Česko-kalifornská obchodní komora bude pomáhat českým podnikatelům na západním pobřeží USA

Text Jeff Mayes Foto archiv autora Publikováno
thumbnail USA

Země EU obchodně zastoupené v Kalifornii jsou si vědomy toho, že jde o pátou nejsilnější ekonomiku na světě, mají proto rozvinuty různé formy pomoci podnikatelům, které jim pomáhají uplatnit se na zdejším trhu, získat informace, kontakty a partnery. K tomu je vytvořena Asociace amerických evropských obchodních komor a obchodních asociací (AAECCBA) se sídlem v San Francisku. S českým generálním konzulátem v Los Angeles spolupracujeme již delší dobu zejména v podnikatelské agendě a úvaha o založení komory spojující zdejší a české firmy vznikla právě tam.

Zmíněná asociace zastupuje 13 bilaterálních evropsko-amerických obchodních organizací s více než 2500 členy a disponuje více než 50 tisíci kontakty jen v oblasti Sanfranciského zálivu. Vím, že Česká republika má pro oblast mezinárodní obchodní spolupráce vytvořeny agentury CzechInvest a CzechTrade, ty ale sídlo v Los Angeles nemají. Když tamní generální konzulát ČR přišel prostřednictvím paní Jany Přikrylové s myšlenkou vedoucí k založení Česko-kalifornské obchodní komory, naše advokátní kancelář nabídla spolupráci, neboť jsme zaměřeni nejen na potřeby zahraničních firem v USA, ale i na pomoc zdejším firmám v Evropě. Pokud totiž vezmeme v úvahu sílu, kterou přináší Kalifornie jako samostatný trh v kombinaci s Evropskou unií, lze jen těžko najít na světě silnější bilaterální vztah.

Podnikatelé na obou stranách by „přímou linkuspolupráce uvítali

Vznik komory by mohl ekonomické diplomacii a naplnění jejích cílů jen a jen prospět. Fungovala by na přímém kontaktu českých a kalifornských firem. Diplomatická linka by byla partnerem těchto aktivit včetně dalších státních institucí, činnost by monitorovala a podle potřeb podporovala.

Tato struktura by měla být nezávislým subjektem s vlastními členy – zdejšími a českými firmami, které chtějí komunikovat, vzájemně monitorovat národní trh a hledat prostor pro spolupráci prakticky ve všech oblastech, od výroby přes vědu a výzkum až po moderní technologie. Sám jsem se na jednom setkání, pořádaném generálním konzulem ČR panem Jaroslavem Olšou, potkal s řadou českých krajanů i zástupců firem a prakticky všichni prohlásili, že by takovou „přímou linku“ spolupráce přivítali. Máme již vytvořený malý pracovní tým, jehož součástí je paní Eva Kurkinova Costas, která má také české kořeny, a společně připravujeme další kroky.

Společné práce na vzniku komory již probíhají, chtěli bychom tento projekt uvést v život v průběhu letošního roku.

Nezisková organizace osvobozená od daní

Komora bude založena jako nezisková organizace podle amerických zákonů, tím pádem bude osvobozena od daní. Pro české firmy bude sloužit jako lokální partner na americkém území. Přímo se zaměří na potřeby českých firem, subsidiárně bude využitelná i pro další státy středoevropského regionu a pro firmy působící na západě Spojených států.

Pomoc českým firmám

Korbelové už na konci 19. století podporovali obchodní vztahy Čech s Amerikou a pomáhali českým firmám. František osobně organizoval to, co bychom dnes nazvali exportními semináři. V roce 1896 třeba na setkání s členy Vývozního spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko podle dobového českého tisku nabízel, že „ochotně rád každému poskytne rady, kdo by se na něj obrátil“. A Čechům Korbelové otevírali dveře dokořán i ve své firmě, když do Kalifornie lákali schopné krajany. Z velké části u nich pracovali na vinicích, Čech řídil i Korbelovu čtyřicetikilometrovou firemní železnici a mnoho dalších částí jeho společnosti a – jak píše Kořenský – Korbel jim vytvářel opravdu domácí prostředí, když v Sonomě zřídil „čítárnu s výběrem předních českých deníků i listů obrázkových“.

