Bez pozemkové reformy Latinská Amerika byla a zůstane vulkanickým regionem

Text Věra Vortelová Foto archiv J. Opatrného Publikováno

„Banánové republiky“. Na začátku minulého století se začalo toto sousloví používat jako pejorativní označení pro politicky nestabilní, na zemědělství závislé státy především Střední Ameriky. Proč? A je to stále aktuální? Nejen o tom jsme si povídali s naším předním iberoamerikanistou Josefem Opatrným.

Země, o nichž mluvíme, provází pověst producentů nejen banánů, ale i vynikající kávy, ananasu a dalších tropických plodin. Tak proč zrovna „banánové republiky“?

Toto označení se rozšířilo po masivním vstupu americké United Fruit do ekonomiky a politiky malých států Střední Ameriky. Nasazení chladírenských vagonů a lodí na konci devatenáctého století umožnilo dopravu čerstvého ovoce, včetně v USA velmi oblíbených banánů, na větší vzdálenosti a United Fruit ovládla obchod s touto komoditou. Významně ovlivňovala i politiku v regionu. Jediný stát, který dokázal jejímu tlaku čelit, byla Kostarika.

Švýcarsko uprostřed Střední Ameriky

Jak to, že si malá a surovinově chudá ekonomika troufla čelit obchodnímu gigantu?

Na rozdíl od ostatních států v regionu byla už v devatenáctém století díky kávě ekonomicky, a tedy i politicky stabilní. Kávu zde začali pěstovat jako první v regionu a oblíbili si ji britští zákazníci, kteří jinak dávali přednost pití čaje. Britští obchodníci místním dodavatelům dobře platili, a když přišla na konci 19. století United Fruit, nemohla si tu počínat stejně jako v zemích, kde byly banány monokulturou. Navíc Kostarika nehodlala zůstat jen u kávy a banánů – v současné době patří mezi největší světové exportéry ananasu. Kostarická politická elita dokázala využít ekonomické stability k prosazení sociálního zákonodárství, což stabilitu dále posilovalo.

Kostarika bývá označována za „středoamerické Švýcarsko“ a neutrální stát, který v polovině minulého století zrušil armádu, skoro osm procent HDP alokuje do školství a dalších skoro deset procent do zdravotnictví. Jak to, že si to může agrární stát dovolit?

Kostarika není jen agrárním státem. V minulosti totiž „měla nos“ na perspektivní obory.

Když začaly kostarické elity zvažovat diverzifikaci ekonomiky a industrializaci, činily tak s větší mírou racionality než sousedé. V padesátých letech trefila Kostarika přímo do černého. Přestože jde o stát velmi chudý na suroviny, většinu musí dovážet, nakoupila moderní technologie, nechala v zahraničí vyškolit odborníky a vybudovala moderní průmysl umělých hnojiv, jimiž zásobovala celý region. Získala tak velké finanční prostředky, jež pak ve velké míře investovala do všech stupňů školství – do základních (podle statistik zde činí míra negramotnosti asi jen něco málo přes 2 %), středních i vysokých škol, u těch zejména technického, přírodovědného a zemědělského zaměření. I když kostarické vysoké školství nemá pověst univerzit v Brazílii, Chile, Mexiku či Argentině, je právem považováno za velmi kvalitní.

Nikde jsem se v souvislosti s Kostarikou nedočetla o vojenských převratech a politických zemětřeseních, jež jsou pro latinskoamerický region tak typické. Jak se Kostaričanům daří „prodat“ tuto přednost světu?

Daří se jim to hned v několika ohledech. Kostarika si tradičně udržuje pověst stabilní a bezpečné země, kde se podnikatelské i fyzické osoby neobávají investovat či ukládat své finanční prostředky, s krásnou přírodou a příjemným klimatem.

Není sice takovým turistickým gigantem jako Mexiko nebo Peru, ale již v sedmdesátých letech začala prozíravě rozvíjet ekoturistiku. Přilákala pozornost milovníků cestování především ze Skandinávie, tedy bohatých turistů, a dodnes si renomé v tomto odvětví udržuje.

Kostarika „měla nos“ na perspektivní obory.

Zdůraznil jste podporu technických a přírodovědných oborů. Nacházejí jejich absolventi uplatnění doma, nebo se musejí vydávat za prací do zahraničí?

Příležitosti najdou v Kostarice, která se například v sedmdesátých letech, kdy hledala další „nohu“ pro svou ekonomiku, rozhodla podporovat rozvoj elektroniky. Nyní patří mezi největší subdodavatele počítačových součástek v regionu.

V Kolumbii je to jinak

Pro ostatní středoamerické země se však označení „banánové republiky“ jeví jako přiléhavé. V čem se od Kostariky odlišují ale takové státy jako Kolumbie a Ekvádor, na něž se zaměřujeme v tomto čísle také?

