Vojtěch Hrdlička: Dobrá rodina nenechá žádného člena ve štychu

Text Věra Vortelová Foto archiv Společnosti Hrdlička Publikováno

„Se založením dceřiné společnosti Geodata Ukraine jsme se trefili zrovna do období covidu. Když se začaly slibně hromadit zakázky v teritoriu, vypukla válka. S ní se veškerá výstavba na měsíce zastavila. Proto jsme našim ukrajinským kolegům nabídli, aby se s námi podíleli na zakázkách z portfolia holdingu týkajících se České republiky a Slovenska. Současně běží přípravy budoucích projektů pro Ukrajinu, kam již přes rok posíláme z firemních zdrojů a dobročinných sbírek humanitární pomoc a bezpilotní techniku a neztrácíme naději, že agresor bude brzy vyhnán ze země a boje brzy skončí,“ vysvětluje Vojtěch Hrdlička, obchodní konzultant a jeden ze synů majitelů a jednatelů Hrdlička Holding, do jehož struktury Geodata Ukraine a HRDLIČKA spol. s r.o. patří.

Na  mezinárodní výstavě a  konferenci Rebuild Ukraine, pořádané letos v únoru ve  Varšavě, měli reprezentanti třiadvaceti ukrajinských správních celků, silně zasažených válkou, příležitost setkat se v  rámci platformy pro obnovu ukrajinské ekonomiky se zástupci unijních i národních institucí a firem. 

„Náš kolega Jevhenij Spivak, ředitel společnosti Geodata Ukraine, byl díky svým osobním zkušenostem se životem a  prací v  zemi ve  válečném stavu nejlepší volbou, aby zastupoval HRDLIČKA Holding a  navazoval kontakty s  našimi potenciálními zákazníky či partnery,“ poznamenává Vojtěch Hrdlička na  adresu absolventa Fakulty strojní Technické univerzity v Košicích. Holding na  projektu pro Ukrajinu úzce spolupracuje se společností Valbek, která se na  trhu v  oboru projekčních služeb pohybuje již od roku 1990. 

Do důchodu v pětaosmdesáti? U Hrdličků žádný problém

Titul Rodinná firma roku, který tetínská geomatická společnost HRDLIČKA obdržela v roce 2022, jako by autoři projektu, který oceňuje inspirativní rodinné podniky, ušili právě takovým podnikatelským subjektům na míru. Rodinná zeměměřičská tradice sahá až do konce 19. století a podnikatelský duch nevyprchal z  genů současných majitelů firmy ani v  předlistopadových dobách, kdy si mohli o  vlastním byznysu nechat jen zdát. Díky výborné cizojazyčné výbavě a  šťastné náhodě při vyhledávání kontaktů tak mohl tehdy již šedesátiletý zakladatel společnosti Miroslav Hrdlička rozjet spolu se synem Martinem, čerstvým absolventem vysoké školy, podnikání hned zkraje roku 1990. „Do  podnikání oba vstoupili již se solidním know-how v  oboru. Za  minulého režimu děda dlouhá léta pracoval jako geodet v  Energoprojektu a  otec jako stavbyvedoucí v  Agropodniku. Jenomže na  rozjezd podnikání je třeba kapitál a  bankovní instituce se u  nás v  devadesátých letech chovaly k  začínajícím českým podnikatelům doslova macešsky. Děda s  tátou se nechtěli vzdát svého snu, a  proto využili příležitosti získat zakázky v  Německu, kde Čechům za  kvalitní výkon platili sice o  něco méně než domácím subjektům, ale přesto nezanedbatelně víc, než bylo běžné v Česku,“ pokračuje Vojtěch Hrdlička. Za  třiatřicet let spojily se společností HRDLIČKA svůj osud stovky pracovníků. Na různě dlouhou dobu, někteří až do důchodového věku. Ale jen jediný v ní aktivně působil až do pětaosmdesáti let. Její spoluzakladatel a  léta také jednatel Miroslav Hrdlička. Zemřel letos v  lednu ve věku 92 let.

Jak změřit svět? 

Po  sametové revoluci měli Martin a  Miroslav Hrdličkovi cíl vytvořit menší rodinnou firmu v  oboru, který je baví. Když Miroslav Hrdlička s  malým týmem pracoval v  roce devadesát na  první zakázce, dokumentaci kanalizace v  bavorském městysu Mainleus, sotva mohl tušit, že se firma během třiceti let zařadí mezi nejvýznamnější geomatické společnosti s  pobočkami po  celé České republice, s  přesahem na  Slovensko, do  Polska, Maďarska, na  Ukrajinu a  do  Etiopie. Významným mezníkem byla expanze na Slovensko v roce 2004, kde sídlí dceřiná společnost HRDLIČKA Slovakia, která tvoří spolu s  dalšími deseti podnikatelskými subjekty a  neziskovkou Horizont HG 2014 HRDLIČKA Holding.

