Mongolsko není pro zhýčkanéChudá bohatá země

Text Laura Srpová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Mongolsko

Pro mnoho českých exportérů zůstává tento vnitrozemský stát, obdařený velkým nerostným bohatstvím, stále ve stínu svých velkých sousedů, Ruska a Číny. Třímilionová země přitom disponuje neuvěřitelnými zásobami surovin. V jejím podzemí se dá najít 85 z 94 přirozených prvků periodické tabulky, včetně vzácných kovů.

Mongolsko oplývá jedněmi z největších světových zásob mědi, uhlí a zlata, zinku, uranu, ropy, vzácných kovů a rud. Jeho orientace na těžbu a slabá úroveň zpracovatelského průmyslu však z něj činí zranitelný objekt silně závislý na výkyvech světových cen nerostných surovin a poptávce okolních zemí, zejména Číny a Ruska.

Jako na houpačce

Dosavadní struktura ekonomiky připravila Mongolům v posledních třiceti letech nejednu těžkou chvíli. Do roku 2013 zažilo Mongolsko rychlý růst ekonomiky podmíněný přílivem zahraničních investic a vysokými cenami komodit. V následujících letech však došlo k hlubokému propadu, který vlivem klesajících světových cen komodit a nejistot mongolského investičního prostředí přivedl zemi na pokraj úpadku. Lidé i stát se začali potýkat s dluhy, rozjeté sociální programy byly utlumeny a světové obchodní značky začaly zavírat své obchody.

Od roku 2017 opět dochází v důsledku vyšších cen nerostných surovin na světovém trhu, a tím i vyšších zisků z vývozu k výraznému oživení mongolské ekonomiky. Loni se jí dařilo a rostla ročním tempem 6,9 %. Oproti slabému růstu z let 2015 a 2016 jde o znatelné oživení, k němuž přispěla také silnější domácí poptávka, fixní investice a v neposlední řadě i záchranný balíček Mezinárodního měnového fondu ve výši 434 milionů dolarů. Spolu s další mezinárodní podporou od Asijské rozvojové banky (ADB), Světové banky a bilaterálních dárců ve výši 5,5 miliardy dolarů by měl tento balíček Mongolsku pomoci postupně překonat důsledky finanční krize. Předpokládá se, že letos a napřesrok bude HDP dále růst tempem zhruba 6,7 % a 6,2 % ročně. Vysoké fluktuace se vyskytují také u přímých zahraničních investic. Po propadu z 2,09 miliardy dolarů v roce 2013 na pouhých 110 milionů dolarů v roce 2015 vzrostla předloni hodnota přímých zahraničních investic, z nichž nejvíc směřuje do těžebního sektoru, na 1,1 miliardy dolarů.

V poslední době se mongolská vláda a Centrální banka Mongolska snaží přilákat investice i do dalších sektorů, zejména do zemědělství (chov hospodářských zvířat zůstává hlavním zdrojem příjmu až 30 % populace) a potravinářství (zpracování a exportu masa, kašmíru, kůží a hnojiv), turismu (hotelů, tour kempů, ekoturismu a zahraničních cestovních kanceláří), zdravotnictví, obnovitelných zdrojů energie (větrné, solární a vodní energie), telekomunikací a IT sektoru.

V souvislosti s celkovým hospodářským růstem se dařilo i mongolskému zahraničnímu obchodu. O zvýšení vývozu se zasloužil zejména export uhlí, z něhož přes devadesát procent směřovalo do Číny. Vývozu v roce 2018 tradičně dominovaly nerostné suroviny, převážně měď a uhlí (86,6 %), dále textilní výrobky (5,8 %), vzácné kovy a šperky (2,1 %), živá zvířata, maso a výrobky živočišného původu (1,5 %) a rostlinné produkty (1,3 %). Směrem do Mongolska putovaly především surovinové produkty (především ropa), stroje, elektrické spotřebiče, dopravní prostředky a jejich součásti a potraviny, které dohromady představovaly 66,8 % všech importovaných produktů. Z dalších výrobků jmenujme léky, plastové produkty a chemikálie.

