Austrálie nabízí velkorysý přístup k seriózním partnerům

Text Laura Srpová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Austrálie

Od šedesátých let se zahraniční obchod Austrálie zaměřuje především na Asii, kde se nacházejí čtyři z pěti jejích největších obchodních partnerů. Evropská unie je však po Číně hned druhým jejím obchodním partnerem. Liberální ekonomika se nezříká spolupráce ani se vzdálenějšími teritorii a menšími zeměmi. Naopak.

Pro Českou republiku představuje Austrálie otevřený trh s minimálními omezeními na dovoz zboží a služeb. Další kontinuitu politického vývoje garantují letošní výsledky voleb do australského parlamentu, v nichž znovu zvítězila koalice Liberální strany a Australské národní strany. S cílem podpořit ekonomický růst vláda deklaruje snižování daní z příjmu jak pro nízko- a středněpříjmové osoby a rodiny, tak i pro malé a střední podniky. Vládnoucí koalice se otevřeně hlásí k podpoře volného obchodu, což se mimo jiné projevuje intenzivním vyjednáváním o dohodách o volném obchodu (FTA) zejména se sousedními asijskými státy, ale i s Evropskou unií.

Austrálie v posledních pěti letech vykazuje solidní růst hrubého domácího produktu, kdy HDP na hlavu od roku 2015 mírně, ale trvale rostl až na hodnotu 55 926 USD (asi 1,216 milionu korun) v roce 2018. Zároveň se ve stejném období podařilo každoročně snižovat míru nezaměstnanosti až na loňských 5 %. Staronová vláda si rovněž stanovila jako prioritu snižování státního dluhu a přiklonila se k uvážlivému hospodaření se státním rozpočtem, který by měl skončit přebytkem 7,1 miliardy australských dolarů (asi 115 miliard korun) v letech 2019–2020. Trend hospodářského růstu by měl v příštích letech pokračovat a ekonomické prognózy hovoří o růstu australského HDP o 2,75 % v letech 2019 a 2020. Za ním by měla stát především zvýšená spotřeba domácností, investice firem a očekávaný hospodářský vzestup na klíčových exportních trzích, zejména v Asii.

V globálním světě není nikdo za větrem

Kromě zájmu o australské nerostné suroviny a zemědělské výrobky mají partnerské země zájem i o Austrálii jako turistickou destinaci a také o vyspělé, zejména univerzitní školství. Ovšem i přes dosavadní příznivý vývoj australské ekonomiky může zemi do budoucna ohrozit obchodní napětí na světových trzích, zadlužení zranitelných rozvojových ekonomik a další geopolitické problémy.

S cílem obstát v exportu na australský trh v konkurenci různých států světa, které již s Austrálií uzavřely FTA, zahájila v roce 2015 vyjednávání o dohodě o volném obchodu rovněž Evropská unie. Tento krok je důležitý mimo jiné i proto, že EU je po Číně druhým největším obchodním partnerem Austrálie. Vzájemný obchod mezi EU a Austrálií se blíží hodnotě 53 miliard eur (asi 1,36 bilionu korun) a představuje přibližně 15 % celkového australského mezinárodního obchodu.

Doposud proběhla čtyři kola vyjednávání o dohodě, avšak s jejím uzavřením do konce roku 2019 se nepočítá. Je to škoda, protože českým exportérům by dohoda s Austrálií mohla přinést mnoho výhod v podobě snížení celních tarifů, otevření trhu s veřejnými zakázkami (i na subcentrální úrovni), uvolnění pravidel pro vysílání pracovníků a odstranění netarifních bariér obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pravidelně informuje odbornou veřejnost a firmy o stavu vyjednávání o dohodě a dopadech jejího vstupu v platnost, například v rámci setkání expertního týmu v září 2018 a podnikatelského semináře ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a australským velvyslanectvím v červnu 2019.

