Petr Konvalinka: Usnadňujeme firmám cestu k inovacím

Text Jana Jenšíková Foto archiv TA ČR Publikováno

Technologická agentura ČR slaví deset let. Za tu dobu již pomohla realizovat více než 2400 inovativních projektů, do nichž se zapojily stovky českých firem a výzkumných organizací se státní podporou ve výši zhruba 22,2 miliardy korun. O aktivitách státní instituce podporující aplikovaný výzkum a inovace hovoříme s jejím předsedou Petrem Konvalinkou.

Můžete vaši agenturu krátce představit? Jak se proměnila v čase?

Technologická agentura (TA ČR) byla založena v roce 2009 jako státní instituce pro podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Dlouhodobým cílem bylo vytvořit z ní centrální instituci pro podporu aplikovaného výzkumu a přesunout do ní postupně dotační programy z ministerstev tak, aby byly pokud možno sjednoceny parametry jednotlivých dotačních programů, aby se žadatelé obraceli na jednu instituci a aby měli všichni rovné podmínky a srovnatelnou podporu pro řešení podpořených projektů.

Od doby svého založení se agentura proměnila ve vysoce profesionální instituci, která v současné době zaměstnává přes stovku zaměstnanců, rozděluje ročně čtyři miliardy korun na dotacích pro malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace a univerzity, a to v deseti programech včetně jednoho mezinárodního a kofinancování některých evropských programů. Je dnes velmi respektovanou institucí rozdělující státní prostředky na aplikovaný výzkum a inovace.

Co považujete za její největší úspěchy?

Největším dosavadním úspěchem je skutečnost, že dokázala splnit zadání, které dostala od vlády České republiky a Rady pro výzkum, vývoj a inovace, tedy efektivně realizovat dotace na aplikovaný výzkum a inovace a administrovat různé typy dotačních programů zaměřených na obecné i specifické potřeby společnosti. Díky tomu, že se osvědčila, dostává od letošního roku příležitost administrovat výzkumné programy ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a životního prostředí. Od tohoto roku využívá informační systém TA ČR ISTA pro administraci projektů Ministerstvo vnitra a zájem projevují i další subjekty.

Jaké jsou vaše současné priority?

Jsou to rezortní programy výše zmíněných ministerstev, stávající (tradiční) programy, které TA ČR administruje, a také určitá vnitřní reorganizace související zejména s rozšířením působnosti o rezortní programy ministerstev a s novými aktivitami.

V jakých oborech se vám nejvíce daří?

Daří se nám velmi dobře uspokojovat potřeby v tradičních průmyslových odvětvích, například podporujeme velká konsorcia v programu Národní centra kompetence, mladé výzkumné pracovnice a pracovníky v Programu ZÉTA a v neposlední řadě také výzkumníky v oblasti společenských a humanitních věd a umění v Programu ÉTA. Nesmím zapomenout na podporu transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví v Programu GAMA a samozřejmě mezinárodní spolupráce v Programu DELTA.

Uveďte prosím nějaké konkrétní úspěšné příklady spolupráce mezi vědeckými institucemi a firmami.

TA ČR podpořila za svou existenci přes 2400 projektů, není tedy snadné z nich vybrat ty nejlepší, jelikož takových je mezi nimi mnoho. Každopádně za zmínku stojí například projekt Rostoucí tumorózní endoprotézy stehenní kosti pro dětské pacienty. Díky ní lze po odstranění kostního nádoru zachránit funkční končetinu dítěte a použít tuto individuální tumorózní endoprotézu bez nutnosti amputace. Tento projekt vznikl v rámci spolupráce společnosti Beznoska a Masarykovy univerzity. Nebo průmyslově zaměřený projekt s názvem Technologie průmyslové výroby distančních tkanin velkých proměnných distancí na pneumatickém tkacím stroji, který byl realizován mezinárodním týmem v rámci našeho Programu DELTA. Díky němu byl vyvinut nový způsob průmyslové výroby distančních tkanin z vysokopevnostního polyesterového hedvábí. Vznikl tak nový unikátní tryskový tkací stroj Difa, který umožňuje kvalitní a efektivní výrobu tzv. 3D tkanin používaných například pro výrobu nafukovacích člunů nebo vyprošťovacích vaků potřebných při autohaváriích těžkých dopravních prostředků.

A jak si stojíte ve srovnání s jinými zeměmi?

Technologická agentura ČR je členem mezinárodního společenství podobně zaměřených inovačních agentur Taftie, ve kterém aktivně působí již několik let a v roce 2017 tomuto společenství předsedala. Důležitá je pro nás výměna zkušeností a spolupráce zejména v oblasti využívání databáze hodnotitelů projektů, ale také v oblasti podpory spin-off a start-up firem, transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví. V porovnání se světem si TA ČR stojí velmi dobře, myslím, že fungujeme srovnatelně jako rakouská, švédská nebo finská agentura.

Fungujeme obdobně jako rakouská, švédská nebo finská agentura.

Jaké největší výzvy máte před sebou?

Letošní největší výzvou je bezproblémová administrace rezortních programů Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí a současně administrace dalších deseti stálých programů agentury. Jakmile to úspěšně zvládneme, bude se portfolio rezortních programů rozšiřovat o další. Perspektivně usilujeme o naplnění dlouhodobého cíle stanoveného Radou pro vědu, výzkum a inovace, a to stát se centrální institucí pro realizaci programů aplikovaného výzkumu a inovací. Naše agentura se také spolupodílela na vytvoření konceptu Inovační strategie ČR 2030 a jejím úkolem je přispět k úspěšnému naplnění cílů tohoto ambiciózního projektu.

Co můžete aktuálně nabídnout představitelům našich firem? Proč by se měli o spolupráci s TA ČR zajímat?

Českým firmám nabízíme dotační podporu aplikovaného výzkumu a inovací, kromě výše uvedených programů v programech zaměřených na průmysl (Program TREND MPO), energetiku (Program THÉTA), dopravu (Doprava MD) a životní prostředí (Prostředí pro život MŽP). V těchto programech se bude jen v letošním roce rozdělovat téměř 1,5 miliardy korun pro první rok řešení projektů, počínaje rokem 2020. Firmy by se měly zajímat o dotační podporu poskytovanou vládou prostřednictvím TA ČR zejména proto, aby byly konkurenceschopné ve srovnání se zahraničními subjekty. Zavádění inovací, ale také zajímavých výsledků výzkumu a vývoje do výroby a obchodu je nezbytnou součástí života firem, bez nich neobstojí v pronikání na nové trhy a ve stále větší konkurenci ve světě.

Toto vydání TRADE NEWS se zaměřuje mimo jiné na Izrael. Jak spolupracujete s tamními subjekty? O vynikající a dlouhodobé spolupráci s TA ČR se zmínil v rozhovoru pro TRADE NEWS například velvyslanec Izraele v ČR Daniel Meron.

Izrael je označován jako vzor ve výzkumu a inovacích. Může nám být inspirací především v oblastech, jako je technologický foresight, hodnocení návrhů projektů, komercializace výstupů výzkumu a vývoje, transfer znalostí či informace o výzkumných infrastrukturách. Vysoce si cením spolupráce, kterou jsme před lety navázali a která je přínosem nejen pro naši agenturu, ale i pro další české organizace. Minulý rok jsme vyhlásili první česko-izraelskou výzvu v rámci našeho Programu DELTA. Po této pozitivní zkušenosti pokračujeme v nastavené spolupráci a chystáme s Izraelem další výzvu, která je plánovaná na polovinu letošního roku.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv TA ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 60-61.

Štítky Inovace, Věda, Výzkum

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.