Prakticky ve všem. Už na první pohled. Ekvádor a Kolumbie jsou státy s převážně mestickým obyvatelstvem, zatímco v Kostarice výrazně převažují kreolové, potomci přistěhovalců z Kanárských ostrovů. Oba státy mají také větší rozlohu včetně ploch vhodných pro zemědělství a velké surovinové bohatství. Na rozdíl od Kostariky však dlouho trpěly společným chronickým problémem latinskoamerických států, jímž jsou vlastnické vztahy k půdě. Hluboká propast mezi úzkou vrstvou velkostatkářů a miliony bezzemků byla, a svým způsobem zůstává, jednou z hlavních příčin nestability regionu.

V Kolumbii je možné sledovat tento fenomén od roku 1948, kdy tam byl zavražděn politik reformního ražení Jorge Eliécer Gaitán, přímo v krystalické podobě. Následovaly nepokoje s tisíci mrtvých a útěk bezzemků do oblasti mimo kontrolu centrální vlády. Když armáda na „republiku“ Marquetalii, jak se tento region nazýval, zaútočila, změnili se mnozí rolníci v partyzány s levicovou ideologií – a pak se zapojili do obchodu s drogami. Přes padesát let bojovaly kolumbijské vlády s povstalci a mocnou narkomafií. Asi před osmi lety se vládě podařilo zatlačit nejsilnější gerilové hnutí FARC do defenzívy, přimět ho k jednání a nakonec s ním uzavřít mírovou smlouvu. Aniž bych chtěl upřít prezidentu Juanu M. Santosovi zásluhy na nastolení míru, s optimismem bych byl zatím opatrný. Třistastránková dohoda totiž neřeší některé důležité otázky, například konkrétní odpovědnost za zločiny proti lidskosti či mechanismus odškodnění obětí a jejich pozůstalých. Jediným skutečně viditelným efektem je ustavení legální Asociace pěstitelů koky. Podle mého názoru nebudou voliči ochotni dlouho čekat na zlepšení sociálních poměrů a není zcela vyloučeno, že reprezentanti marxistického FARCu mohou kandidovat již v příštích volbách, dříve či později u volebních uren vyhrají, nebo se vrátí ke zbraním.

Takže se toho v Kolumbii od uzavření smlouvy mnoho nezměnilo?

Nesporně je tam v posledních letech bezpečněji. Podle odborníků a znalců místních poměrů platí toto konstatování přinejmenším o městech.

V současné době se Kolumbie vrátila mezi perspektivní teritoria pro český export. V této souvislosti se zmiňuje také dlouhá tradice vzájemných obchodních vztahů a znalost české značky mezi tamější veřejností. Přicházejí však nové generace. Nejsme v tomto ohledu příliš optimističtí?

Z vlastní zkušenosti vím, že v Kolumbii stále existuje silné povědomí o kvalitních československých výrobcích. Již za první republiky jsme tam úspěšně vyváželi vybavení pro železnice, široké spektrum průmyslových výrobků a spotřebního zboží, později také vybavení pro chemický průmysl a dodávali tam i do Ekvádoru zařízení pro zavlažovací systémy. Pro svou kvalitu a spolehlivost oceňovaly naše výrobky také místní ozbrojené složky. V této souvislosti se nejčastěji zmiňuje obchodní mise dočasně mimo službu postaveného generála Vojtěcha Klecandy v roce 1934. Kamenem úrazu byla však platební stránka obchodní výměny. Partneři preferovali splácení dodaného zboží kávou, banány a dalšími zemědělskými komoditami. V osmdesátých letech také černým uhlím, protože Kolumbie disponuje obrovskými zásobami této suroviny ve vysoké kvalitě. Po devadesátých letech, kdy vzájemný obchod ochabl, ekonomická spolupráce zvolna oživuje. Je to patrné zejména v posledních asi sedmi letech, kdy Kolumbie zažívá nebývalý hospodářský růst.

Země, odkud Štefánik pozoroval Slunce

O sousedním Ekvádoru nejčastěji slýcháme v souvislosti s kakaem, banány, unikátními přírodními krásami a pestrou biodiverzitou, ale i velkými nalezišti ropy. Jak se místní vládě daří skloubit ochranu přírody a rozvoj turistického průmyslu s těžbou této suroviny?

To je aktuálně velký problém. Země je protkána šestadvaceti přírodními parky a rezervacemi, z nichž nejvýznamnější jsou národní parky Galapágy, Cotopaxi a také Yasuni, na jehož území, v oblasti amazonských deštných pralesů na východě země, se nacházejí naleziště ropy. Aby Ekvádor nemusel tato naleziště využívat, požádal před několika lety tehdejší ekvádorský prezident Rafael Correa svět o finanční pomoc ve výši zhruba sedmdesáti miliard korun jako náhrady za zisky, jichž by se Ekvádor nevyužitím ropných zdrojů vzdal. Pomoc přišla pouze ve výši necelých tří set milionů dolarů, a tak dostali těžaři zelenou. V současné době se již připravuje stavba ropovodu, který spojí naleziště s terminály na západním pobřeží.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv J. Opatrného

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 10-12.

Štítky Latinská Amerika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.