Příležitosti pro české firmy v Indii

Text J. Vrbenský Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Indie

Strojírenství

I když většina strojírenských podniků v Indii je v soukromém vlastnictví, stát si stále drží podíl v řadě významných strojírenských komplexů. Mnoho z nich bylo vybudováno ve druhé polovině 20. století a na výstavbě některých se podílelo bývalé Československo. Indie má nyní zájem o modernizaci těchto komplexů. Potenciál existuje především pro dodavatele obráběcích a tvářecích strojů modernizovaných starších komplexů, ale i při budování nových závodů.

Energetika

Rostoucí průmyslová výroba i modernizace dopravy vedou k výraznému nárůstu potřeby elektrické energie. Indie chce nadále využívat své zásoby uhlí, jadernou energii a současně chce navyšovat podíl obnovitelných zdrojů. Pro české firmy se tak nabízí řada oblastí spolupráce či dodání technologií.

Těžební průmysl a geologický průzkum

Indie disponuje značnými zásobami uhlí, které dobývá v hlubinných i povrchových dolech. To otevírá příležitosti pro dodavatele moderních důlních technologií. Země má také zájem odkrývat nová ložiska uhlí a minerálů (zvláště takových, jejichž spotřeba stoupá s rozvojem elektrotechnického průmyslu). Je zde tedy příležitost pro spolupráci v geologickém průzkumu.

Automobilový průmysl

Dodávky komponentů pro výrobu osobních a nákladních automobilů či dodávky kompletních nákladních automobilů se speciálními nástavbami. S rostoucím důrazem na přechod na bezemisní dopravu zesiluje poptávka po komponentech a zařízeních, která jsou využívána ve vozidlech s hybridním nebo elektrickým pohonem.

Služby

Prostor pro uplatnění na indickém trhu mají úspěšné české subjekty působící v oblasti finančních služeb (zejména spotřebitelské financování a fintech řešení) či inženýrských služeb (projekty infrastruktury, energetiky, ekologického vodohospodářství, čištění vzduchu, odpadového hospodářství). Poptávka je také po využití výsledků českého výzkumu a vývoje, které vytvářejí předpoklady pro další české investice v teritoriu. Významnou součást služeb tvoří také turistický ruch. Turistika z Indie do ČR zažívala před vypuknutím pandemie covidu-19 značný boom, což souvisí s rostoucí životní úrovní indických obyvatel i se stále častějším využíváním českých exteriérů v indické kinematografii. Věříme, že po odeznění pandemie se zájem indických turistů o ČR vrátí. Z těchto důvodů existuje v této oblasti potenciál dalšího růstu.

Informační a komunikační technologie

Potřeba komunikačních a informačních technologií v Indii roste s rozvojem iniciativ, jako jsou smart cities nebo smart energy grids, nebo s rozvojem moderní hromadné dopravy.

Cirkulární ekonomika

Indie je jednak druhou nejlidnatější zemí na světě a jednak zemí, která se rychle industrializuje. Pro zachování udržitelného rozvoje nezbytně potřebuje využívat principy cirkulární ekonomiky. To otevírá příležitosti pro české společnosti zvláště v oblasti čištění řek nebo třídění a recyklace odpadů.

Spolupráce v oblasti výzkumu a inovací

U řady výše uvedených oblasti, zvláště pak v automobilovém průmyslu, u informačních a komunikačních technologií či u produktů cirkulární ekonomiky, je citelný zájem indických subjektů o užší spolupráci s akademickými a výzkumnými institucemi na zkoumání inovativních řešení. Ta se může následné překlopit do spolupráce výrobní či obchodní.

Obranný průmysl

V kontextu úsilí sousední Číny o posilování vlivu v jihovýchodní a jižní Asii a dlouhodobě napjatých vztahů s Pákistánem je jednou z priorit indické vlády modernizovat svou armádu. To otevírá příležitosti pro stávající dodavatele vojenské techniky i pro nové potenciální dodavatele, například v oblasti radarových, komunikačních a protichemických technologii. Zájem o příchod nových technologií do Indie se projevuje i v uvolnění investičních pravidel pro obranný průmysl, které proběhlo v polovině letošního roku.

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Země je důležitým výrobcem a vývozcem farmaceutik a tuto pozici chce dále posilovat. Současně je významnou destinací pro tzv. zdravotní turistiku. Čeští výrobci tak mají prostor pro dodávky a spolupráci v oblasti laboratorní techniky, nemocničního vybaveni či zdravotnických pomůcek.

Zemědělství a potravinářství

Modernizace indického zemědělství zvyšuje poptávku po moderních zemědělských technologiích. Současně se s rostoucí životní úrovni obyvatelstva zvyšuje zájem o západní potraviny — například i o české pivo. Místní produkce některých potravin, například různých druhů ovoce, nestačí uspokojovat domácí poptávku.

Doprava a infrastruktura

Indie má nejrozsáhlejší železniční síť na světě, přičemž část této sítě dosud pamatuje britské koloniální časy. Příležitosti jsou tedy jak v oblasti modernizace železničních svršků, tak železničních dopravních prostředků včetně subdodávek pro indické výrobce lokomotiv a vagonů. S ohledem na rozsáhlost země je rovněž nezbytný rozvoj leteckého průmyslu. Indická vláda iniciovala výstavbu regionálních letišť a rozvoj regionálních leteckých linek. V tomto oboru mají čeští dodavatelé co nabídnout (malá dopravní letadla, modulární letiště, radarová technika, výcvik leteckého personálu apod.).

Zábava a volný čas

V Indii roste počet obyvatel, kteří se z hlediska příjmů řadí ke střední a vyšší třídě. Statistiky mluví o 300 až 400 milionech obyvatel. Současné je mezi movitějšími Indy patrná poptávka po napodobování západního životního stylu. To vytváří předpoklad pro rozvoj průmyslu, který dodává výrobky pro zábavu a volný čas. Zde se otevírá prostor především pro inovativní firmy, které jsou schopny rychle reagovat na měnící se požadavky trhu. Mezi perspektivní položky českého exportu patří například hračky a stavebnice. Zvyšuje se také poptávka po sportovním vybavení, potřebách pro fitness, atletiku a jiné sporty apod. Zajímavou oblastí pro české exportéry může být i zboží pro domácí mazlíčky.

Text: J. Vrbenský

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2020 na straně 18-19.

Štítky Indie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.