Příležitosti pro české firmy v Egyptě

Text Andrea Heverlová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Egypt

Doprava a infrastruktura

Egypt se soustředí na rozšiřování a modernizaci dopravní infrastruktury, především silniční a železniční sítě, resp. městské hromadné dopravy, dodávek autobusů, zabezpečovací techniky, lokomotiv a tramvají, příp. subdodávek pro šest nových tunelů pod Suezským průplavem či pro mostní konstrukce. Očekávají se velké investice do železniční sítě v hodnotě 11 mld. dolarů, připravuje se rozsáhlá obměna vagonů a lokomotiv, dojde k vybudování moderního železničního a silničního spojení se Súdánem. Dále jsou v plánu investice do lodní a letecké dopravy.

Energetika

Země se potýká s nedostatečnou kapacitou a malou spolehlivostí energetického systému, jde cestou rekonstrukce stávajících i výstavby nových výrobních a přenosových kapacit. Projekty zahrnují klasické (tepelné elektrárny, jadernou elektrárnu) i obnovitelné zdroje energie (zejména fotovoltaické a větrné, ale také lokální bioplynové). Možné jsou investice do uhelných elektráren. Díky rozvoji těžby ropy a plynu na nových nalezištích se budují kapacity pro zpracování (rafinerie) a přepravu těchto surovin. Příležitosti se tak nabízejí pro dodavatele komplexních technologických celků i subdodavatele.

Zemědělství a potravinářství

Země má zájem o podporu rozvoje domácí produkce, zaměstnanost venkovské populace a také zajištění alternativy k dovozům potravin. Proto dlouhodobě dochází ke zlepšování zavlažovacího a odvodňovacího systému. Kromě toho potřebuje obnovit park zemědělských strojů kvalitní a levnou technikou (zájem o obnovu dodávek českých traktorů a malé zemědělské techniky).

Průmysl

Egyptská vláda vyhlásila záměr obnovit a modernizovat průmyslovou výrobu, aby diverzifikovala exportní možnosti a zvýšila zaměstnanost. Preferovanými obory jsou chemický průmysl (zejména petrochemie a výroba hnojiv), průmysl stavebních hmot, textilní průmysl, potravinářství a strojírenství, především obráběcí stroje, textilní stroje, mlýny aj. V souvislosti s rozvojem infrastruktury se také Egypt zajímá o elektronizaci jejího řízení a zde existuje prostor pro dodávky kontrolních systémů a jejich komponent — řídicích jednotek, čidel, měřicích přístrojů atd. —a samozřejmě softwarových řešení (smart cities apod.).

Stavebnictví

Zajištění důstojného bydlení pro rychle rostoucí populaci je jednou z hlavních priorit egyptské vlády. Ve stadiu výstavby či projekce je 25 nových měst a sídlišť v rámci plánu sociálního bydlení pro mladé, který předpokládá každoroční vybudování cca 200 tisíc bytů po dobu pěti let. Perspektivní je dovoz stavebních materiálů, zařizovacích předmětů (sanita, svítidla, nábytek) i stavební techniky (např. těžké nákladní automobily), dále investice do nových zdravotnických, školských a sportovních zařízení.

Vodohospodářství

V přípravě jsou rozsáhlé megaprojekty (dodávky zařízení a materiálu na získávání nové zemědělské půdy a rozvoj zavlažovacích soustav — Horní Egypt, El Alamein, Sinaj) a tendry provincií a municipalit na čištění a rozvod pitné vody i čištění odpadních vod (výrobci čerpadel, potrubí a armatur, dále odsolovací zařízení a úpravny vody).

Text: Andrea Heverlová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2021 na straně 20.

Štítky Egypt

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.