Chile nechce svět měnit revolucí, ale inovací

Text Josef Rychtar a Ondřej Kašina Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Chile

Začněme trochu zeširoka: u amerického filantropa Douglase Tompkinse, muže velké odvahy a silné vize. Zamiloval se do Chile a byl přesvědčen o jeho výjimečnosti. Usadil se na jihu této země a věnoval obrovské finanční prostředky i velké množství své energie ochraně přírody. V první polovině života byl velmi úspěšným podnikatelem, založil prosperující značky jako The North Face, Esprit a další. Ve druhé půlce pak využil vydělané peníze na zakládání chráněných přírodních parků. Se svou druhou ženou Kris založil v Chile park Pumalín o rozloze téměř 324 tisíc hektarů. Táhne se od Pacifiku k Andám, skrývá nenahraditelné patagonské deštné pralesy, vodopády a nachází se v něm pětadvacet procent posledních exemplářů stromu Fitzroya cypřišovitá, přičemž některé z nich jsou starší tisíce let. Celkem Tompkinsovi získali pro ochranu přírody 890 tisíc hektarů půdy. Douglas Tompkins zemřel před necelým rokem v prosinci 2015, když se jeho kajak převrhl v bouři v ledových vodách Patagonie. Nikdy se nezastavil a dokázal přesvědčit mnoho lidí, že Chile je skutečně výjimečná země.

A proč zrovna tento úvod? Je předvídatelné, že velvyslanec či ekonomický diplomat se snaží představit zemi svého působení jako perspektivní trh pro český export. Každá doba si vytváří nějaké žádoucí paradigma – a líčení exportních příležitostí je atraktivní způsob prezentace z pohledu dneška. Nic proti tomu, jsme však přesvědčeni, že diplomatická reprezentace České republiky v zahraničí má úkol širší a v důsledku zodpovědnější nežli jen „lákat“ české podnikatele obrazem atraktivnosti země, do které nás profesní dráha zrovna zanesla. Naším úkolem sice je představit příležitosti trhu v daném místě, ale rovněž pochopit a vysvětlit českým podnikatelům i cestujícím občanům podstatně hlubší a složitější věci: kulturní, mentální, sociální a přírodní zvláštnosti, specifika i rizika oné země.

Chile měří ze severu na jih (bez Antarktidy) více než 4300 kilometrů. Z hlediska přírodního, klimatického i ekonomického se tak jedná o zemi s výjimečnou rozmanitostí. Nabízí mnoho příležitostí, není však snadné je pochopit a využít. Abychom to dokázali, je nutné mít nezdolný duch Douglase Tompkinse, mít vizi, být dobře připraveni a řídit se jeho zásadou: „Never stop exploring!“ Tak pojďme zkoumat!

Důlní průmysl zpomalil, ale stále skýtá příležitosti

Počínaje severem, můžeme z hlediska ekonomických a exportních příležitostí zmínit zejména důlní průmysl. Chile je největším světovým výrobcem mědi – v roce 2015 to bylo 5,7 milionu tun (následovala Čína s 1,75 milionu tun, Peru s 1,6 milionu tun a USA s 1,25 milionu tun). Těžba a zpracování mědi jsou v Chile jak v soukromých rukou, tak i v gesci velké státní společnosti Codelco, která má zhruba třetinový podíl na chilské produkci.

Je nutno přiznat, že chilský průmysl těžby a zpracování mědi v letech 2015 a 2016 zpomalil. Logicky se zde projevil pokles ceny mědi na světových trzích a přidala se i poměrně nízká efektivita práce způsobená vstřícnou sociální politikou a umělou zaměstnaností (Chile má nezaměstnanost pouze mezi 6 % až 7 % aktivního obyvatelstva).

Nicméně historie by nás měla poučit o cyklickém charakteru vývoje, a lze tedy důvodně předpokládat, že svět bude měď nadále potřebovat. Chilský důlně-průmyslový komplex těžby nabízí obrovské množství příležitostí k dodávkám. ČR sice nevyrábí speciální stroje a zařízení pro povrchovou těžbu mědi, nicméně v blízké budoucnosti se její významná část bude přesouvat pod zem, protože těžba v otevřených povrchových dolech již přestává být efektivní a blíží se její konec. Proto Chile hledá nové technologie těžby i ochrany životního prostředí v rámci důlního průmyslu. Tam by se mohla otevírat šance pro dodavatele z ČR, stejně tak jako v dodávkách vstupů, které důlní průmysl spotřebovává ve velkém množství – například oděvy, obuv, ochranné pomůcky atd.