Technologie pomáhají

„Okres Alaba v  jižní Etiopii trápí sucho a  nedostatek povrchové vody. V  rámci humanitárního projektu společnosti Člověk v  tísni a  za  finanční podpory České rozvojové agentury vyvinuli naši kolegové komunikační software WaterReport, který umožňuje relativně rychle na  dálku zaznamenávat a  evidovat informace o  problémech se zásobováním vodou v  postižené oblasti. Největší překážkou odstraňování poruch tam totiž nejčastěji bývají komplikace a  výpadky komunikace mezi správci zdrojů a  místními úřady. Tato internetová aplikace v  praxi pomáhá rovněž s  inventarizací vodních zdrojů a s procesem zavádění defluorizace podzemní vody, charakteristické vysokými limity fluoru. Projekt přinesl velmi zajímavou zkušenost i  naší společnosti,“ poznamenává další z  bratrů a  manažer pro zahraniční obchod Ondřej Hrdlička.

Na oslavách 25. výročí založení HRDLIČKA spol. s r.o. v roce 2016. (Zleva) spolumajitelé a jednatelé, manželé Kateřina Hrdličková (se synem Vojtěchem v pozadí) a Martin Hrdlička, spoluzakladatel firmy Miroslav Hrdlička, jeho vnuk Ondřej Hrdlička a vnučka Kristýna Hrdličková, tři z pěti sourozenců

Od měřičské zručnosti ke geomatice 

V  posledních dvaceti letech ovlivnily produktové portfolio HRDLIČKA Holding zejména bouřlivý rozvoj digitálních technologií a  integrace vědních disciplín. Kromě klasických geodetických služeb společnost pracuje také na  projektech v  BIM 3D technologiích, jež umožňují vytvářet dokumentace objektů na základě 3D dat metodami laserového skenování, fotogrammetrie a geodetického měření s  výstupem podle standardů BIM. (Building Information Modelling je digitální model objektu, který slouží jako otevřená databáze informací o něm. Zároveň umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.) Od roku 2001 HRDLIČKA vyvíjí a  dodává chytrá řešení a  aplikace na  portálu profesionálního stavebníka Mawis, které jeho uživatelům – stavbařům, samosprávám i  zájemcům z  řad široké veřejnosti – usnadňují a urychlují práci. Významné zjednodušení povolovacího procesu staveb představuje aplikace Mawis Utility Report, již společnost vyvinula v  roce 2009 a  od  roku 2018 je zájemcům k  dispozici rovněž ve  verzi hromadná podání. V  minulosti představovalo odborné vyjádření správců sítí k  jejich infrastruktuře jednu z  administrativně velmi náročných podmínek pro zahájení stavby, která zatěžovala stavebníky svou komplikovaností. Aplikace Mawis Utility Report jim postup maximálně zjednodušila. Nabízí totiž jen jeden formulář, který během několika minut vygeneruje seznam institucí, bez jejichž vyjádření se potenciální stavebník neobejde. Investoři a  stavební firmy také oceňují přednosti služby MawisPhoto, která digitalizuje stavby pomocí mobilního telefonu a  zpřehledňuje jejich průběh pomocí 3D modelů. Nová technologie prošla zkouškou ohněm během pandemie v obci Tetín na Berounsku, v níž majitel společnosti Martin Hrdlička již po  několik volebních období starostuje. Aplikace se využívá v  návaznosti na  elektronický stavební deník Stavee, a  umožňuje tak omezit fyzický kontakt mezi účastníky stavby a  zároveň zachovat kontrolu nad kvalitou digitalizace. Produkt, oceněný v  soutěži Egovernment The Best 2021 v  kategorii obcí, již úspěšně využívají také v Německu, Maďarsku a dalších zemích.

Projekt desetiletí

V  současné době HRDLIČKA Holding spolupracuje s  dalšími oborovými společnostmi na  Digitální technické mapě České republiky (DTM), složitém informačním systému, který eviduje a  zobrazuje tzv. základní prostorovou situaci a technickou infrastrukturu (sítě, dopravní komunikace a  jejich prvky apod.). Stát totiž nově ukládá institucím i  fyzickým osobám povinnost sdílet tato data centrálně pro potřeby rozhodování a  koordinace v  rámci stavebního řízení. Digitalizace těchto dat má do budoucna zpřehlednit a urychlit plánovací procesy. V  souvislosti s  DTM firma pořádá online semináře pro veřejnost, jejichž cílem je přiblížit problematiku DTM a  nové povinnosti vlastníků a  správců technické infrastruktury zájemcům a nabídnout jim konkrétní odborné služby.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 32-34.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.