Korejská republika: Největší mimoevropský investor v ČR

Text Josef Vrbenský Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Jižní Korea

Během posledních třiceti let se Jižní Korea zařadila mezi naše tři největší obchodní partnery v Asii. Přitom bývalé Československo neudržovalo s Korejskou republikou žádné politické a diplomatické vztahy a k prvním přímým obchodům došlo až v souvislosti s Letními olympijskými hrami v Soulu v roce 1988, kdy začala společnost Motokov dovážet korejské osobní automobily značky Daewoo. Zlom v obchodní a hospodářské spolupráci nastal až po roce 1989.

Sblížení napříč obory

Česká republika a Jižní Korea mají řadu společných rysů ve strukturách ekonomik a roli zahraničního obchodu. Obě ekonomiky jsou založené na průmyslu, především strojírenství, a životně závislé na exportu. Proto na otázky volného obchodu v současném globálním světě pohlížejí ze stejného úhlu.

Význam Koreje pro českou ekonomiku potvrzují čísla obchodu i investic. Vzájemný obchod se zbožím v přeshraničním pojetí dosáhl zatím nejvyšší hodnoty v roce 2018, kdy se vyšplhal na částku téměř 4,8 mld. amerických dolarů. V loňském roce poklesla naše obchodní výměna na přibližně 4,3 mld. dolarů. Aktuálně se na poklesu podepsala nižší poptávka po automobilech, neboť významnou část zboží tvoří dodávky pro automobilový průmysl.

Vzájemná obchodní bilance je po celou dobu sledování, tedy od roku 1993, schodková. Dovoz do České republiky výrazně převyšuje náš export. Zatímco v minulém roce jsme do Koreje vyvezli zboží za přibližně 458 mil. dolarů, dovezli jsme výrobky v hodnotě 3,8 mld. dolarů. Velká část importovaného zboží je určena pro korejské výrobní závody na teritoriu ČR. Schodek v obchodu se zbožím tedy nelze vnímat jednoznačně negativně. Produkce závodů vybudovaných korejskými investory v ČR výrazně přispívá k českému vývozu, zvláště do zemí EU, a tedy ke kladné obchodní bilanci s těmito zeměmi.

Z komoditního hlediska vyvážíme do Koreje především laboratorní přístroje, zvláště analyzátory plynů, části motorových vozidel, kde největší položku tvoří brzdy, a dále z významnějších položek průmyslové armatury, plastové trubky, elektronové mikroskopy, hračky (stavebnice Lego) a další průmyslové, ale i potravinářské výrobky (především pivo). Naproti tomu z Koreje dovážíme především komponenty automobilů, které tvoří téměř třetinu našich importů, dále počítačové komponenty, elektroniku, radiolokační přístroje a chemikálie.

Ve službách převažoval turistický ruch

Obchod s Korejskou republikou probíhá nejen v oblasti zboží, ale také služeb. Vývoz služeb za rok 2019 z ČR do Koreje byl rekordní a dosáhl výše 4,2 mld. korun. Hodnota dovozu služeb činila loni 9,5 mld. korun a oproti předcházejícímu období se nezměnila. Do růstu vývozu českých služeb se promítá především stoupající počet korejských turistů, kteří přijíždějí do ČR. Prodej turistických služeb tvoří přibližně polovinu z celkového prodeje služeb do Jižní Koreje. Mezi dalšími službami, které Korejcům prodáváme, hraje významnější roli doprava a služby spojené s obchodem. Na straně dovozu hrají největší roli dopravní služby a odborné a poradenské služby v oblasti řízení, přičemž většina souvisí s aktivitami korejských společností v ČR.

