AMSP ČR a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle

Publikováno

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR společně s 23 profesními spolky rozběhla historicky největší ofenzivu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce. Rok řemesel 2016 se tak stává milníkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve společnosti obecně. Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytl prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Řemeslný fortel, česká dovednost, univerzálnost a technická zručnost měly ve světě vždy velmi dobrý zvuk. Vyspělost tuzemské ekonomiky a velmi dobrá obslužnost měst a obcí byly vždy úzce spojeny s širokou nabídkou řemeslných profesí ve všech regionech. Systémy kvalitního českého vzdělávání byly vždy spojeny s výukou předmětů, které dávaly základ pro udržení české tvořivosti a uznávané kvality výrobků i služeb. Bohužel, ve všech těchto oblastech začínáme ztrácet.

Řemeslníků ubývá

Analýza AMSP ČR ukazuje, že v ČR je sice vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v řemeslné živnosti, což činí 27,8 % všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění; zatímco za posledních 15 let byl průměr více než 24 tisíc nových řemeslných živností za rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc. Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji vydáno více než 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde jde o pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost ve 13 %, o polovinu méně než naši podnikatelé.

Přibývá hodinových manželů

Nesystémová podpora profesního vzdělávání, vysoká orientace na virtuální ekonomiku, dlouhodobá absence koncepční podpory řemesel, ale i roztříštěnost zájmů jednotlivých spolků a řemeslníků samých mají za důsledek, že v mnoha oborech rapidně ubývá kvalifikovaných lidských zdrojů, naopak roste počet těch, kteří podnikají v oblasti odborných řemesel bez jakékoliv kvalifikace, garance bezpečnosti, nemluvě o kvalitě. Například podíl tzv. hodinových manželů na dodávkách činí podle analýzy AMSP ČR již 20 %. To mnohdy přináší nejen pokles kvality řemeslné práce, ale roste tím i podíl šedé ekonomiky, neboť dodavatelé nemohou řádně vykázat dodávku, ke které nemají oprávnění. Rok řemesel 2016 si klade za cíl tento trend otočit a zahájit ve všech oblastech spojených s řemeslem klíčové změny.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Naším cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového. Sjednocujeme zájmy všech rozhodujících profesních spolků, nicméně to hlavní bude změnit zažité postupy úředníků, smýšlení politiků i pohled veřejnosti. Neděláme si iluze, že tak nastane za rok. Zaspali jsme jednu generaci a stejnou dobu bude trvat i náprava.“

Jak zvýšíme kvalitu

Tlakem na odbornost, posílením rolí profesních spolků a odborných škol, vysvětlováním veřejnosti, jak vybírat kvalitní službu a výrobek. Ve spolupráci se společností Mediatel AMSP ČR představila největší tuzemský internetový vyhledávač Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz), který zdarma nabízí největší výběr řemeslníků a jako vůbec první rozlišuje jejich kvalitu a u prověřených z nich garantuje odbornou práci. Asociace současně zahájila masivní kampaň na podporu odborného školství, včetně vyhodnocování kvalitních škol učňovského a středního typu.

Jak upravíme legislativu

AMSP ČR připravuje změny živnostenského zákona, které upraví podmínky pro vstup do řemeslných oborů, a to zejména s ohledem na bezpečnost a kvalitu odváděné práce. Ve spolupráci s profesními spolky, Hospodářskou komorou a příslušnými rezorty vypracuje podmínky pro mistrovské zkoušky. Bude iniciovat vytvoření legislativní podpory pro výuku praktických předmětů na základních školách, aktualizaci oborů středních technických škol a jejich větší provázanost s učňovským vzděláváním.

„Rok řemesel přichází po Roce technického vzdělávání a pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obě témata velmi důležitá. V tomto ekonomicky silném období, kdy je dlouhodobě vysoká poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích, je potřeba zaměřit veškerou možnou podporu na tato odvětví, aby se Česká republika co nejdříve dokázala vyrovnat s nedostatkem techniků a řemeslníků,“ říká ministr Jan Mládek.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová k tomu doplňuje: „Technické a odborné vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám MŠMT, dostatečná pozornost a finanční prostředky mohou zajistit růst jeho kvality. Řemesla potřebujeme, techniky taky. Mým cílem proto je umožnit každému dítěti rozvíjet se v manuálních dovednostech a tvořivosti. Aktuálně máme několik programů, které cílí na podporu manuální zručnosti, polytechnického vzdělávání, odborné přípravy a dalších aktivit již od útlého věku až po středoškolské vzdělání. Rok řemesel velice vítám, jistě přispěje k obnovení prestiže a pomůže popularizovat řemeslo jako důležitou součást udržitelného rozvoje regionů a zajímavou profesní volbu pro mladou generaci.“

„Řemesla a venkov k sobě tradičně patří, jsou jedním z velmi důležitých způsobů, jak udržet na venkově nejenom zaměstnanost, ale i dobrý životní standard obyvatel. Ministerstvo zemědělství podporuje řemesla například investicemi na založení nebo rozvoj pekárny, pivovaru nebo truhlářské dílny. Jde nám o to, aby se na venkově rovnoměrně rozvíjely všechny oblasti, které jsou nezbytné pro kvalitní a plnohodnotný život,“ konstatuje ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jak přesvědčíme veřejnost

AMSP ČR připraví desítky předváděcích řemeslných akcí a podpoří stovky profesních aktivit v regionech. Společně s Komerční bankou a dalšími partnery zviditelní nejvýznamnější řemeslné počiny a konkrétní profese. Připravuje pořady s Českou televizí a speciální řemeslné seriály s vydavatelstvím MAFRA. Chystá desítky publikací, průzkumů, analýz a bude cíleně informovat veřejnost, jak vybírat vhodné dodavatele řemeslných služeb, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím.

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 1/2016 na str. 7-8.

 

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.