Odkupy pohledávek jako nástroj financování ve stavebnictví

Text Judita Páralová Publikováno

V rámci výběrových řízení pro realizaci stavebních zakázek se stále častěji setkáváme se zájmem investorů o možnost prodloužení splatnosti pohledávek, a to v řádu měsíců, případně i několika let s postupným splácením. V minulosti naše společnost realizovala tyto zakázky za podpory vlastních zdrojů či provozních úvěrů. Naši odběratelé nás informovali, že ideálním řešením tohoto požadavku jsou odkupy pohledávek. Uvítali bychom více informací, jak tento nástroj funguje.

Tomáš Halas, H + H TECHNIKA, spol. s r. o.

Odpovídá Judita Páralová, expert financování obchodu, Factoring KB, a.s.

Odkup pohledávek je komplexní produkt

S poptávkami našich klientů po odkupech pohledávek v oboru stavebnictví se setkáváme stále častěji. Jedná se o produkt, který v sobě zahrnuje nejen odkup samotné pohledávky, ale pokrývá rovněž její správu, poskytnutí financování, inkaso při splatnosti a v neposlední řadě i převzetí rizika případného nezaplacení odběratelem.

Principem produktu je postupování v budoucnu splatných pohledávek dodavatele na banku nebo finanční instituci. V případě skupiny Komerční banky jsou pohledávky postupovány na její 100% dceřinou společnost Factoring KB, jejíž hlavní činností je právě poskytování služeb spojených s financováním pohledávek.

Zadavateli příslušných zakázek bývají jak právnické osoby, tak subjekty veřejného sektoru. V případě odkupů pohledávek není obvyklá jen krátkodobá splatnost, ale stále častěji je mezi dodavatelem a zadavatelem zakázky dohodnuta splatnost středně- nebo dlouhodobého charakteru. U takových pohledávek je splatnost sjednána formou fixního splátkového kalendáře. Touto formou mohou být financovány jak jednorázové dodávky, kdy k odkupu dochází až po dokončení celého projektu, tak zakázky, které jsou realizovány na základě průběžných dílčích dodávek, vždy po dokončení jednotlivých časových milníků (fakturačních celků).

Je třeba rovněž zmínit, že předmětem financování jsou pohledávky založené na korektních dodávkách. Garance převzetí rizika nezaplacení pohledávky se nevztahuje na případné reklamace nebo spory mezi dodavatelem a zadavatelem zakázky. Postoupením pohledávky zadavatel zakázky nepřichází o svá práva sjednaná v obchodním kontraktu, pro něj tímto fakticky dochází pouze ke změně platební instrukce, podle které hradí příslušné pohledávky při splatnosti nikoliv svému dodavateli, ale příslušné bance nebo financující instituci.

Přednosti pro dodavatele i jeho zákazníka

A jaké přednosti přináší odkupy pohledávek dodavateli a jeho zákazníkovi? Kromě pozitivních bilančních dopadů do účetnictví odkup pohledávek dodavateli umožňuje nabídnout zákazníkovi odloženou platbu za dodané smluvní plnění, tzv. dodavatelský úvěr se splatností přizpůsobenou jeho potřebám, a získat tak možnou konkurenční výhodu. Další výhodou je možnost sjednání odkupu již v předkontraktační fázi. Náklady spojené s poskytnutím dodavatelského úvěru pak mohou být zahrnuty do ceny zakázky.

Asi nejvýznamnějším faktorem je však pro dodavatele skutečnost, že obdrží úhradu pohledávky bezprostředně po jejím vzniku, a nemusí tak čekat až do její splatnosti. Při odkupu pohledávky obdrží dodavatel 100 % její hodnoty snížené o úrok, který je vypočten z hodnoty postupovaných pohledávek a je stanoven individuálně v závislosti na konkrétních parametrech transakce.

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2016 na straně 63.

Štítky Stavebnictví, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.