NRB pokračuje ve financování úsporných opatření. Firmám nabídne výhodné úvěry a finanční příspěvek

Publikováno

Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravily pro podnikatele bez rozdílu velikosti pokračující program na podporu snížení energetické náročnosti jejich provozů. Nové úspory energie jsou určeny k realizaci projektů po celé České republice mimo region hlavního města Prahy a firmy o ně budou moci žádat od 27. dubna letošního roku.

Podnikatelé mohou k financování projektů, jenž jim přinesou úsporu na energiích, u NRB čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu. „Úvěry budeme poskytovat s pevnou úrokovou sazbu 1,99 % p. a. po celou dobu splácení, které může být až desetileté. Podnikatelé budou mít zároveň možnost si zdarma odložit splácení jistiny úvěru až o dva roky. Poskytnutí úvěru a ani jeho předčasné splacení není zatíženo jakýmikoliv dalšími poplatky,“ představuje základní parametry zvýhodněného financování Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB zodpovědný za úsek řízení obchodu.

Podnikatelé budou moci využít financování z programu Nové úspory energie k financování projektů, které jim přinesou alespoň 10% úsporu na energiích, jako je například zateplení budov určených k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů, využití odpadního tepla, nové rozvody elektřiny, plynu, tepla, zavedení systému měření a regulace energie, pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, akumulace energie apod.

Dotace při dosažení plánované úspory

Novinkou oproti stávajícímu programu Úspory energie je poskytnutí dotace na účet klienta, pokud se mu podaří splnit příslušné energetické parametry. „Významně si zlevnit takovýto investiční projekt mohou podnikatelé, pokud jej úspěšně dokončí a dosáhnou plánované úspory energie. V takovém případě jim totiž poskytneme finanční příspěvek ve formě grantu do výše až 35 % způsobilých výdajů projektu,“ uvádí Pavel Křivonožka. Konkrétní výše poskytovaného grantu se odvíjí od výše poskytnutého zvýhodněného financování. „To znamená, že pokud NRB podnikateli profinancuje 90% způsobilých výdajů projektu, výše grantu může činit pouze 10 % způsobilých výdajů projektu,“ doplňuje Pavel Křivonožka.

Další finanční příspěvek mohou získat na pořízení energetického posudku, nebo mohou využít poradenství ELENA od NRB, které jim kompletně pomůže s přípravou projektu, tedy nejen právě s téměř plnou úhradou nákladů na energetický posudek, ale také se samotnou žádostí o zvýhodněné financování.

Na Nové úspory je připraveno 1,8 miliardy korun

Program Nové úspory energie běží již v rámci nového programovacího období 2021 až 2027 a je na něj z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost vyčleněno téměř 1,8 miliardy korun.

Vedle tohoto nového programu poběží do vyčerpání zdrojů, resp. 30. září 2023, ještě stávající program financovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Úspory energie, o nějž významně vzrostl zájem zejména v loňském roce. Jeho prostřednictvím již bylo zafinancováno 98 projektů v objemu 419 milionů korun a další projekty v objemu 259 milionů korun jsou v jednání.

Podnikatelé z Prahy, resp. ti, kteří chtějí realizovat projekty vedoucí k úspoře energie na území hlavního města Prahy, mohou stále využít program Energ, jenž je financován z národních zdrojů, přináší jim bezúročné půjčky a poběží až do vyčerpání alokovaných zdrojů.


Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.