ECVET propojuje žáky, školy a firmy na mezinárodní i národní úrovni

Publikováno

Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) podporuje transparentnost, kvalitu a smysluplnost zahraniční spolupráce na poli odborného vzdělávání.

ECVET je jedním z nástrojů, který vznikl z iniciativy a potřeb členských států EU. Jeho hlavním smyslem je podporovat mobilitu účastníků odborné přípravy (žáků i učitelů) a současně i flexibilitu vzdělávacích cest vedoucích k získání a uznatelnosti kvalifikace. ECVET má usnadnit přenos mezi vzdělávacími institucemi (či podniky), uznávání, shromažďování i transparentnost ohodnocených výsledků učení.

Vzdělávání probíhá v celé šíři života jednotlivce, a výsledky učení (znalosti, dovednosti a kompetence) tedy mohou být získávány jak v průběhu formálního vzdělávání, tak při neformálním či informálním učení. Nejen forma, ale i kontext, ve kterém se lidé učí, může být různý – kromě formálních vzdělávacích programů ve škole, učení se na pracovišti to mohou být nejrůznější neformální vzdělávací kurzy či semináře, ale také mezinárodní výměnné pobyty v nejrůznější délce.

Zahraniční mobilita přináší mnoho pozitiv

Kromě rozvoje jazykových a interkulturních dovedností je to také samostatnost, přizpůsobivost, flexibilita nutná při řešení nových či neznámých situací, a tedy i posílení sebevědomí. Mobilita je jednou z priorit Evropské unie, protože napomáhá snižovat nezaměstnanost mladých lidí. Do roku 2020 by se měla stát nedílnou součástí vzdělávacích programů a stáží v odborném vzdělávání by se mělo účastnit 6 % žáků.

Možnost absolvovat část své odborné přípravy v zahraničí je často tím, co zajímá rodiče žáků rozhodujících se o své další vzdělávací cestě. Mezinárodní spolupráce je považována za dobrou vizitku školy, a nepřímo tak podporuje atraktivitu odborného vzdělávání.

Vzdělávací programy nejsou ve všech zemích stejné, proto je potřeba, aby se vysílající a hostitelská organizace dokázaly mezi sebou domluvit a pochopit, co vlastně žák již umí, co se má v jiném prostředí naučit a jaké znalosti, dovednosti a kompetence mu budou hodnotit. Vzájemná důvěra a partnerství jsou mezi zeměmi v systému ECVET formálně vyjádřeny dohodou, které se říká memorandum o porozumění. Jsou v ní zakotveny podmínky, za kterých stáž proběhne, ale také definována očekávání a požadavky obou stran.

Prostřednictvím trojstranné smlouvy o učení je i samotný účastník mobility vtažen do celého procesu a seznámen s tím, co se od něj očekává a co se má během stáže naučit. Na konci mu jsou výsledky učení ohodnoceny a zaznamenány do tzv. osobního záznamu. po návratu mu mohou být vysílající organizací díky srozumitelnosti bez obtíží uznány.

Začleněním prvků ECVET do mobility na mezinárodní úrovni se zabývá externí tým odborníků ECVET pro program Erasmus+, který je administrován pracovníky Domu zahraniční spolupráce.

Na národní úrovni operuje projekt pospolu

O aplikaci prvků ECVET a jejich ověření na národní úrovni usiluje i projekt pospolu, realizovaný MŠMT a Národním ústavem pro vzdělávání. Snahou je zkvalitnění spolupráce škol a podniků, vhodnější ošetření smluvních vztahů mezi školou a firmou a zavedení stáží pro učitele odborných předmětů. Cílem využití prvků ECVET v pospolu je umožnit žákům či učitelům získat nové dovednosti v oboru, například na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízení nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením.

Realizátorem takové „národní mobility“ může být podnik nebo i škola, která nabídne svůj materiální či personální potenciál jiným školám. V projektu Pospolu je pilotována tvorba jednotek výsledků učení, které žáka či učitele obohatí o nové kompetence nad rámec školního vzdělávacího programu, i jednotek, které zprostředkují povinnou součást výuky. Smyslem je otestovat také jasné a srozumitelné definování obsahu spolupráce prostřednictvím popisu výsledků učení souvisejících s reálnými pracovními úkony.

Používání jednotek výsledků učení umožňuje školám rychlé přizpůsobení vzdělávacích programů potřebám pracovního trhu a specifikům jednotlivých regionů či dynamicky se rozvíjejících technologií v některých sektorech.

Text: Mgr. Martina Kaňáková, členka externího týmu odborníků ECVET

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 6/2014 na str. 75.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.