Příležitosti pro české firmy v Bosně a Hercegovině

Text Veronika Grossová Publikováno
thumbnail Bosna a Hercegovina

Energetika

Projekty se budou realizovat z prostředků zahraničních investorů, příležitosti pro české firmy spočívají díky jejich zkušenostem především v subdodávkách pro výstavbu a modernizaci. České firmy mohou uplatnit své know-how v projektech centrálního dálkového vytápění, kogenerační výroby elektřiny či využití biomasy. Rovněž lze spatřovat potenciál pro výrobu solární a geotermální energie.

Vodní a odpadové hospodářství

Země trpí nedostatkem čistíren odpadních vod (nevystavěny nebo poničeny ve válečném konfliktu), chybí také kanalizační systémy i systémy zásobování pitnou vodou. V rámci postupné integrace do EU lze očekávat stoupající poptávku po komponentech i řešeních v tomto odvětví. Přenos know-how a technologií již probíhá v rámci rozvojové pomoci, v níž se rovněž aktivně angažuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Důlní, těžební a ropný průmysl

Příležitosti pro české firmy existují zejména v oblasti zařízení pro těžbu uhlí. Vybavení dolů je z velké části zastaralé a nevyhovující, provozy nutně potřebují nové těžební stroje, dopravní zařízení a moderní systémy řízení. Prostředky na investice do perspektivních důlních provozů by v budoucnu mohla uvolnit restrukturalizace těžebního průmyslu, její brzká realizace však není pravděpodobná. Novým významným odvětvím by se v budoucnu mohla stát těžba ropy a zemního plynu. Od letošního roku by měl být o několik nových lokalit rozšířen průzkum potencionálních nalezišť.

Zemědělství a potravinářství

Ke zvýšení efektivity vývozu je třeba zásadní změny existujícího modelu chovu (aktuálně založen na velkém množství chovných jednotek), což by mělo snížit jednotkové náklady na nutné vybavení. Rovněž jsou nutné investice do čištění odpadních vod, likvidace pevných odpadů nebo modernizace porážkových a balicích linek. České společnosti se mohou angažovat při využívaní bioplynu pro výrobu elektrické energie a tepla.

Turismus

Rozvoj zimních sportovišť byl stimulován olympijským festivalem mládeže v roce 2019. Především v okolí hlavního města jsou zimní sporty populární (lyžařská střediska Jahorina a Bjelašnica). S růstem zájmu o lyžování či o snowboard se dá předpokládat i růst poptávky. To je šance pro české výrobce sportovního vybavení či oblečení, ale i pro firmy, které se mohou podílet na budování nezbytné infrastruktury zimních sportovišť.

Nábytkářský průmysl

Rostoucí poptávka po místní produkci vyžaduje modernizaci výrobních kapacit a technického vybavení pro primární i sekundární zpracování dřeva. Rovněž při těžbě dřeva, která probíhá v náročných terénních podmínkách, je prostor pro mechanizaci a mohou zde nalézt uplatnění výrobci moderního manipulačního a dopravního zařízení.

ICT a technologie smart cities

Pandemie koronaviru, ale také požadavky ze strany EU přitáhly pozornost k tématu digitalizace. Rozvoj je očekáván v oblasti e-commerce, která zatím není příliš rozšířena. Důležitým tématem je také digitalizace malých a středních výrobních podniků v exportních odvětvích. Téma chytrých technologií je také relevantní pro největší bosenská města, především s důrazem na systémy řízení MHD.

Text: Veronika Grossová

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 25.

Štítky Bosna a Hercegovina

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.