Kouzlo úspěchu nejen v Africe: Sdílejte benefity

Text Milan Figala Publikováno

Naše firma působí v papírenském průmyslu. Je to odvětví, ve kterém celosvětově roste poptávka po recyklovatelných obalech, nicméně producenti primárního papírenského zboží mají své výrobní kapacity plné. My působíme jako prostředník při dodávkách tohoto zboží pro koncové odběratele ze severní Afriky (Maroko, Tunisko), ale brzdí nás pomalé dodávky od našich dodavatelů – primárních výrobců. Jsou nějaké možnosti, jak přimět dodavatele, aby upřednostnili právě naše objednávky? V rámci platebních podmínek nastavených s africkými společnostmi využíváme dokumentární akreditivy. Současně nechceme vázat použitelné prostředky na akontace. Ing. Petr Marek, obchodní manažer společnosti Corpap, s.r.o.

O výtěžek z exportního akreditivu se rozdělte

Dodavatelé (ve vašem případě primární výrobci) často stanovují priority objednávek podle toho, jaké se k nim váží platební podmínky – a to jak z hlediska splatnosti, tak z hlediska rizikovosti. Je výhodné, pokud má vaše společnost platby za svoje dodávky do zahraničí zajištěné vystaveným akreditivem. Existují totiž nástroje, jak benefit plynoucí z exportního akreditivu sdílet se samotným výrobcem či subdodavatelem. Jedním z takových prostředků je neodvolatelný příslib postoupení výtěžku z dokumentárního akreditivu.

Vy jako příjemce dokumentárního akreditivu získáváte závazek banky (afrického) odběratele, že zboží dodané podle dohodnutých smluvních podmínek bude bankou při splatnosti řádně zaplaceno. Tento přijatý závazek můžete využít jako výhodu pro své dodavatele. Lze jej totiž na ně nepřímo přenést.

Jak na to

Své domácí bance dejte neodvolatelný příkaz, aby postoupila výtěžek z akreditivu (případně jeho část) ve prospěch třetí strany – vašeho dodavatele, který je o tom bankou písemně informován. Počínaje tímto krokem, nestanoví-li příslib jinak, je banka povinna příslušnou částku zaplatit třetí straně podle dohodnutých podmínek, a to ve chvíli, kdy obdrží platbu od (africké) banky, která akreditiv vystavila.

Díky tomu dodavatel (výrobce) nepřímo profituje ze záruk, které vám, tedy vývozci, skýtá dokumentární akreditiv. Nemusí ale předkládat bankám žádné dokumenty a rovněž nenese ani náklady spojené s akreditivem. Oproti tomu je dodavatel jako oprávněný z postoupeného výtěžku motivován poskytnout vám součinnost při realizaci dodávky. A to jak z hlediska termínů, tak i případné dokumentace ke zboží (která může být předmětem akreditivu).

Postoupení výtěžku může posloužit jako relativně nenáročná alternativa k častěji využívaným produktům financování obchodu.

Text: Milan Figala

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2017 na straně 27.

Štítky Afrika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.