Austrálie a ČR: Obě země vyhlížejí dohodu o volném obchodu

Text Laura Srpová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Austrálie

Austrálie je z hlediska zahraničního obchodu dlouhodobě spřízněným a podobně smýšlejícím partnerem Evropské unie a České republiky. Tento trend neoslabil ani v posledních letech. Naopak, překážky v souvislosti s pandemií covidu-19, rostoucí závislostí na dovozu z Číny a ukrajinskou krizí v posledních měsících ještě urychlily změny v australské zahraničně-obchodní strategii. Australská vláda tak směřuje ekonomiku k diverzifikaci obchodních toků, investic a posilování dodavatelských řetězců. Vůči Evropě je tato změna nejvíce patrná při vyjednávání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií, od které si oba obchodní partneři slibují posílení vzájemných obchodních vazeb.

Máme spoustu společného

Australská ekonomika je podobně jako naše exportně orientovaná. Staví na dlouhé průmyslové tradici, jako je těžba nerostných surovin či strojírenství, a na podpoře inovativních odvětví v ICT, službách či farmacii. U exportu sází rovněž na silný zemědělský sektor. Původně očekávaný stabilní hospodářský rozvoj Austrálie zbrzdila v roce 2020 covidová pandemie a hospodářství se v tomto roce dostalo do recese. Přesto australská ekonomika patřila v rámci zemí OECD mezi státy méně zasažené hospodářským propadem. V reakci na šíření onemocnění tamní vláda fakticky uzavřela hranice pro cestující ze zahraničí. Díky tomu mohly úřady uvolnit sociální opatření mnohem dříve než v jiných zemích, a v Austrálii tak dříve došlo k hospodářskému oživení. Výjimkou byla od června 2021 jen uzávěra hospodářsky významných států Nový Jižní Wales a Victoria.

Za celý rok 2021 pak australská ekonomika vzrostla o 4,2 %, čímž se úroveň HDP dostala o 3,5 % nad předpandemickou úroveň, což je podle globálních standardů velmi dobrý výsledek. Na konci roku 2021 australská centrální banka, která v té době očekávala růst ekonomiky kolem 4 % v roce 2022 a 2,5 % v roce 2023, označila další hospodářský růst na následující měsíce za nejistý a závislý na dalším vývoji pandemie. K nejistotě z budoucího ekonomického vývoje se v prvním čtvrtletí roku 2022 přidala energetická krize a válečná krize na Ukrajině. Růst inflace se však Austrálii daří držet relativně nízko, na 3,5 %, a rovněž se očekává během příštích měsíců pokles nezaměstnanosti.

Australský trh je otevřený, ale jen nejlepším

Australský zahraniční obchod se na tvorbě HDP podílí zhruba 45 %. Minulý rok byl pro zemi příznivý z hlediska růstu cen klíčových komodit, jako je železná ruda, uhlí a zemní plyn, jejichž dodávek využívá zejména Čína pro rozvoj svého domácího průmyslu. Diplomaticko-obchodní roztržka s významným partnerem, která vyústila v uvalení cel na důležité australské exporty, jako je víno, uhlí, měděná ruda, hovězí maso a další komodity, však přiměla Austrálii k urychlení změny své zahraničněobchodní strategie s cílem více diverzifikovat vývoz také ve prospěch jiných trhů.

Přesto zůstává čínský trh pro Austrálii významný a export do ČLR v roce 2021 byl zejména u nerostných surovin rekordní. Přispělo k tomu také uzavření bilaterální dohody o volném obchodu mezi Austrálií a Čínou, která vstoupila v platnost v roce 2015, a rovněž připojení Austrálie k multilaterální obchodní dohodě o Regionálním ekonomickém partnerství (RCEP) z roku 2020, které momentálně sdružuje 15 zemí asijsko-pacifického regionu. Mezi členy RCEP je devět hlavních obchodních partnerů Austrálie. Na země RCEP v souhrnu připadá téměř 60 % australského obchodu. Austrálie je rovněž zapojena do multilaterální obchodní dohody CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), která sdružuje 11 států asijsko-pacifického regionu, nezahrnuje Čínu a z níž vystoupil silný hráč – Spojené státy.

Z těchto kroků je patrná snaha Austrálie navazovat aktivní obchodní partnerství s asijskými partnery prostřednictvím sítě obchodních dohod, kterou chce nadále rozšiřovat i do evropských zemí. V prosinci 2021 podepsaly Austrálie a Spojené království Dohodu o volném obchodu, která ruší cla na 99 % druhů zboží vzájemného obchodu v hodnotě téměř 10 miliard australských dolarů. Po Novém Zélandu představuje tato obchodní dohoda patrně nejrozsáhlejší dokument svého druhu, který Austrálie se svými obchodními partnery uzavřela.

