Příležitosti pro české firmy v Německu

Text Tomáš Ehler Publikováno
thumbnail Německo

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je v Německu nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí více než 40 % na celkovém exportu i soukromých výdajích na vědu a výzkum. Osobní automobily a díly pro motorová vozidla jsou nejdůležitějšími českými vývozními položkami do země a mají rostoucí tendenci. Prognózy růstu výroby automobilů v Německu kopírují odhady globálního trhu, tj. 2 3 % pro rok 2016, respektive 0,5 % pro rok 2017, a predikce obratu automobilového průmyslu v zemi jsou mírně rostoucí. V rámci inovací a aplikovaného výzkumu představují priority elektromobilita a hybridní pohony. Příležitost muže být v zahájených subvencích elektromobilů například pomocí kupních prémií či daňových odpisů pro zahraniční exportéry i německé firmy.

Civilní letecký průmysl

V rámci letecké dopravy představují příležitost subdodávky do leteckého průmyslu, a to jak pro velké nadnárodní letecké firmy, tak pro kosmický průmysl a malé a střední firmy. Objem českého exportu pro letecký průmysl v Německu se od roku 2009 již zdesetinásobil a má potenciál pro další růst.

Energetika

Německo naplňuje novou energetickou koncepci, která vyžaduje masivní výstavbu přenosové (zhruba 3600 km) a distribuční (zhruba 193 tisíc km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí do roku 2022 se pohybují okolo 45 mld. eur. Roste poptávka především po inovativních energetických řešeních. Další potenciál nabízí decommissioning jaderných elektráren v rámci politiky ústupu od využívání jaderné energetiky.

Zdravotnictví

Kvůli stárnutí obyvatelstva vláda každoročně zvyšuje výdaje na zdravotnictví. Prognózy počítají s nárůstem výdajů na zdravotnictví z 8 % HDP (2010) na 8,6 % v roce 2020, respektive 9,1 % v roce 2030. Demografický vývoj v Německu v nadcházejících deseti letech s sebou přinese i změny, které se dotknou cestovního ruchu. Cílová skupina turistů ve věku 60+ vzroste o 6,6 % a lehce ubude mladší cílové skupiny. Němečtí turisté dlouhodobě tvoří nejvýznamnější skupinu, která přijíždí do ČR. Z dotazníkových šetření vyplývá, že minimálně u 9 % z celkového počtu byl hlavním důvodem cesty k nám léčebný a ozdravný pobyt.

ICT

Současným hlavním trendem je koncept „čtvrté průmyslové revoluce" (tzv. Industrie 4.0). Aktuální studie odhadují úspory ve vybraných sektorech (chemický, strojírenský, elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství a IT) do roku 2025 na 78,7 mld. eur. Obrat v ICT v Němec-ku vzrostl v roce 2015 o 2,9 °k, v roce 2016 o 1,9 %. Potenciál pro české firmy lze nalézt nejen v dodávkách elektronických zařízení, ale především v aplikacích využívaných ve zmíněných oborech a aplikovaném výzkumu.

Doprava

Celkové výdaje na dopravní infrastrukturu v rámci spolkového rozpočtu by měly v letech 2015 až 2018 činit 14 mld. eur. Plánována je také výstavba dálnic až v objemu 14 mld. eur financovaná ze soukromých zdrojů (tzv. projekty PPP). Nad rámec toho byl schválen projekt spolkové vlády a Deutsche Bahn na modernizaci železnice mezi lety 2015 až 2019 ve výši 28 mld. eur. Peníze půjdou především na celkovou údržbu a modernizaci železniční infrastruktury, včetně částečné či celkové renovace až 875 železničních mostů.

Text: Tomáš Ehler

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2017 na straně 21.

Štítky Německo

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.