Otevření trhu energetiky

Jedním z problémů, který v uplynulých letech snižoval efektivnost chilského důlního průmyslu i dalších odvětví, byl zanedbaný rozvoj energetiky a rozvodné sítě. Nicméně v posledních třech letech věnovaly chilské vládní instituce tomuto sektoru prioritní pozornost a maximálně otevřely trh. To následně přilákalo nové investice a projekty. V roce 2015 se podílem 38 % na přímých zahraničních investicích stala energetika z tohoto úhlu pohledu vedoucím oborem v Chile.

I to bylo důvodem, proč MZV ČR zorganizovalo vloni na podzim podnikatelskou misi energetických firem a návazných oborů do Chile pod vedením náměstka MZV Martina Tlapy. Za českou stranu se jí zúčastnily firmy Hydropol, ETD Transformátory, FitCraft Energy, PBS Group, PV Power, Micronix, Škoda Electric, Energo Pacífico, Solek Group, Doosan Škoda Power, Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance a Renerga.

V rámci projektu byla pro podnikatele zorganizována dvě business fóra s přednáškami a jednání se zástupci chilské státní správy v oblasti energetiky. České firmy měly možnost získat zajímavé kontakty na Ministerstvu energetiky, v InvestChile nebo v Obchodní komoře Santiago. Podnikatelská mise navštívila také chilskou vládní agenturu InvestChile, kde se účastnila podrobné prezentace o podmínkách, možnostech i úskalích investování v Chile v oboru energetiky či prezentace v Národní komisi pro energii (CNE), která je regulátorem trhu.

Chile je podle hodnocení prestižní Heritage Foundation v roce 2016 sedmou nejvíce svobodnou a otevřenou ekonomikou světa. Toto lichotivé hodnocení má i svoji rubovou stranu. Prosadit se na takto otevřeném trhu je opravdu těžké a vyžaduje to nejen nabízet kvalitní produkt, službu nebo technologii, ale být rovněž velmi dobře jazykově a marketingově vybaven, nebát se investovat do vytváření cest a kontaktů.

Navzdory těmto objektivně náročným podmínkám stále přibývá českých firem, které se rozhodly v Chile investovat či otevřít zde pobočku s cílem lépe poznat a využít místní specifika. V oblasti energetiky můžeme jmenovat například firmy Solek Group, Renerga a Hydropol, které si v Chile otevřely pobočky a úspěšně rozvíjejí energetické projekty. Z jiných oborů lze zmínit společnost Rudolf Jelínek, která v Chile vyrábí likéry ze skvělého místního ovoce, firmu Ferrit, která si tu koupila měďný důl, či firmu Czechoslovak Ocean Shipping, jejíž pobočka nabízí nejen výhodnou dopravu do Chile, ale rovněž podpůrné služby dalším českým podnikům, které mají zájem do této země exportovat a dosud nemají kapacitu k vytvoření vlastní právní identity na tomto teritoriu.

Udržitelný rozvoj zemědělství a čisté technologie

Přesvědčený ochránce přírody Douglas Tompkins opakovaně prohlašoval, že „kdyby se mohl znovu narodit, věnoval by se především změně způsobu zemědělství, aby skýtalo trvale udržitelný rozvoj“. A je to právě zemědělství, které podle názoru chilských odborníků i našeho soudu bude nabízet v blízké budoucnosti zajímavé ekonomické a exportní příležitosti. Chilská vláda si je vědoma nevýhod a rizik, které vycházejí ze skutečnosti, že 60 % chilského exportu tvoří produkty důlního průmyslu. Existují seriózní snahy o diverzifikaci, jež by tuto „monokulturu“ žádoucím způsobem změnila.

Moderní, ekologický a udržitelný rozvoj zemědělství a zpracování potravin je proto jednou z priorit chilské vlády a lze zodpovědně tvrdit, že to bude i priorita vlády příští (volby budou v Chile v listopadu 2017). Díky soustavné spolupráci našeho velvyslanectví s českými podnikateli se již daří najít synergie, které umožní export českých výrobků do zemědělských oblastí Chile. Jedná se například o propojení nádrží na plyn a tekutiny, efektivní agregáty generující elektrickou energii a systém skladující energii.

