Příležitosti pro české firmy v Mexiku a na Kubě

Text Rudolf Klepáček Publikováno
thumbnail Mexiko thumbnail Kuba

Příležitosti pro české firmy v Mexiku

Automobilový a civilní letecký průmysl

Mexiko je 8. největším výrobcem automobilů na světě. Většina produkce míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny všechny světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se se svými produkty dostávají do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. Konkrétní položky jsou výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.); výrobky průmyslu plastů a gumárenského průmyslu (těsnění, technická pryž, klínové řemeny, pogumované textilie, pneumatiky atd.).

V leteckém průmyslu patří Mexiko k předním producentům na světě. V roce 2012 bylo v sektoru registrováno více než 270 firem. Ve městě Querétaro vznikl letecký cluster. Konkrétní položky jsou náhradní díly, výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů (těsnění, technická pryž, pogumované textilie atd.), mechanické stroje, měřicí zařízení atd.

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Reforma se v této oblasti zaměřuje především na investice v projektech vyhledávání zdrojů pitné vody a jejího uchovávání, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5 tisíc km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu. Konkrétní položky — zařízení na uchovávání a čištění vody, odsolování vody, generátory, čerpadla, měřicí zařízení, mechanické stroje, chemické produkty (např. aktivní činidla, mazadla apod.), nádrže, nádoby a další výrobky z kovů, zařízení pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu atd.

Energetika

Sektor se díky strukturálním reformám otevřel zahraničnímu kapitálu a soukromým investorům. Plánem je lépe využít geografické a geologické podmínky, tj. zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétní položky jsou zařízení na výrobu elektřiny eolické, sluneční, vodní, z biomasy a díly k nim, jako měřicí přístroje, čerpadla, kotle, generátory nádrže atd. I přes nižší příjmy státního rozpočtu z těžby ropy, kdy byla řada projektů zpomalena (ne zrušena!), je stále zájem o hledání nových partnerů a dodavatelů, kteří nabízejí moderní výrobky a technologie.

Příležitosti pro české firmy na Kubě

Doprava, infrastruktura a automobilový průmysl

Přes mírné zlepšení v podobě povolení soukromých taxi (jež se však potýkají s nedostatkem pohonných hmot) je situace v sektoru dopravní infrastruktury na Kubě mimořádně špatná. Kromě bídného stavu silniční sítě je problémem i nedostatek vozů, způsobený jednak nízkou likviditou a jednak skutečností, že soukromé osoby i zahraniční společnosti si nový automobil mohou koupit pouze s přirážkovou daní ve výši 800 %. Vláda si nicméně uvědomuje potřebu modernizace dopravní infrastruktury v přímé návaznosti na snahy o zvyšování kapacit v oblasti cestovního ruchu, a tak dochází k nákupu vozu pro půjčovny aut a snaze o zlepšení kvality komunikací v turisticky frekventovaných oblastech.

V oblasti MHD jsou pak zajišťované služby naprosto nedostatečné. V této souvislosti je na léta 2018 až 2022 připravována licitace na dodávky celkem 12 až 13 tisíc autobusů (polovina autokary pro cestovní ruch, druhá polovina pro MHD) v hodnotě cca 100 až 150 milionů USD ročně.

Energetika

Až 96 % elektřiny je na Kubě vyráběno spalováním fosilních paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a československé provenience. Kuba se dlouhodobě potýká s chronickým energetickým deficitem a modernizace elektráren je pro zajištění rozvoje naprosto nezbytná. Z tohoto pohledu je perspektivní i celá zastaralá a ztrátová rozvodná síť. Potřeba modernizace vzhledem k původu stávajících elektráren představuje velmi významnou příležitost pro český průmysl. Nemalý objem prostředků bude v následujícím období směrován do opravy elektrárny Felton (představující za běžných podmínek 22 % kubánské výrobní kapacity), jejíž blok byl významně poničen následkem nehody v říjnu 2016.

Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje energie, kubánská vláda plánuje urychlit svůj původní úmysl generovat do roku 2030 24 % elektrické energie z nich. Identifikována byla potřeba 2140 MW, přičemž je v plánu například 13 větrných parků či výroba elektřiny z biomasy v objemu 770 MW ročně.

Zemědělství a potravinářství

Kuba dováží 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování. V roce 2008 nastartované zavádění drobného soukromého hospodaření neefektivní zemědělství neakcelerovalo a Kuba akutně potřebuje modernizovat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování potravinové soběstačnosti je kubánskou vládou označováno za otázku národní bezpečnosti a investice do této oblasti jsou deklarovány za jedny z prioritních.

V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používaných traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských a československých dodávek ze 70. let. Potřeba jejich modernizace, ať už prostřednictvím dodávek náhradních dílů a servisu nebo nákupem zcela nových strojů, vytváří nezanedbatelnou exportní příležitost.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2017 na straně 19—21.

Štítky Kuba, Mexiko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.