Příležitosti pro české firmy v Íránu

Text Pavel Kalina Publikováno
thumbnail Írán

Letecká doprava

Důležitou oblastí s aktuálními příležitostmi pro české dodavatele je civilní letectví, konkrétně pak řízení letového provozu. Rozsáhlá síť mezinárodních a vnitrostátních letišť v Íránu bude podle dostupných údajů v následujících letech procházet modernizačními procesy a očekávat lze i rozšiřování jejich kapacit.

Vodohospodářství, odpady

Írán je zemí s historicky velkou závislostí na kvalitním managementu vodních zdrojů. V posledních letech se stále více prokazuje nedostatečně řešený systém zadržování a distribuce vody z oblastí srážkově bohatších do oblastí chudších. Na počátku jara 2016 byla podle oficiálních údajů průměrná zásoba vody v přehradách na úrovni pouhých 40 % jejich celkové kapacity. Budování soustavy přehrad a retenčních nádrží bude v dlouhodobějším časovém horizontu jednou ze zásadních oblastí, na kterou se íránské úřady budou muset zaměřit. To by se mělo týkat zejména provincií v centrální a jižní části země. Lze očekávat, že přehrady a nádrže budou také využívány při výrobě elektrické energie, prostor se tedy otevírá i v oblasti dodávek vodních turbín a souvisejících systémů a zařízení. Írán vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel zejména ve větších městech plánuje navyšovat kapacity stávajících a budovat nové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda z těchto zařízení má být následně použita také pro účely zavlažování zemědělských ploch. Vzhledem k tomu, že se íránská centrální vláda a provinční samosprávy snaží urychlit proces budování čistírenských kapacit, nabízí v současnosti investorům také možnost soukromého provozování těchto zařízení.

Železniční doprava

 oblasti veřejné dopravy si Irán uvědomuje nedostatečně rozvinutou a zajištěnou kapacitu v rámci dálkové (železnice) a příměstské (železnice, metro, autobusy) přepravy. Zde se tedy otvírá prostor pro české firmy, a to nejen v oblasti dopravních prostředků jako takových, ale i v dodávkách při budování dopravní infrastruktury a ve využití českého know-how. Vzhledem k zájmu Íránu realizovat projekty veřejné dopravy (metro a příměstské vlaky) ve městech Mašhad, Ahváz, Šíráz, Tabríz, Isfahán a Karadž se rýsují poměrně velké šance. Českým dodavatelům by se v této souvislosti mohla otevřít i role subdodavatele pro železniční projekty v okolních zemích, se, kterými Írán může na budování dopravních sítí spolupracovat (např. Irák, Ázerbájdžán).

Text: Pavel Kalina

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2017 na straně 21.

Štítky Írán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.