v rozumné míře do cca 2 ºC? Klíčovou roli hraje energetika, a to jak v osobní spotřebě domácností, tak zejména ve firemním sektoru.

Energetika podniku je primárně určena k zajištění provozu, aby podnik mohl vyrábět či poskytovat služby. Vedle toho je nutné, aby byla dostatečně efektivní a v souladu s legislativním rámcem (např. dodržování emisních norem). A  právě legislativa bude v  blízké době klást na  energetickou koncepci firem další požadavky, zejména z  pohledu uhlíkové neutrality.

Zde je pro management firem zcela zásadní adaptovat se včas na  nové podmínky a  správně je uchopit. Tak aby do  budoucna byla firma z  pohledu uhlíkové stopy konkurenceschopná nejen v  oblasti své energetické spotřeby, ale zejména v  produkovaných výrobcích či službách.

Jako první krok je vhodné udělat si ve  firmě přehled o  své energetické bilanci. Jejím cílem je snížení konečné spotřeby a následné nové definování primárních zdrojů energie. Pokud tyto budou doplněny o  zdroje z  OZE, jsou to dobré předpoklady ke  druhému tématu, které je pro firmy klíčové, a  to je stanovení uhlíkové stopy. Ta již hraje důležitou roli ve  výběrových řízeních nejen na  zahraničních trzích, ale je i předpokladem pro budoucí financování ze strany bank.

S  realizací těchto opatření včetně optimálních způsobů financování s  využitím vhodných dotačních podpor jsou připraveni vaší firmě, obci či jiné veřejné instituci pomoci specialisté KB Advisory a ENVIROS.

text: David Formánek

foto: Shutterstock


David Formánek je členem představenstva Komerční banky zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 67.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.