Jsme přesvědčeni, že v Chile je prostor pro další české firmy, které jsou schopny nabídnout technologie pro zemědělství a zpracování potravin. Je však třeba mít vždy na paměti úroveň otevřenosti trhu i sílu zahraniční konkurence a z toho vyplývající potřebu vysoké profesionality při prezentaci výrobků a jednání s chilskými partnery. Na základě výše uvedené spolupráce tří českých podniků můžeme velmi doporučit, aby se firmy s exportními ambicemi do Chile nejen snažily přímo svůj produkt vyvézt, ale aby současně hledaly možné synergie s českými i zahraničními subjekty, které zvýší jejich šanci vstupu na tento trh.

Ráj start-upů

Dlouhodobě je v Chile věnována podpora inovativnímu podnikání a podpoře start-upů. Již světově známý je chilský program „Start-Up Chile“, který začal v roce 2010 v rámci státní organizace Corporación de Fomento de la Produción CORFO (Sdružení na podporu výroby, http://www.startupchile. org/about/). Do vínku dostal krédo: „Nechceme svět měnit revolucí, nýbrž inovací.“

Do programu Start-Up Chile se může přihlásit občan kteréhokoliv státu. Pokud je jeho projekt vedením organizace schválen, dostane zdarma roční vízum k pobytu a 33 800 USD na financování nového projektu. Od počátku programu bylo přijato více než 15 tisíc návrhů. Zájemci přicházejí především z USA (22 %), Chile (19 %), Argentiny (7 %), Indie (6 %), Brazílie (4 %), Kanady a Španělska (3 %), Velké Británie, Mexika a Německa (2 %). Dvakrát programu využili občané ČR. Finanční prostředky byly po dobu trvání projektu zatím přiděleny cca 900 nejperspektivnějším start-upům. Následně tyto inovativní projekty přilákaly více než 100 milionů USD ze soukromých zdrojů jako financování jejich dalšího rozvoje a praktického využití.

Z logiky inovačních trendů je většina návrhů, které Start-Up Chile přijímá, zaměřena na oblasti elektronického obchodu (19 %), softwaru a IT technologií (18 %). Následují „nová média“ (9 %), komunikace (9 %), vzdělávání (8 %), zdravotnictví a biotechnologie (6 %), sociální projekty (6 %), energie a obnovitelné zdroje (4 %). Na sdělovací prostředky, turistiku a finance připadá celkově 11 % projektů.

Never stop exploring!

Jak jsme v začátku tohoto článku naznačili, nemůžeme vám na chilském trhu slíbit snadný úspěch. V duchu churchillovské upřímnosti můžeme jen říci, že na cestě za obchodním úspěchem vás v Chile sice nečeká krev a slzy, avšak mnoho potu a také nějaké ty investice do odborného poradenství, právních služeb a vybudování vlastní daňové identity. Co však můžeme slíbit, je obětavá a erudovaná podpora ze strany zastupitelského úřadu, prostřednictvím ekonomické diplomacie MZV a rovněž kanceláře CzechTrade. Je pro nás velice příjemné konstatovat, že v Chile existuje velmi dobrá úroveň spolupráce těchto subjektů.

V roce 2015 se export ČR do Chile dostal na úroveň 173,3 % roku 2014. Jsme si vědomi, že takovýmto tempem náš vývoz neporoste každý rok, nicméně dobré výsledky se dostavují pouze na základě dlouhodobé práce, která je orientována na budoucnost. A ta by mohla být slibná, mimo jiné i proto, že po sedmi letech náročných vyjednávání by měla v řádu několika měsíců vstoupit v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Chile.

Chile je nejen zemí, kde najdete jedny z nejstarších stromů na naší planetě, úchvatné národní parky, nejčistší oblohu k pozorování vesmíru a kde se produkuje jedno z nejchutnějších vín na světě. Chile patří rovněž jednoznačně k nejstabilnějším zemím Latinské Ameriky z hlediska institucí i tržních podmínek. Je to země, kde není snadné se prosadit, ale současně tady investice vaší práce a finančních prostředků nejsou ohroženy asymetrickými riziky, jako je terorismus, korupce či vládní nestabilita.

Pokud se rozhodnete prozkoumat chilský trh, jsme připraveni vám pomáhat!

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2016 na straně 22—25.

Štítky Chile, Ekonomická diplomacie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.