Cirkulární ekonomika – cesta nejen k efektivnímu průmyslu

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Česká republika je tradiční průmyslově rozvinutou zemí s bohatou historií a ambicí hrát významnou roli v produkci výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Řada výrobních firem nyní reaguje nejen na ekonomické dopady aktuálního dění, ale zejména na změny vyvolané společenskou poptávkou a posuny v nákupním chování.

Pomineme-li pozitivní dopad v podobě snížení emisí CO2 zejména v těžkém průmyslu, je důležité vidět posun ve vnímání firem, respektive dopadů jejich činnosti na životní prostředí. A to jak u vlastních zaměstnanců, tak na straně zákazníků – odběratelů i dodavatelů. Zavádění principů cirkulární ekonomiky do byznysu má zásadní dopad na efektivní fungování firmy, její budoucí ziskovost i atraktivitu pro investory.

Existuje řada prvků cirkulární ekonomiky, které je možné postupně aplikovat. Navíc z finančního pohledu mají cirkulární strategie často nižší finanční náročnost než ty, které vyžadují zavádění nových technologií, nebo než opatření pro zachytávání a ukládání uhlíku. Důležité je mít stále na paměti, aby tato opatření zůstávala v souladu s vlastním byznysem. Tedy aby jejich promítnutí do firmy přinášelo pozitivní hodnoty.

Zásadní charakteristikou cirkulární ekonomiky je minimalizace využívání primárních surovin. V této souvislosti je vhodné se zaměřit zejména na:

  • energetický mix a možnosti využití OZE, revize surovinové základny, její alternativy či efektivnější zpracování;
  • eko design – materiálové toky a s nimi související odpadové hospodářství. To, jak lze vzniku odpadů předcházet, případně jak je využít, recyklovat. Stejně tak přemýšlet v oblasti vodního hospodářství (nakládání se šedou či dešťovou vodou);
  • možnosti zachování hodnoty vyráběných produktů, prodloužení životního cyklu výrobku nebo uchování hodnoty materiálu pro další možné využití;
  • digitální technologie.

Se zaváděním principů cirkulární ekonomiky, jejich financováním i s využitím vhodných dotačních podpor jsou připraveni i vaší firmě pomoci specialisté KB Advisory a Enviros. 


NA CO LZE ZÍSKAT DOTACE?

Energetika – OZE, úspory a akumulace energie, vodíkové technologie, vozidla s alternativním pohonem, vegetační střechy atd.

VÝŠE DOTACE 25–65 %*

Efektivní nakládání s odpady a vodou – nízkouhlíkové technologie, využití druhotných surovin, úspora vody.

VÝŠE DOTACE až 40 %

Průmysl 4.0 – SW, HW, IoT vedoucí ke kompletní digitalizaci firem.

VÝŠE DOTACE 30–60 %*

Výzkum, vývoj, inovace – mzdy zapojených zaměstnanců, rekonstrukce a výstavba laboratoří včetně jejich technologií a vybavení atd.

VÝŠE DOTACE 25–85 %*

*Podle charakteru žadatele, projektu, dotačního titulu a místa realizace projektu.


Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

David Formánek je členem představenstva Komerční banky zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2023 na straně 37.

Štítky Cirkulární ekonomika, Dotace, EU

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.