Ochutnávka nového TRADE NEWS

Publikováno
thumbnail

V posledním letošním vydání TRADE NEWS najdete informace o zemích severní Afriky, konkrétně o našich tradičních obchodních partnerech – Egyptě, Maroku a Alžírsku.

Víte, že si v  příštím roce připomeneme již sté výročí počátku oficiálních vztahů s  Egyptem? V  roce 1922 bylo totiž Československo jednou z  prvních zemí, která s ním navázala diplomatické styky. A  mohu připomenout i  současnost – navzdory překážkám spojeným s  onemocněním covid-19 se podařilo navýšit meziročně objem vzájemného obchodu o 60 procent.

Česká republika jako země výrazně závislá na  exportu usiluje o  diverzifikaci svých vývozních destinací mimo Evropskou unii, včetně afrického kontinentu. Africké státy mají zatím jen jednoprocentní podíl na  našem zahraničním obchodu, přičemž na  ty severoafrické připadá více než polovina z tohoto objemu. Právě Egypt a Maroko patří mezi naše nejvýznamnější obchodní partnery v  Africe. Předností je mj. jejich geografická poloha, která je předurčuje stát se bránou i  do  dalších afrických zemí. Výhodou pro rozvoj obchodní spolupráce je také skutečnost, že EU má s  těmito zeměmi uzavřeny asociační dohody, které jsou v podstatě dohodami o volném obchodu usnadňujícími vzájemný obchod.

Hlavní položkou českého vývozu do  zmíněných zemí jsou automobily a  dopravní prostředky. Jejich rozvíjející se ekonomiky však skýtají řadu dalších příležitostí, a  to nejen v  tradičním energetickém sektoru, důlním průmyslu, ale i  v  ICT, dodávkách pro infrastrukturní projekty, ve  zdravotnictví, farmaceutickém průmyslu, obranném průmyslu, potravinářství a  zemědělství. Na  dalších stránkách najdete souhrnnou informaci o  surovinovém bohatství Afriky, která patří mezi nejvýznamnější zásobárny nerostných surovin. To v  dnešním globálním kontextu znamená i  značné příležitosti v  těžebním sektoru. České firmy mohou spolupracovat v  oblasti průzkumu, těžby a  zpracování nerostných surovin, ve  vyhledávání ložisek širokého spektra nerostných surovin, mohou dodávat těžební a  zpracovatelské stroje, včetně celých investičních celků či technologií. I o tom se v listopadu hovořilo na oborové misi do  Egypta zaměřené na  důlní průmysl, kterou pro české firmy organizovalo Ministerstvo průmyslu a  obchodu ve  spolupráci s  Velvyslanectvím ČR v Káhiře.

V  současné době koronavirové pandemie je bohužel problematické organizovat podnikatelské incomingové a outgoingové mise. MPO proto pořádá online webináře za  účasti představitelů státního a  soukromého sektoru a  českých i  zahraničních expertů. V  příštím roce je MPO podle vývoje připraveno podílet se na  realizaci řady afrických misí, konkrétně do  Maroka, Alžírska a Jihoafrické republiky.

Říká se, že abyste mohli s  Afrikou obchodovat, musíte ji milovat. Afrika je nepochybně jedním z  regionů, kde je řada obchodních příležitostí, a  rozhodně máme na  co navazovat z  dob bývalého Československa. Zároveň je to však velice specifické teritorium, kde každý úspěch stojí mnoho úsilí a  trpělivosti. I  v  tomto nelehkém teritoriu se můžete spolehnout na  pomoc třinácti zastupitelských úřadů ČR a  také na  zahraniční kanceláře CzechTrade v Egyptě, Maroku, Jihoafrické republice a Nigérii.

Dovolte mi na závěr popřát vám klidné vánoční svátky a v příštím roce mnoho úspěchů, překonání problémů současné epidemie covidu-19 a hlavně pevné zdraví. Společně s celým týmem sekce zahraničního obchodu MPO se těším na další setkávání, mimo jiné i prostřednictvím stránek TRADE NEWS.

Ing. Martina Tauberová

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu

Sekce EU a zahraničního obchodu

Foto: archiv MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.