Změnu ve vzájemných vztazích mezi ČR a Korejskou republikou v posledních třiceti letech dokumentuje mimo jiné skutečnost, že zatímco do roku 1989 byly jihokorejské značky pro československé občany téměř neznámé, dnes nám některé z nich připadají skoro domácí. Podílejí se na tom masivní investice významných jihokorejských společností. Jižní Korea patří z hlediska přímých zahraničních investic v ČR s hodnotou 76,8 mld. korun k nejvýznamnějším zahraničním investorům celkově a je největším mimoevropským investorem. Investice směřují téměř výhradně do automobilového průmyslu, menší počet investic však nalezneme také v kovozpracujícím průmyslu, všeobecném strojírenství, gumárenském či plastikářském průmyslu. Naproti tomu české investice v Korejské republice jsou zatím zanedbatelné, takže ČNB žádné ani neeviduje.

V oblasti našeho vývozu zůstává řada nevyužitých příležitostí, zvláště v automobilovém průmyslu, environmentálních technologiích, pokročilých technologiích, ale také ve spotřebním zboží, v oblasti potravin a ve službách. Vývozy české zmrzliny nebo lyží do Korejské republiky dokazují, že spolupráci je možné navázat i u nečekaných komodit.

Čilé akademické vazby

Vysoká technologická vyspělost obou zemí otevírá široký prostor pro úzkou akademickou spolupráci, která má silný potenciál promítnout se do podnikatelské roviny. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které ji aktivně podporuje, již od roku 2017 zastřešuje inovativní spolupráci mezi českými a korejskými akademiky v rámci programu Knowledge Sharing Program (KSP), sponzorovaného korejskou vládou. Téma probíhajícího ročníku je zaměřeno na chytré systémy energetické bezpečnosti a soustředí se zvláště na malé a střední podniky.

Kromě toho čeští výrobci společně s korejskými partnery pravidelně využívají program DELTA spravovaný Technologickou agenturou ČR, který finančně podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu. Hledání cest k nejmodernějším technologiím se dotýká nejrůznějších oborů – kromě zmíněné energetiky také například optiky, ICT nebo pro obě země důležitého automobilového průmyslu. Není náhodou, že první sériově vyráběné elektrické vozidlo v ČR by měla letos začít produkovat korejská automobilka Hyundai.

Skokový nárůst obchodu mezi EU a Koreou

Význam Jižní Koreje jako obchodního partnera podtrhuje skutečnost, že Korea byla první, s níž EU sjednala dohodu o volném obchodu moderního typu, a napřesrok si připomeneme deset let jejího trvání. Dohoda přinesla odstranění celních a velké části necelních překážek, sbližování technických norem i uvolňování přístupu na trh se službami. Její uplatnění přineslo hned v prvních letech skokový nárůst obchodu mezi EU a Koreou.

Dohoda také založila řadu smíšených orgánů v čele s obchodním výborem a podřízenými institucemi. Odborníci z obou smluvních stran hledají cesty k odstraňování překážek, které zatím přetrvávají zvláště v oblasti sanitárních a fytosanitárních předpisů, transparentnosti některých procesů či přístupu na trh veřejných zakázek. Zabývají se také opatřeními, která by v rámci vzájemného obchodu měla podporovat udržitelný rozvoj lidstva. Předpokládá se, že technologický vývoj i dynamicky se měnící globální situace bude v brzké době vyžadovat modernizaci textu dohody.

S ohledem na potenciál, který korejský trh nabízí českým firmám, by podnikatelé měli využívat všech příležitostí, jak se s tímto trhem blíže seznámit. Zastupitelský úřad ČR v Soulu ve spolupráci s MPO, s dalšími ekonomickými ministerstvy a s agenturami CzechTrade a CzechInvest průběžně připravuje akce, které přístupu českých společností na korejský trh napomáhají. Jednou z těch významnějších by měla být plánovaná cesta místopředsedy vlády a ministra Karla Havlíčka do Jižní Koreje v čele podnikatelské mise v létě letošního roku. Věříme, že se do té doby podaří vyřešit aktuální komplikace spojené s epidemií COVID-19 a podnikatelskou misi uskutečnit.

Text: Josef Vrbenský

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2020 na straně 50-52.

Štítky Jižní Korea

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.