ČMZRB připravuje pro podnikatele další programy podporyFinanční injekci mohou získat rychle

Text Jana Jenšíková Foto archiv ČMZRB Publikováno

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se zaměřuje hlavně na poskytování podpory malým a středním podnikatelům ve formě finančních nástrojů. V čem tkví jejich kouzlo? Na to jsme se zeptali předsedy představenstva a generálního ředitele Jiřího Jiráska.

Prozraďte, proč by podnikateli neměla tato možnost uniknout?

Finanční nástroje, jako jsou úvěry, záruky a kapitálové vstupy, jim zajišťují dlouhodobou a stabilní podporu. Mohou o ni zažádat přesně v okamžiku, kdy ji potřebují, a na jaký účel ji potřebují. Získají ji rychle, zpravidla v řádu několika týdnů, celý proces je administrativně nenáročný. Vedle toho má tato forma podpory pro ekonomiku řadu dalších klíčových přínosů. Tím zřejmě nejdůležitějším, alespoň z mého pohledu, je, že nenarušuje tržní prostředí a že prostředky na ni alokované se navrací zpět do systému, a mohou tak být opakovaně využity. Navíc vyvolávají tzv. multiplikační efekt. Jednoduše řečeno, tento způsob poskytování veřejných prostředků vygeneruje do ekonomiky daleko více finančních prostředků než jednorázová podpora například ve formě dotace. Jen pro zajímavost, například v Rakousku se stále dokola používají prostředky Marshallova plánu z roku 1948 a i takto „staré“ peníze pořád generují ekonomický přínos.

Jak byste zhodnotil uplynulý rok? Byl pro vaši banku úspěšný?

Jednoznačně. A to z několika důvodů. V srpnu 2017 přijala vláda ČR usnesení o ČMZRB jako národní rozvojové bance, což s sebou přinese řadu nových příležitostí a úkolů. Dojde k posílení našich aktivit v rámci hospodářského rozvoje ČR a většímu využívání finančních nástrojů v ekonomice. Pro podnikatele tak budeme mít širší nabídku produktů, které jim usnadní financovat jejich projekty. A to i v oblastech, jako jsou úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, vědy, výzkumu a inovací nebo sociálního podnikání. V loňském roce se nám podařilo dokončit jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, zapojili jsme se do čerpání strukturálních fondů EU a spustili několik nových programů.

O jaké programy přesně jde?

Na začátku června jsme spustili program EXPANZE, který malým a středním podnikatelům nabízí zvýhodněné financování jejich investičních projektů prostřednictvím bezúročných úvěrů. Ve zvýhodněných regionech (tj. v regionech s vyšší nezaměstnaností) navíc naši klienti obdrží i finanční příspěvky na úhradu úroků u komerčních úvěrů. Vedle EXPANZE jsme odstartovali dva úvěrové programy, jejichž cílem je přispět ke snížení spotřeby energie a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti. Program ÚSPORY ENERGIE nabízí zvýhodněné financování projektů podnikatelů bez rozdílu velikosti realizovaných kdekoliv na území ČR mimo hlavní město. Doplňuje ho pilotní program ENERG, který je určen ke zvýhodněnému financování projektů malých a středních podnikatelů realizovaných v Praze. I u těchto dvou produktů čekají na naše klienty nevratné finanční příspěvky na úhradu úroků z komerčních úvěrů nebo na pořízení energetických auditů.

Největší objem prostředků je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost alokován na program EXPANZE. Jaký je o něj aktuálně ze strany podnikatelů zájem?

Na začátku ledna jsme evidovali žádosti v objemu téměř 700 milionů korun. Jde o projekty, jejichž celkové náklady přesahují 1,5 miliardy korun. A protože jsme během prvních měsíců, kdy program běžel, zaznamenali poptávku i z jiných oborů, které nebyly programem podporovány, domluvili jsme se s ministerstvem průmyslu na jeho rozšíření a celkovém zjednodušení.

V jakém smyslu?

Vedle podnikatelů z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu, IT apod. jej mohou od poloviny ledna 2018 získat také malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, dopravě, zdravotní či sociální péči, vzdělávání, kultuře a dalších službách. Minimální výše tohoto bezúročného úvěru byla snížena na jeden milion korun. A zároveň došlo ke zvýšení finančního příspěvku na úhradu úroku u komerčního úvěru až na jeden milion korun.

Vedle úvěrů poskytuje vaše banka i záruční nástroje. Jak si aktuálně stojí?

V loňském roce jsme poskytli více než 4,5 tisíce záruk v celkové výši přes 9 miliard korun. Zaručili jsme tak téměř 12,4 miliardy korun úvěrů. Nejvíce záruk poskytujeme v rámci programu Záruka 2015–2023. V listopadu 2017 došlo k jeho rozšíření, díky čemuž se vyrovnaly podmínky pro pražské i mimopražské podnikatele a program se otevřel i pro středně velké podniky. Vzhledem k vysoké poptávce po tomto programu plánujeme v letošním roce zahájit jednání o dalším navýšení jeho finančního krytí.

Právě prostřednictvím tohoto programu je ČMZRB zapojena do tzv. investičního plánu pro Evropu. Jeho cílem je posílit investice v celé EU, a podpořit tak dlouhodobý hospodářský růst. Vedle něj ale existuje i tzv. evropský plán vnějších investic, jež chce podporovat segment malého a středního podnikání a jeho rozvojový potenciál do třetích zemí (Afrika, země jižního a východního partnerství apod.) za účelem zmírnění migračních vln do Evropy. Plánuje se ČMZRB zapojit i do něj?

Ano, vloni na podzim bylo dohodnuto na úrovni Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a naší banky o zapojení se do tohoto programu. Mělo by se jednat o souhrn podpor typu záruk, zvýhodněných úvěrů, finančních příspěvků a poradenství, které budou moci podnikatelé využívat pro své rozvojové aktivity v předem legislativou EU definovaných státech. Nyní budeme Evropskou komisi žádat o tzv. pilířové hodnocení, na jehož základě pak dojde k rozšíření našich aktivit i tímto směrem.

A co nového ještě připravujete pro malé a střední podnikatele?

Vedeme jednání s několika ministerstvy a orgány státní správy, jejichž cílem je zajistit podporu různých sektorů ekonomiky právě ve formě finančních nástrojů. Můžeme tedy předpokládat, že vzniknou další programy podpory. Například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství se připravuje program Venkov, v rámci něhož bychom mohli podpořit formou bezúročných úvěrů nezemědělské podnikatele v malých obcích. Přibližně v první polovině roku dojde ke spuštění Středoevropského fondu fondů (SFF), který spravuje Evropský investiční fond a ve kterém naše banka drží minoritní akcionářský podíl. Prostřednictvím něho budeme formou rizikového kapitálu podporovat rostoucí inovativní firmy v zemích střední Evropy. Vůbec poprvé tak naše banka získá zkušenost s dalším finančním nástrojem, jímž jsou právě kapitálové vstupy.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv ČMZRB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 74-75.

Štítky ČMZRB, MSP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.