Kde všude může komora pomoci

Máme představu, že komora bude pracovat v několika hlavních oblastech ve prospěch svých členů a zainteresovaných stran.

Zaprvé bude poskytovat všem členům unikátní příležitost k navázání kontaktů s širší podnikatelskou komunitou. Už to samo o sobě má obrovskou hodnotu. Zejména když společnosti chtějí rozšířit svoje aktivity a přítomnost ve Spojených státech. V počátcích se ocitají v záplavě možností, když hledají důvěryhodný zdroj informací, a právě tuto roli by měla sehrávat komora. Vytvoří síť i pro zájmově zaměřené skupiny firem.

Modely práva evropských zemí a Spojených států jsou odlišné. Uspět zde v obchodním jednání či investicích vyžaduje právní servis. Proto druhou hlavní oblastí bude veřejná podpora a právní pomoc. Máme též již potenciální partnery, právní kanceláře v České republice, které by obdobné služby poskytly americkým firmám, pokud by chtěly podnikat v České republice.

Třetí a nejdůležitější oblastí pro komoru budou služby členům. Mnoho evropských firem fungujících na západě Spojených států potřebuje specifické služby. Jde především o doporučení v oblasti práva, daní a podobných záležitostí, ale též o praktické služby potřebné k vytvoření a provozování americké dceřiné společnosti. Komora může poskytovat celou řadu činností, například vedení účetnictví, administrativu a další služby, jako benefit pro své členy za nižší než čistě tržní poplatek.

A konečně je možná jednou z nejdůležitějších rolí komory podpora konzulátu a hájení zájmů České republiky na západě Spojených států. Existuje zde tolik iniciativ a příležitostí, které by Česká republika mohla představit svým americkým partnerům, a komora by mohla dát těmto aktivitám ještě větší intenzitu.

To souvisí s výrazným přesunem moci na trhu z amerického severovýchodu směrem na západ. Právě zde se nacházejí firmy i výzkumné instituce se zaměřením na odvětví, jako jsou například zelené technologie, biotechnologie, letectví, ale také filmový a kreativní průmysl vůbec. Oblasti, ve kterých je Kalifornie lídrem již po desetiletí. A nástup nových technologií a pokrok v komunikaci znamená, že zde evropské společnosti mohou fungovat snadněji než dřív. Mám osobní zkušenost s tím, že více společností z Evropy než kdykoli předtím si zvolilo Kalifornii jako svoji první destinaci na podnikání.

Co všechno může nabídnout Druven jako ustavující člen

Naše firma se plně zaměřuje na potřeby podniků jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Díky kancelářím v Los Angeles a v Bruselu má značné odborné znalosti v přeshraniční spolupráci v souvislosti s plněním potřeb našich náročných klientů. Funguje nejen jako advokátní kancelář, ale také v oblasti public affairs – veřejných záležitostech, které jsou významné hlavně v Evropě při formulaci společných politik. Ostatně nejrychleji na americký trh vstoupíte prostřednictvím inteligentně vytvořeného plánu public affairs. A konečně jde o odborné poradenství, řešení specifických obchodních problémů, například prostřednictvím analýzy dat, logistické analýzy a podobně. Odborníci ze společnosti Druven mají značné zkušenosti se spoluprací s evropskými společnostmi, a to jak v oblasti Spojených států, tak i v Evropě. Tyto zkušenosti zahrnují i spolupráci se společnostmi v České republice.

Jsme rádi, že naše firma je hlavním partnerem, který spolupracuje na ustavení komory. Jednáme také s partnery v České republice a předpokládáme, že v průběhu prvního čtvrtletí oslovíme v obou zemích podnikatele a jejich profesní sdružení v mnoha oblastech včetně vědy, výzkumu, ale třeba i ve filmovém průmyslu či kulturní spolupráci. Přáli bychom si, aby naše komora byla ustavena nejpozději do konce prvního pololetí letošního roku. Bude to nesporně značné posílení efektivity vaší ekonomické diplomacie a obchodní spolupráce. 

Text: Jeff Mayes

Foto: archiv autora

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2024 na straně 40-41.

Štítky Exportní šance, Z praxe, Kalifornie, Podpora exportu, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.