Marta Nováková: Jde nám o efektivitu a zlepšení služeb

Text Jana Jenšíková Foto archiv MPO Publikováno

„Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje firmy od jejich vzniku přes rozvoj podnikání doma až po expanzi na zahraniční trhy. A chceme to dělat maximálně efektivně a hospodárně,“ říká nová ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

TRADE NEWS je magazínem o exportu. Jaké zde vidíte prioritní oblasti?

Klíčovým trhem pro nás bezpochyby je a nadále bude Evropská unie. Zaměření na další země je třeba rozumně rozprostřít, ekonomicky řečeno diverzifikovat portfolio s ohledem na vládou schválenou Exportní strategii. Nejde přitom o to, aby Evropu nahrazovaly třetí země, ale o to, abychom maximálně využili potenciál a specifika, která jednotlivé trhy nabízejí a mají. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto podporuje podnikání a firmy v každé fázi životního cyklu. Od podpory aplikovaného výzkumu přes rozvoj inovativního podnikání, investice až po mezinárodní obchod, takzvanou internacionalizaci. A chceme to dělat maximálně efektivně a hospodárně. Proto mimo jiné v současné době pracujeme na slučování agentur CzechTrade a CzechInvest. Tak, abychom i v zahraničí poskytovali našim podnikatelům služby pod jednou střechou.

V této souvislosti bych ráda zmínila, že v současné době je velmi důležité i odborné vzdělávání. Jde totiž o klíčový nástroj pro udržení a posílení konkurenceschopnosti. Přestože MPO není gestorem dané oblasti, snaží se ovlivňovat podmínky technického vzdělávání. Do všeobecných oborů by se mělo zavést víc polytechnické přípravy, v technických oborech by se co nejvíc praxe mělo odehrát v reálném firemním prostředí. I když u nás nefunguje duální vzdělávání jako třeba v Německu nebo v Rakousku, měli bychom se inspirovat a některé prvky převzít a využít u nás.

V rámci týmu Česko vzniknou průvodci firemní klientely

Programové prohlášení vlády ČR podtrhuje nutnost zefektivnit exportní podporu a přispět k růstu objemu exportu s vysokou přidanou hodnotou. Jakou roli při plnění tohoto úkolu bude mít Tým Česko, o jehož ustavení jsme psali už v minulých číslech našeho magazínu?

Naše firmy musí být schopny vyrábět produkty a nabízet služby s vysokou přidanou hodnotou a s využitím vlastního know-how. Stát by pro to měl vytvářet maximálně příznivé podmínky, a to, jak jsem už zdůraznila, po celou dobu existence firmy. Tedy od jejího vzniku, takzvaných start-upů, dnes často založených na inovativních nápadech, přes rozvoj podnikání doma až po expanzi na zahraniční trhy. Při tom je třeba co nejvíc využívat moderní informační a komunikační technologie, tedy Technologie 4.0. Jejich využitím snižovat byrokracii podnikatelům a pomocí internetu odstraňovat také vzdálenosti na globálním trhu. Jednoduše: jde nám o funkční digitální ekonomiku. Postavenou na propojování, integraci, lepší dostupnosti a přehlednosti poskytovaných služeb. Nejen k tomu slouží Tým Česko. Tvoří ho Technologická agentura ČR (TA ČR), Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), CzechTrade a CzechInvest, Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). V praxi jde o navazující řetězec služeb ve všech fázích podnikání. Zpřehledněním a zjednodušením tohoto systému by měli vzniknout jacísi průvodci firemní klientely, kteří budou nabízet služby bez překrývání a duplicit v rámci celého portfolia činností.

Důležitými organizacemi pro podporu exportu a investic jsou CzechTrade a CzechInvest. CzechTrade má význam zejména pro malé a střední podniky, CzechInvest se rovněž ve větší míře než v minulosti zaměřuje na pomoc právě MSP. Jaká opatření jsou připravována pro naplnění teze z Programového prohlášení vlády ČR o posílení efektivity těchto dvou institucí? Zmínila jste, že budou sloučeny. Co to bude v praxi pro firmy znamenat?

Je třeba zdůraznit, že jde o optimalizaci a synergii činností, nikoliv o propouštění lidí. Firmám by daná věc měla přinést komplexnější a přehlednější služby, měl by se zvýšit výkon a snížit náklady, a to až v řádu sta milionů korun ročně. Náklady by se měly snížit sdílením regionální sítě i sítě zahraničních kanceláří, sjednotit se mohou podpůrné činnosti jako právní služby, interní audit, mzdová agenda, strategický „country marketing“. Důležitá je rovněž koordinace aktivit zahraniční sítě, informatická podpora a další. Z hlediska výkonu jde zejména o efektivnější práci s klientem, kdy by se služby obou původních agentur od inovací po internacionalizaci nabízely na jednom místě.

Pracujeme na slučování agentur CzechTrade a CzechInvest, tak abychom i v zahraničí poskytovali podnikatelům služby pod jednou střechou.

V zahraniční síti musí hrát prim poptávka exportérů

Spolupráce vašeho ministerstva s Ministerstvem zahraničních věcí je pro oblast podpory exportu zásadní. V programovém prohlášení vlády je zmiňována reforma všech stávajících zastoupení. Jaké kroky v tomto směru s MZV připravujete?

Vězte, že už teď zhruba dvacet zahraničních kanceláří agentur působí na zastupitelských úřadech a další budou následovat. S Ministerstvem zahraničních věcí o tom jednáme. I diplomatickému rezortu samozřejmě musí jít o větší efektivitu a zlepšení služeb zahraničních zastoupení. Významnou roli v rozvoji zahraniční sítě přitom musí sehrát poptávka exportérů a vývoj na zahraničních trzích. Jde o jasný a srozumitelný indikátor pro státem poskytované služby podnikatelům včetně exportérů.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2018 na straně 62-63.

Štítky Podpora exportu, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.