Jak mít investice do zaměstnanců pod kontrolou

Publikováno

Naše firmy si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a přitom Česká republika vykazuje v některých regionech vysokou míru nezaměstnanosti. O tom se mluví již dlouhou dobu. Řešení této situace nabízí již osvědčený systém Národní soustavy kvalifikací: 650 zpracovaných a schválených profesních kvalifikací, více než 100 tisíc osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace a v neposlední řadě tisícovka firem, které si díky NSK usnadňují každodenní personální práci. Personalistům některých z nich jsme položili dvě otázky:

1. Co vás k NSK přivedlo?

2. Kde vidíte největší propojení své personální práce s NSK?

Věra Vrchotová, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů, MOTOR JIKOV Group

1 Jsme strojírenský a slévárenský holding s tradicí od roku 1899 a celosvětovou působností. Dobře si uvědomujeme, že úspěch našeho podnikání závisí především na kvalifikovaných a výkonných zaměstnancích. Kvůli dlouhodobě neuspokojivé situaci na trhu práce jsme se stali členem Sektorové rady pro strojírenství, tudíž se podílíme přímo na vzniku a tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Protože profesní kvalifikace navrhují, tvoří a revidují právě sami zaměstnavatelé, považuji tento nástroj za nejefektivnější a především za nejaktuálnější na trhu práce. Všichni víme, že prosadit jakékoliv změny v systému počátečního vzdělávání je během na dlouhou trať, proto z mého pohledu představuje NSK plnohodnotnou „náhradu“, která umožňuje zaměstnancům a uchazečům o práci získat potřebné vzdělání nebo potvrzení toho, co již umějí, a zaměstnavatelům pak plně kvalifikované zaměstnance, které již není nutné dále zaškolovat.

2 Jsme první společností, která NSK implementovala do všech svých personálních procesů. NSK využíváme například při inzerování volných pracovních pozic, kdy jako alternativu vzdělání plně akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace, profesní kvalifikace jsme zapracovali do popisů pracovních pozic nebo popisů činností v katalogu profesí, ale také do adaptačního plánu. V nedávné době jsme se stali rovněž autorizovanou osobou pro několik strojírenských profesních kvalifikací a máme v plánu nabídnout našim zaměstnancům jako benefit získání osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace, a zvýšit tak jejich „hodnotu“ nejen pro nás, ale pro celý trh práce.

Dana Fialová, vedoucí oddělení vzdělávání a personální specialistka, ŽĎAS

1 Akciová společnost ŽĎAS, jedna z nejvýznamnějších strojírenských firem v ČR, zahájila svoji výrobu před více než 60 lety. V současné době máme cca 2500 zaměstnanců a při našem zaměření musíme dbát na to, aby byli nejen kvalifikovaní, ale také motivovaní. Situaci na trhu práce považujeme za dlouhodobě kritickou, a protože si nejen stěžujeme, ale chtěli jsme také něco udělat pro změnu k lepšímu, přihlásili jsme se ke členství v Sektorové radě pro strojírenství. Díky tomu máme možnost navrhovat a vytvářet profesní kvalifikace pro trh práce potřebné a především aktuální. V NSK spatřuji několik přínosů – jednak jsou pro nás uchazeči o práci vlastnící osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace zárukou správně vyškolených pracovníků, ale také můžeme nabídnout stávajícím zaměstnancům možnost, jak si svou kvalifikaci buď potvrdit, nebo zvýšit.

2 NSK a profesní kvalifikace využíváme v naší každodenní personální práci, především pak při popisu požadavků na volná místa v inzerátech, při přípravě interních rekvalifikačních kurzů, aktualizaci katalogu profesí v naší společnosti apod. Za jednoznačnou výhodu u uchazeče o práci považuji, když uvede získanou profesní kvalifikaci v části vzdělání ve svém životopise. Úzce také spolupracujeme s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou tak, aby absolventi jejich kurzů dalšího vzdělávání byli „hotovi“ a my je mohli okamžitě přijmout.

Leoš Klofáč, personální řediteL, FATRA

1 V roce 2013 jsme využívali NSK především v náborovém procesu při inzerci volných pracovních míst k popisu činností dané pracovní pozice a definování kvalifikačních požadavků na uchazeče, při zpracování plánů zaškolení nových zaměstnanců a také v rámci programů stáží studentů ve Fatře (Univerzita Pardubice, VOŠE Zlín). Dále jsme za pomoci NSK definovali požadavky na vzdělávání techniků a manažerů, respektive vytvořili roční plán vzdělávání. Ve spolupráci s UTB Zlín jsme s tímto systémem seznámili i budoucí personalisty, a to v rámci konzultací bakalářských a diplomových prací s tematickým zaměřením na řízení lidského potenciálu. V letošním roce jsme využili NSK k redesignu pracovních pozic Obsluha plastikářských zařízení, Seřizovač vstřikovacích lisů a Technolog zpracování plastů, při zpracování kvalifikačních matic a kompetenčních modelů u obsluh plastikářských zařízení a hodnoticích standardů, při zpracování rekvalifikačních vzdělávacích programů, manuálů a e-learningového vzdělávání v oboru zpracování plastů. Máme také zájem stát se autorizovanou osobou a provádět si sami přezkušování rekvalifikovaných zaměstnanců plastikářské výroby.

2 Pozitivní je standardizace postupu při tvorbě firemního katalogu pracovních pozic, školicích a rekvalifikačních programů s využitím informačních technologií. Rezervy spatřujeme ve spolupráci s učilišti a školami v přípravě žáků a učňů a využívání NSK v praktické přípravě na výkon povolání.

Iva Vychterová, vedoucí odboru personálního plánování a mezd, PRECIOSA

1 Jsme tradiční česká výrobní společnost s dlouholetou tradicí a světovou prestiží, ale víme, že úspěchy firmy závisí především na umu, píli, vzdělanosti, zručnosti i tvůrčích schopnostech našich zaměstnanců. Myšlenka NSK nás zaujala natolik, že jsme se v letošním roce stali členy Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů a své zkušenosti s personálem v oboru sklářství přenášíme přímo do popisu profesních kvalifikací. Sklářský průmysl nemá dostatečnou podporu a obecně velký problém představuje nalezení odborníků specialistů. V Preciose jsme vytvořili novou koncepci náboru, vzdělávání a odměňování, jejíž součástí je i intenzivní spolupráce s pracovišti Úřadu práce, vysokými školami a dalšími subjekty.

2 Národní soustavu kvalifikací využíváme zejména při náboru nových zaměstnanců, například pro profesi sklář, ve které prakticky na kvalifikované uchazeče o zaměstnání na běžném trhu práce nelze narazit. Možnost doložení kvalifikace prostřednictvím osvědčení o profesní kvalifikaci tedy zdůrazňujeme v inzerci nových pracovních míst, a tím se snažíme i šířit povědomí o tom, že tato možnost existuje. Kromě toho používáme katalog NSK k definování kvalifikací na pracovní pozice, čerpáme i z popisů profesí z provázaného katalogu NSP.

Zdroj: NSK

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 6/2014 na str. 70-71.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.