Leonardo na jedničku

Publikováno

Program Leonardo da Vinci je v České republice implementován již od roku 1995. V letech 2007–2013 byl součástí Programu celoživotního učení a stejně jako ve své předchozí fázi se zaměřoval na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Nejlepší realizované projekty jsou každoročně oceňovány Pečetí kvality.

Pečeť kvality

Možnost získat cenu pro nejkvalitnější projekt Leonardo da Vinci mají schválení řešitelé projektů od roku 2001, kdy na národní úrovni začalo oceňování nejlepších projektů mobility. V roce 2011 pak bylo ocenění rozšířeno na všechny typy projektů schválených v dané výzvě.

Vybrané nejkvalitnější projekty získávají každoročně certifikát Pečeť kvality a slouží jako příklad dobré praxe a inspirace pro širší veřejnost i organizace, které se do projektové spolupráce dosud nezapojily.

Hodnocení kvality projektů

Každý projekt byl posuzován dvěma nezávislými experty, kteří pracují jako odborníci v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání a přípravy. Experti posoudili kvalitu předložených projektů na základě charakteristiky zaslané řešiteli a informací získaných z další doplňující dokumentace, která popisuje průběh, výsledky a dopad projektu v dané cílové skupině, v organizaci žadatele a v příslušné oblasti odborného vzdělávání. Pečeť kvality získalo v letošním roce celkem pět projektů.

Výhled do budoucna – Erasmus+

Na konci roku 2013 byl evropskou komisí vyhlášen nový program, Erasmus+, který navazuje na předchozí fáze a účastní se ho i Česká republika. Jeho administrací je pověřen Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ nahrazuje sedm předcházejících programů jediným a sjednocuje pravidla pro předkládání žádostí a administraci projektů. Cílem tohoto sjednocení je větší efektivita programu, zvyšování kvality evropského vzdělávání a navázání spolupráce v rámci nejrůznějších sektorů. Program zahrnuje všechny úrovně vzdělávání, od předškolního přes odborné a vysokoškolské až po vzdělávání dospělých, a dále se zaměřuje i na aktivity v oblasti mládeže a sportu.

V oblasti odborného vzdělávání je možné předkládat žádosti o granty ve dvou klíčových akcích:

Klíčová akce 1 (KA1) Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Klíčová akce 2 (KA2) Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

• Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Více informací naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Text: Martina Jeřichová

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 6/2014 na str. 72.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.