Diverzifikace – cesta ze začarovaného kruhu

Nejbližším a největším obchodním partnerem Mongolska je Čína, kam směřuje zhruba 90 % mongolského vývozu a odkud Mongolsko dováží třetinu všeho importovaného zboží. Významnými obchodními partnery jsou také Ruská federace a Evropská unie, třetí největší obchodní partner Mongolska. Vzhledem k omezenému počtu významných cílových destinací pro mongolský export se tamní vláda snaží o jeho výraznější diverzifikaci. Mongolsko se tak v roce 2014 stalo příjemcem v systému GSP+, který ho opravňuje vyvážet některé zboží do zemí Evropské unie bez daní (asi 7200 zbožových položek). O podobných úlevách jedná Mongolsko také s USA.

Bilance vzájemného obchodu s Mongolskem skončila v minulém roce přebytkem pro Českou republiku v hodnotě 12,2 milionu dolarů. Náš export do Mongolska dosáhl hodnoty 13 milionů dolarů a import z Mongolska 0,8 milionu dolarů. Přestože vzájemná obchodní výměna není pro oba naše státy aktuálně významná, české firmy a jejich produkty jsou v Mongolsku považovány za velmi konkurenceschopné jak svou kvalitou, tak cenou. Řada místních si ještě dobře pamatuje na motocykly Jawa, autobusy Karosa a další výrobky. V současnosti čeští podnikatelé dodávají do Mongolska také řadu odborných služeb, zejména v oblasti energetiky, těžebního průmyslu, geologie, vodohospodářství, v přepravních službách či územním plánování.

Na co se zaměřit?

Naše firmy a investoři mají velký prostor, jak se uplatnit a podpořit rozvoj mongolské ekonomiky. Jedná se například o odvětví důlního a těžebního průmyslu, kde vláda usiluje o těžbu z doposud neexploatovaných zdrojů. Zde se mohou uplatnit dodávky důlní techniky a technologií či odborné služby.

Podle strategického vládního dokumentu Státní energetická politika z roku 2015 je jedním ze základních cílů mongolské vlády větší energetická soběstačnost. Země vyrábí většinu své energie v hnědouhelných elektrárnách, které jsou zastaralé a nedisponují dostatečnou kapacitou. Má proto zájem například o technologie na zvýšení účinnosti uhelných elektráren, ale i technologie na získávání energie z obnovitelných zdrojů (zejména vodní a solární energie).

Dalším perspektivním odvětvím je stavebnictví. Mongolská vláda se soustředí na zlepšení životních podmínek svých obyvatel a plánuje změnu systému osídlení. Připravuje výstavbu nových rezidenčních, obchodních a průmyslových center. Počítá se také s modernizací a zateplením stávajících rezidenčních budov a přestěhováním obyvatel z jurtovišť do konvenčních typů bydlení. I u těchto projektů mohou asistovat české firmy. Ve velmi neuspokojivém stavu se nachází rovněž místní silniční a železniční infrastruktura. Příležitosti se českým firmám nabízejí také v civilním letectví, konkrétně v dodávkách malých a středních letounů, při budování modulárních letišť nebo tréninku pilotů.

Ruka podaná ke spolupráci

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s dalšími rezorty, svazy a komorami podporuje rozvoj obchodní a hospodářské spolupráce s Mongolskem například prostřednictvím pravidelných oficiálních misí doprovázených podnikateli (říjen 2018 a září 2019), na pravidelných Smíšených výborech hospodářské spolupráce nebo společnou účastí na nejvýznamnějších mongolských veletrzích a výstavách (Expo Mongolia, Mongolia Mining nebo Coal Mongolia). Česká republika je také významným přispěvatelem Mongolsku v rámci bilaterální rozvojové spolupráce. Z ČR do Mongolska přiteklo v letech 1996 až 2017 asi 50 milionů dolarů. Rozvojová spolupráce se soustředila především do oblastí energetiky, zásobování vodou a sanitace, zemědělství a lesnictví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje pomoc v rámci programu rozvoje obchodu Aid for Trade, s nímž počítá i v příštích letech. V minulosti přispělo na projekty menšího rozsahu zaměřené na energetiku (v letošním roce konkrétně na automatizaci a dálkové ovládání manipulace s uhlím), letectví (v roce 2014 se jednalo o poskytování pozemních služeb na letištích, předloni o rozvoj malého civilního letectví a loni o zdokonalení letištních služeb), na dopravu (v roce 2016 na zlepšení situace a regulatorního rámce silniční dopravy) a potravinářský průmysl (v roce 2015 na transfer know-how na zakládání a provoz malých a středních mlékáren).

Text: Laura Srpová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 56-58.

Štítky Mongolsko, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.