Příležitosti pro české firmy v Mongolsku

Text Laura Srpová, World Economic Forum Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Mongolsko

Těžební průmysl a energetika

Těžba surovin je pro Mongolsko stěžejní a vláda usiluje o těžbu doposud netěžených zdrojů. Zde se mohou uplatnit dodávky důlní techniky a technologií či odborných služeb. Vládním cílem je také větší energetická soběstačnost. Mongolsko vyrábí většinu své energie v hnědouhelných elektrárnách, které jsou však zastaralé a mají nedostatečnou kapacitu. Má proto zájem například o technologie na zvýšení účinnosti uhelných elektráren, ale i technologie na získávání energie z obnovitelných zdrojů (zejména vodní a solární energie).

Environment

Po urychleném řešení volá prostředí znečištěné průmyslovými (někdy i nebezpečnými) a komunálními odpady. V souvislosti s klimatickými změnami a degradací půdy vlivem masivního pastevectví a rozšiřováním pouští (celý jih a jihovýchod země pokrývá poušť Gobi) vyžaduje zvláštní pozornost hospodaření s vodou. Před třemi lety uhynuly v důsledku sucha statisíce kusů dobytka. Průzkum vodních zdrojů a nakládání s vodou se proto staly vládní prioritou.

Zemědělství a potravinářství

Od června loňského roku platí v zemi zákon o genetickém původu a zdraví zvířat. Podle této legislativy musí nabídka masných výrobků splňovat přísné normy a pocházet od certifikovaných producentů. Agrární sektor se začíná orientovat na intenzivní chov dobytka a modernizaci potravinářského průmyslu, zaměřeného zejména na zpracování červeného masa, produkci mléčných výrobků a zřizování mléčných farem.

Stavebnictví a infrastruktura

Výrazný boom zažívá v posledních letech stavebnictví. Největší část stavebních prací představuje bytová výstavba, následuje výstavba továren a elektráren a kancelářských budov. Zvláštní pozornost je věnována dopravní infrastruktuře, zejména silniční síti. Propojenost a kvalita silnic mezi jednotlivými centry ajmaků (administrativních jednotek) je relativně dobrá, na venkově ale převládají spíše lokální cesty s asfaltovým a štěrkovým povrchem nebo nezpevněné.

E-commerce

Mongolové fandí digitálním technologiím. Přes osmdesát pět procent z nich využívá chytré telefony a velký potenciál skrývá také oblast on-line nakupování, které zatím využívá jen dvacet pět procent obyvatel. Podmínkou je vytvoření bezpečného on-line platebního systému, zkvalitnění dopravní infrastruktury a logistické sítě.

Text: Laura Srpová, World Economic Forum

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 20.

Štítky Mongolsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.