Firmám se otevírají nové možnosti udržitelného financování

Text Martina Hošková Foto archiv KB Publikováno

Firemní investice lze financovat prostřednictvím emise akcií či dluhopisů nebo, což je nejčastější řešení, pomocí bankovního úvěru. Dnes je pro řadu aktérů na trhu zajímavou možností takzvané odpovědné neboli udržitelné financování. Na jeho konkrétní parametry u bankovních úvěrů jsme se zeptali Evy Chvalkovské z Komerční banky.

Čím se bankovní úvěr zaměřený na odpovědné financování liší od jiných produktů?

O odpovědném financování mluvíme tehdy, má-li financovaný projekt nebo činnost udržitelné charakteristiky. Každá banka vychází z EU taxonomie, případně vlastních definic zejména v sociální oblasti, která není dosud definována.

Specifickým typem takového úvěru je Green Loan, kterým podnik financuje projekt šetrný k životnímu prostředí. Požadavky na Green Loan se řídí mezinárodní metodikou a jeho výhodou je zejména komunikace směrem ke stakeholderům – posílení dobré reputace společnosti či zvýšení atraktivnosti pro investory. Příklady projektů, na něž lze tento úvěr využít, spadají do oblasti obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetické účinnosti, prevence a snížení znečištění, čisté mobility, udržitelného nakládání s vodou a odpadními vodami, adaptace na změnu klimatu, cirkulární ekonomiky, úsporných budov a podobně.

Zmínila jste kritéria posuzování udržitelnosti projektu. Jak je má nastavena Komerční banka?

Kritéria posuzování udržitelnosti v KB vycházejí v první řadě z taxonomie EU a pravidel skupiny SG pro udržitelné financování a financování s pozitivním dopadem (SPIF). U úvěrů splňujících tato kritéria je možnost podpory formou zvýhodněné úrokové sazby. Informace o takto identifikovaných úvěrech, označených jako přínosné z pohledu udržitelnosti (ESG), pak shromažďujeme pro účely zmapování svého portfolia a jeho dopadu na udržitelnost. Vykazování bank o udržitelnosti jejich portfolia prochází dynamickým vývojem a postupně lze očekávat i vyšší nároky na klienty v této oblasti.

Zatím jsme mluvily převážně o investicích. Lze ale udržitelný úvěr využít i pro financování provozu firmy?

Ano, je to tak. Firmy, které řadí udržitelnost svého podnikání k prioritám, mohou využít možnosti financování vázaného na cíle udržitelnosti. Mezi tyto cíle nejčastěji patří redukce uhlíkové stopy pomocí navýšení zdrojů energií z obnovitelných zdrojů nebo pak podle sektoru například zvýšení podílu elektromobilů ve flotile firmy, snížení odpadu, úspora vody, případně cíle v sociální oblasti, jako je snížení pracovních úrazů nebo získání certifikace v oblasti bezpečnosti práce a podobně. Výhodou těchto nástrojů je, že se společnost nemusí zavazovat k určitému účelu využití finančních prostředků.

Velkou podporou pro financování projektů přínosných z pohledu udržitelnosti jsou dotace. Mají i zde banky své místo?

Tyto dotace jsou často využívány firmami, které se chtějí posunout k udržitelnějšímu podnikání. Lze je získat například na pořízení fotovoltaické elektrárny, ale i na digitalizaci, udržitelné zemědělství, projekty související s odpady, vodou, dopravou a podobně. Velmi často je efektivním řešením kombinace dotace a bankovního úvěru. S výběrem vhodných dotací umí poradit i naši experti EU Pointu Komerční banky.

Udržitelnost však není pouze o financování. Ruku v ruce s ní přicházejí nové povinnosti pro firmy, jako je reporting, nastavení strategie udržitelnosti a podobně. Také v těchto otázkách mohou využít služby naší poradenské společnosti Enviros/ KBA.

Za rozhovor děkuje Martina Hošková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 77.

Štítky Udržitelné financování, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.