NRB přináší bezúročné úvěry na zelené investice

Publikováno

Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravily pro malé a střední podniky úvěrový program na podporu jejich dalšího rozvoje, který zároveň přispěje k plnění klimatických cílů a zelené transformaci. Program „Podřízené úvěry – NPO“ nabídne firmám bezúročné financování kombinované s komerčním úvěrem, z něhož budou moci financovat pořízení dlouhodobého majetku. Příjem žádostí bude spuštěn 15. září 2023.

Podnikatelé mohou k financování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku spadajícího do podporovaných aktivit u NRB čerpat bezúročné úvěry od 1 do 100 milionů korun. „Maximální výše poskytovaného úvěru se odvíjí od výše tzv. klimatického koeficientu. Ten stanovuje, do jaké míry je projekt šetrný k životnímu prostředí. Pokud je na nižší 40% úrovni, což je minimum pro poskytnutí tohoto úvěru, jeho maximální výše může být 'pouze' 40 milionů korun. V případě, že se tento koeficient pohybuje na úrovni 100 %, tak maximální výše námi poskytnutého bezúročného úvěru je až 100 milionů korun,“ vysvětluje Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB zodpovědný za úsek řízení obchodu.

Zvýhodněné financování poskytuje NRB až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Vedle něj musí být zároveň minimálně ve stejné výši čerpán i tzv. seniorní úvěr od některé z komerčních bank či leasingových společností. Doba splatnosti úvěru od NRB je stanovena až na 15 let. Zdarma je možné si odložit jeho splácení, a to až na 5 let v závislosti na výši klimatického koeficientu. „Opět platí, že čím vyšší klimatický koeficient je, tím vyšší zvýhodnění, v tomto případě bezplatnou dobu odložení splácení, podnikatel dostane,“ vysvětluje Pavel Křivonožka a doplňuje: „Úvěr od NRB je poskytován jako bezúročný, avšak po splacení seniorního úvěru je nesplacená část podřízeného úvěru po zbývající období úročena 3 % p. a.“

Podpora zelených investic

Úvěr z tohoto programu lze využít k financování projektů investičního charakteru, tj. například na pořízení nových či repasovaných strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí, pozemků a budov určených k podnikání (např. výrobních areálů, skladovacích hal, provozoven, administrativních budov) apod. Tyto projekty nesmí významně poškozovat životní prostředí, tj. například nemůže být pořízeno takové aktivum, které využívá fosilní paliva, generuje více skleníkových plynů, než jsou příslušné referenční hodnoty, nebo by při odstraňování odpadů s ním souvisejících poškozovalo životní prostředí apod. Zároveň musí tento pořizovaný dlouhodobý majetek spadat do jedné ze 17 oblastí, které jsou programem podporované. Jedná se například o využití solární energie a energetickou účinnost, digitalizaci malých a středních podniků, výzkumné a inovační procesy, odpadové hospodářství apod.

„Pokud má podnikatel zájem o tento produkt, je určitě vhodné se nejprve obrátit na naše obchodní pracovníky na příslušných pobočkách, kteří dokáží posoudit, zda projekt splňuje programové podmínky, a následně teprve začne řešit spolufinancující úvěr u komerční banky či leasingové společnosti,“ doporučuje Pavel Křivonožka, jak postupovat v případě zájmu o produkt.

Program „Podřízené úvěry – NPO“ je financován z Národního plánu obnovy a je na něj vyčleněno 825 milionů korun. Je určený pro živnostníky, malé a střední podniky, kteří projekt, jenž významně nepoškozuje životní prostředí, realizují kdekoliv na území České republiky, tj. včetně hlavního města Prahy.


Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.