Češi překonávají obavy

Značná geografická vzdálenost mezi ČR a Austrálií představuje velmi významný faktor vzájemného obchodního vztahu. Pro naši zemi je Austrálie 39. nejvyhledávanější exportní a 56. importní destinací. Loni dosáhla hodnota obratu vzájemného obchodu 13,8 miliardy korun a Austrálie se umístila na 47. pozici mezi obchodními partnery ČR. Pro Austrálii se ČR nachází na 42. místě z hlediska obchodního obratu, na 41. příčce jako dovozní partner a na padesáté ve vývozu.

Navzdory velké vzdálenosti je Austrálie pro české exportéry zajímavým trhem s velkým potenciálem jako odbytiště průmyslových a strojírenských výrobků a zdroj nerostných surovin a investic. Vládní Exportní strategie ČR na léta 2012–2020 ji proto zařadila mezi zájmové země pro český export. V roce 2018 vyvezli čeští exportéři do Austrálie zboží v hodnotě 9,5 miliardy korun a naopak do ČR bylo dovezeno zboží v hodnotě 4,3 miliardy korun. Vzájemný obchod ČR s Austrálií tedy vykázal v minulém roce přebytek v hodnotě 5,2 miliardy korun ve prospěch České republiky. V posledních pěti letech (mezi lety 2014 až 2018) se české vývozy do Austrálie pohybovaly spíše na stejné hladině, kdežto dovozy z Austrálie do ČR mírně rostly.

Australané si v posledních pěti letech oblíbili převážně české strojírenské výrobky či průmyslové spotřební zboží. České podniky vyvážely do Austrálie zejména osobní automobily, hračky (zejména stavebnice), dřevo z jehličnanů, plynové turbíny a audiovizuální techniku. Těchto TOP 5 komodit tvořilo celkem 60 % našeho vývozu do Austrálie v daném období.

Naopak ve stejném období bylo do České republiky z Austrálie dovezeno nejvíce vlny, která tradičně dominuje mezi dováženými komoditami, ale také farmaceutika, mince, hovězí maso a víno. Dohromady tyto položky tvořily asi 76 % našich dovozů z této destinace. Dalšími perspektivními obory pro české exportéry v Austrálii mohou být energetický, kovozpracující, vodohospodářský a odpadní průmysl a zemědělský, potravinářský a zbrojní průmysl. Australská vláda totiž loni vydala Strategii pro export v obranném průmyslu, v níž nastiňuje záměr zařadit se do roku 2028 mezi TOP 10 exportérů vojenské techniky.

Struktura vzájemné obchodní výměny služeb do značné míry souvisí s vnímáním České republiky a Prahy jako atraktivní turistické destinace, s logistikou v obchodu se zbožím a australskými investicemi v ČR. V roce 2018 směřovaly z ČR do Austrálie služby v hodnotě 1,678 miliardy korun, přičemž nejvýznamnější položkou byl cestovní ruch následovaný službami v dopravě, telekomunikačními a informačními službami a dále odbornými a poradenskými službami v oblasti řízení. Naopak z Austrálie k nám byly dovezeny v témže roce služby v hodnotě 789,8 milionu korun. V odvětví služeb převládal cestovní ruch, doprava, telekomunikace, informační technologie a služby ve sféře poradenství a řízení podniků.

Stabilní investiční prostředí

Podle údajů České národní banky dosáhla kumulovaná hodnota australských investic v ČR v roce 2017 přibližně 930,2 milionu korun. Australské společnosti působí u nás v řadě odvětví, počínaje high-tech výrobou přes zpracovatelský průmysl, finančnictví, zdravotnictví a wellness, přírodní zdroje a logistiku až po další odborné služby. Řada australských podniků má v ČR zastoupení prostřednictvím místních firem. České společnosti jsou na australském trhu neméně aktivní například v automobilovém průmyslu, informačních technologiích, v obchodu s tradičními českými hračkami, důlní technice a dalších oborech.

Text: Laura Srpová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 26-28.

Štítky Austrálie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.