Bavorsko a Bádensko-Württembersko hrají v našem obchodě prim

Text Petr Švorc Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Německo

Již dlouhá léta není žádným překvapením, že v rámci zahraničního obchodu České republiky mají obchodní vztahy s Německem, a především s jeho jižní a západní částí, klíčový význam. Spolková republika Německo je tradičně naším největším obchodním partnerem, který se podílí více než 26 procenty na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu.

Bavorsko a Bádensko-Württembersko představují pro naše podniky významné trhy, přičemž jednoznačně vede Bavorsko. Tato spolková země má na našem celkovém obchodním obratu s Německem více než 21% podíl. Bádensko-Württembersko je přitom na místě třetím s podílem přes 14 %. Pouze v těchto dvou spolkových zemích se tedy uskutečňuje více než třetina našeho celkového obchodního obratu s Německem.

Podíváme-li se blíže na Bavorsko, zjistíme, že vzájemný česko-bavorský obchod má v posledních letech, s výjimkou mírného poklesu v roce 2020, trvale vzestupný trend. Pro nás je přitom potěšitelné, že značnou část z něj tvoří náš vývoz (v roce 2022 se jednalo o hodnotu 16,6 mld. eur při celkovém vzájemném obchodním obratu ve výši 23,9 mld. eur).

Bavorsko naším čtvrtým největším světovým obchodním partnerem

Bavorsko hraje významnou úlohu v zahraničním obchodě ČR i za „hypotetické“ situace, pokud se na něj (a ostatní spolkové země) podíváme jako na samostatný stát a odmyslíme si Německo jako celek. Zjistíme, že v roce 2022 bylo z hlediska obratu naším 4. největším obchodním partnerem na světě (s podílem 5,5 %). Větší obchod jsme v uvedeném roce realizovali pouze s Čínou, Polskem a Slovenskem. Bádensko-Württembersko by při tomto hodnocení obsadilo 9. místo (3,7 %), přičemž obchodní výměna s ním je pro ČR větší než například s Ruskem, USA či Velkou Británií.

Naopak horní příčky českého vývozu obsadilo na druhém místě Bavorsko (7,8 %) hned za Slovenskem. Český vývoz do Bádenska-Württemberska byl se 4,7 % šestý největší. Jeho hodnota přesáhla například náš vývoz do Itálie, Nizozemska či Velké Británie.

Energetika, smart regiony i 5G koridor Praha–Mnichov

Rovněž z hlediska státní správy máme s Bavorskem řadu témat, která nás společně zajímají. Zde se jedná například o energetiku (ropa, plyn či vodík), oblast smart regionů nebo o otázku 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem.

Příležitosti se nabízejí nejen na vrcholové úrovni při setkání ministrů nebo předsedů vlád, ale také na pracovní úrovni v rámci tzv. Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Zástupce MPO ČR se zde pravidelně účastní setkání podskupiny věnující se hospodářství. Jejími členy jsou také zástupci českých příhraničních hospodářských komor, jakož i bavorských podnikatelských reprezentací. Je tedy prostor pro diskuzi o konkrétních tématech týkajících se podnikatelů. Loňské setkání se uskutečnilo v září v bavorském Bambergu. Hostitelem letošního podzimního zasedání by měla být česká strana.

Při podpoře exportu českých firem do Bavorska spolupracuje MPO mimo jiné také s Generálním konzulátem ČR v Mnichově. Konkrétně se jedná o finanční podporu ze strany MPO pro tzv. projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED. Ve vztahu k Bavorsku je možné zmínit například dva letošní květnové projekty ekonomické diplomacie (PROPED) s podporou MPO: setkání česko-bavorského smart regionu v Praze a účast českých start-upů na veletrhu Startup Demo Night v Mnichově.

Text: Petr Švorc

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 22-23.

Štítky Německo, Bavorsko, Bádensko, Wurttenbersko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.