Je zřejmé, že Evropská unie a její exportní firmy zůstávají oproti třetím zemím, které s Austrálií mají uzavřenou obchodní dohodu, v jasné nevýhodě, zejména co se týká výše celní zátěže na evropský export. U evropského exportu se tato nerovnost projevuje například v automobilovém průmyslu, který se musí potýkat se silnou konkurencí asijských výrobců motorových vozidel na australském trhu.

V letošním roce Evropská unie a Austrálie vydaly prohlášení o pokračující snaze dokončit jednání o Dohodě o volném obchodu, o níž se vyjednává od roku 2018. Prozatím poslední, dvanácté kolo vyjednávání proběhlo v únoru 2022. Dokončení vyjednávání se však neočekává ani letos. Obchodní dohoda by měla přinést odstranění celních a dalších technických bariér přístupu na australský trh pro evropské firmy, dvojí certifikace či zavedení vzájemného uznávání certifikací, ochranu zeměpisných označení pro evropské výrobce potravin či snazší přístup evropských firem na australský trh veřejných zakázek na federální i státní úrovni. Austrálie usiluje o odstranění cel na veškerý svůj vývoz do EU a klade důraz na snížení cel na vývoz zemědělských produktů.

Roste export českých služeb

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií představuje významnou příležitost pro navýšení odbytu českého zboží a služeb do Austrálie. Vyspělý australský trh může být pro české exportéry velmi zajímavý, ovšem musejí přijít se stoprocentní kvalitou.

Přes velkou vzdálenost se náš export do Austrálie drží na stabilní úrovni. Roste již čtyři roky v řadě a v roce 2021 dosáhl hodnoty 13 miliard korun. Také naše obchodní bilance s Austrálií dlouhodobě vykazuje čísla ve prospěch Česka, přičemž hodnota dovozů zboží z Austrálie v minulém roce dosáhla zhruba 3 miliard korun. Do Austrálie české podniky v posledních čtyřech letech vyvážejí zejména osobní automobily a jejich součásti, které tvoří zhruba jednu třetinu vývozu, dále elektronické zboží či hračky. Dovoz z Austrálie do ČR je zastoupen zejména ovčí vlnou, uhlím a elektronikou.

Export služeb z Česka do Austrálie dosáhl v minulém roce 1,2 miliardy korun, především v odvětví telekomunikací a informačních služeb. Naproti tomu dovoz služeb z Austrálie byl ve výši 980 milionů korun hlavně v oblasti cestovního ruchu, zvláště po uvolnění pravidel pro pobyt zahraničních osob v souvislosti se šířením covidu-19.

Dohoda o volném obchodu nabízí příležitosti pro další sektory

Tolik očekávaná dohoda o volném obchodu by měla přinést šance firmám i v dalších oborech. Jedná se například o vývoz strojů pro zemědělství a zpracovatelský průmysl. Další možnosti se nabízejí v dodávkách malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy, zařízení pro těžařský průmysl, telekomunikační techniky, lékařského nábytku nebo jiného farmaceutického a laboratorního zboží, energetických řešení, nákladních automobilů s úpravami pro vojenské využití, cvičných leteckých přístrojů a také v oblasti letecké techniky. Exportní příležitosti se ukazují ve službách v oblasti informačních a komunikačních technologií, stavebnictví a inženýringu, dále obchodu, reklamy či účetnictví, poradenských služeb v oblasti řízení a na poli výzkumu a vývoje.

Na australském trhu již úspěšně působí řada českých firem, mimo jiné z automobilového sektoru, z řad producentů dopravních prostředků, strojírenství, těžařství, letectví, zdravotnictví nebo sféry IT. Významnou příležitostí poté, co se australská vláda zavázala dosáhnout do roku 2050 uhlíkově neutrální ekonomiky, se stal pro český byznys také obchod s pokročilými technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Ve svém plánu zmiňuje vláda podporu zejména v oblastech souvisejících se snižováním emisí v energetice, dopravě, těžbě nerostných surovin a v zemědělství. Vyhledávané jsou například vodíkové technologie či energeticky úsporná řešení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu i jeho podřízené organizace na podporu zahraničního obchodu, včetně zahraničních kanceláří CzechTrade, budou nadále aktivně informovat a podporovat podnikatelskou veřejnost při hledání a realizaci nových obchodních příležitostí, které přinese Dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií. V době předsednictví České republiky v Radě EU, které spadá na období od července do prosince letošního roku, své aktivity ve prospěch českého byznysu ještě zintenzivní.

Text: Laura Srpová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 22-24.

Štítky Austrálie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.