Letem světem jihovýchodní Asií

Text Dita Nedělková a Iva Pivoňková Publikováno
thumbnail Čína thumbnail Vietnam thumbnail Singapur thumbnail Macao thumbnail Hongkong

Čína

Čínská lidová republika je nejlidnatějším státem světa a druhou největší světovou ekonomikou s obrovským trhem spotřebního zboží, který stále roste. Pozitivním aspektem pro exportéry je i nárůst střední třídy, která představuje velkou kupní sílu. Do roku 2020 by se země měla stát největším trhem s luxusním zbožím. HDP Číny v roce 2014 dosáhlo hodnoty 10 360 miliard USD a jeho růst 7 %. Je z největší části tvořeno službami (48 %), ale jen o něco méně zaujímá průmysl (43 %) a na zemědělství zbývá 9 %. Čína přestává být zemí s levnou pracovní silou, která se orientuje hlavně na levné výrobky s nízkou přidanou hodnotou, ale naopak se postupně zaměřuje na sofistikovanější odvětví. Problémem může být silná konkurence čínských státních podniků v určitých odvětvích a uzavřenost některých částí ekonomiky pro zahraniční účast. Také je třeba počítat s časově náročným budováním obchodních vztahů. Český export do Číny činil v roce 2014 více než 42 miliardy Kč, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2010. Šance skýtají zejména strojírenství, elektronika a elektrotechnika, potravinářství, energetika, environment a služby.

Hongkong

Jedná se o osmou největší světovou ekonomiku, která těží z transparentního právního prostředí, propracované infrastruktury, nízkého daňového zatížení a naprosté svobody pohybu zboží, informací a kapitálu. Hongkong je bezcelní přístav a již 17 let v řadě je vyhlašován za nejsvobodnější ekonomiku světa. Je zvláštní administrativní oblastí Číny, v níž žije 7,24 milionu lidí. V roce 2014 činil HDP 290,9 miliardy USD, přičemž více než 93 % HDP tvoří služby a zbylých 7 % připadá na průmysl. V hodnocení Světové banky Doing Business se pro rok 2015 umístil na 3. místě ze 189 světových ekonomik. V porovnání zahraničního obchodu obsadil dokonce 2. místo, první je Singapur. Ačkoli nemá ČR s Hongkongem sjednánu žádnou obchodní dohodu, hospodářská spolupráce je na dobré úrovni. Hongkong je jedním z mála asijských trhů, se kterým máme dlouhodobě aktivní saldo vzájemné obchodní bilance. Nejvíce tam vyvážíme elektroniku, strojírenské výrobky, hračky a sportovní potřeby, sklo, optiku, kožené brašnářské výrobky, šperky a bižuterii, plasty, světla a nábytek.

Singapur

Je regionálním centrem obchodu a financí a velmi důležitým dopravním uzlem. Jedná se o vysoce rozvinutou tržní ekonomiku, která stojí na obchodu a investicích a dlouhodobě patří mezi nejotevřenější ekonomiky s nejnižší mírou korupce, vysokou mírou transparentnosti, striktním právním řádem a příznivými podmínkami pro podnikání. V hodnocení podmínek pro podnikání Světové banky Doing Business se Singapur umístil na prvním místě ze 189 srovnávaných ekonomik. Singapur je městský stát, který tvoří hlavní ostrov a 59 malých ostrovů a má 5,5 milionu obyvatel. HDP bylo vloni 307,9 miliardy USD, kde největší podíl zaujímaly služby (75 %) a zbylých 25 % připadá na průmysl. Země se potýká s nedostatkem půdy, nerostných surovin i pracovních sil, což kompenzuje rozvinutým zpracovatelským průmyslem, sofistikovanou průmyslovou výrobou, investicemi do podpory podnikání, inovací, vzdělání a infrastruktury. V posledních pěti letech náš export do Singapuru narůstal (téměř trojnásobně; z 2,08 miliardy Kč v roce 2010 na 5,63 miliardy Kč v roce 2014), takže tento trend lze očekávat i v následujících letech. Singapur je totiž jedinečným místem ke vstupu na asijské trhy. Kromě oblastí, ve kterých jsou čeští podnikatelé již etablováni, lze doporučit i rozvíjející se obory leteckého průmyslu, zdravotnického vybavení a technologií, ICT a environmentálních technologií. Poptávka bude tažena i velkými infrastrukturními projekty.

Vietnam

Země se postupně přeměňuje z ekonomiky s levnou pracovní silou na ekonomiku vyrábějící výrobky s vyšší přidanou hodnotou a vyšší kvality. Pro následující desetiletí se očekává, že bude jednou z deseti nejrychleji rostoucích ekonomik. V roce 2014 činilo HDP Vietnamu 186 miliard USD, kde je zemědělství zastoupeno z 19 %, průmysl z 39 % a služby ze 42 %. Roste i poptávka, která sahá od spotřebního zboží až po subdodávky pro velké infrastrukturní projekty. Jsou plánovány rozsáhlé investice do infrastruktury včetně nových městských železnic, mezinárodního letiště a rozšiřování regionálních letišť. Výhodou je mladá populace, pokračující ekonomické reformy v sektorech, které mohou přilákat zahraniční investice, a vysoká dostupnost připojení k internetu na poměry jihovýchodní Asie. Přístup k internetu má ve Vietnamu 32 milionů lidí. Problémem však může být korupce, stále ještě nedostatečně rozvinutá infrastruktura, rozsáhlá byrokracie, nedostatečné právo k ochraně duševního vlastnictví, málo kvalifikované pracovní síly nebo jazyková bariéra. ČR do Vietnamu vyváží nejvíce elektroniku, strojírenské výrobky, zbraně a střelivo, optické a lékařské přístroje, hračky a sportovní potřeby a plasty. V roce 2014 dosáhl český export do Vietnamu hodnoty 1,75 miliardy Kč.

Macao

Zvláštní administrativní oblast ČLR je jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě a současně největší asijské herní centrum. Kasina se významně podílí na růstu ekonomiky a odvádí vysoké daně (od liberalizace trhu v roce 2002 do roku 2012 do tohoto sektoru zamířilo přes 10 mld. USD zahraničních přímých investic). V roce 2014 v Macau žilo 575 tisíc obyvatel. HDP v roce 2014 dosáhlo 55,5 miliardy USD, nejvíce byly zastoupeny služby (cca 94 %), kde značnou část tvoří hazard a turistický ruch (dohromady 85 %). V těchto sektorech je zaměstnáno 70 % populace. Odhadovaný růst HDP se pohybuje od 6 do 14,7 %. Oblast musí dovážet i základní zboží, přesto je hodnota exportu vyšší než hodnota importu. V roce 2014 dosáhl export Macaa hodnoty 55 miliard USD a import 24,8 miliardy USD. Výhodou exportu do Macaa je status volného přístavu, takže odpadají cla. Pro úspěšný export je zapotřebí místní partner, ať už jako zástupce nebo distributor. V oblasti neexistují žádné daně z prodeje nebo daň z přidané hodnoty. Český export tam od roku 2010 vzrostl osminásobně, ze 14 milionů Kč v roce 2010 na 114,6 milionu Kč v roce 2014. Nejvíce jsou zastoupeny brašnářské výrobky, elektronika, svítidla, strojírenské výrobky, plasty a sklo.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2015 na straně 22—23.

Štítky Čína, Hongkong, Singapur, Vietnam, Macao

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.