Thai Xuan Dung: Vietnamská komunita v Česku a lidé ve Vietnamu se zkušenostmi z ČR jsou základem našich úspěšných vztahů

Text Daniel Libertin Foto archiv Thai Xuan Dunga Publikováno
thumbnail Vietnam

„Češi a Vietnamci se velmi dobře znají a dlouhodobě úspěšně spolupracují,“ říká velvyslanec Vietnamu v České republice Thai Xuan Dung. V současné době působí ve Vietnamu přes 200 tisíc lidí, kteří studovali nebo pracovali v ČR. Někteří z nich zastávají významné pozice ve státní správě či státních podnicích. Na straně druhé v České republice žije kolem 90 tisíc příslušníků vietnamské menšiny. Jak se tento specifický faktor promítá do vzájemných obchodních vztahů a jaké obory skýtají největší příležitosti pro české firmy ve Vietnamu, o tom jsme si povídali v rozhovoru pro TRADE NEWS.

Read in English

Jakou pozici má v současnosti vietnamská komunita u nás?

Vietnamci v Česku dnes tvoří třetí největší menšinu po Ukrajincích a Slovácích. Jsem přesvědčen, že je vnímána jako příklad vytrvalosti, dynamiky, kreativity a ochoty postupně překonávat jazykovou bariéru za účelem hlubší, širší a trvalejší integrace do české společnosti. Většina Vietnamců v ČR je zaměstnaná a má stálé příjmy, mnozí z nich dosáhli velkých úspěchů v různých sférách, od byznysu přes medicínu až po kulturu. Čím dál víc příslušníků vietnamské komunity má vysokoškolské vzdělání a někteří dokonce přednášejí na univerzitách.

V Česku také funguje mnoho vietnamských spolků – mezi jejich členy je i řada intelektuálů a podnikatelů pocházejících ze smíšených vietnamsko-českých rodin. Úkolem některých těchto spolků je zároveň výuka vietnamštiny a šíření vietnamské kultury včetně tradičních festivalů.

Vše, o čem hovoříte, samozřejmě přispívá k budování vzájemných obchodních vztahů mezi našimi zeměmi. Jak to vnímáte?

V Česku je mnoho úspěšných vietnamských podnikatelů, což je jednak skvělé pro reputaci našeho národa a jednak to významně přispívá k podpoře obchodní spolupráce mezi našimi dvěma národy.

Navíc ve Vietnamu žije více než 200 tisíc lidí, kteří ve vaší zemi dříve studovali a pracovali. Tito lidé se zkušenostmi z Česka jsou spolu s příslušníky silné vietnamské komunity u vás těmi nejlepšími ambasadory a jakýmisi základními pilíři, které naše dvě země propojují a výrazně pomáhají utužovat naši dlouhodobou, tradičně silnou a mnohovrstevnatou spolupráci.

Řečí obchodních čísel je Vietnam jedním z nejvýznamnějších partnerů České republiky mimo EU a vaše země je v současné době 49. nejvýznamnějším investorem ve Vietnamu z celkem 139 zemí. České společnosti u nás iniciovaly 41 investičních projektů o celkovém základním kapitálu více než 92 milionů dolarů se zaměřením na nemovitosti, pivovarnictví, stavebnictví či oblast elektrických zařízení.

Dvojciferný růst vzájemného obchodu od implementace dohody EVFTA

Dalšímu rozvoji úspěšných obchodních vztahů jistě pomáhá EVFTA, tedy dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Můžete ji našim čtenářům krátce představit? Jaké hlavní výhody do vzájemného obchodu přináší?

EVFTA vstoupila v platnost 1. srpna 2020 a Česko bylo první členskou zemí EU, která ji ratifikovala. Dohoda postupně odstraňuje omezení obchodu a investic, včetně dovozních daní a cel. Jako dohoda nové generace zaručuje, že zájmy obou stran jsou vyvážené, a zároveň definuje důkladné standardy a vysokou míru závazku. Očekáváme, že v následujících letech odbourá až 99 procent celních poplatků na obchod se zbožím mezi oběma stranami.

České firmy mohou díky EVFTA snadno vstoupit na vietnamský trh se 100 miliony spotřebiteli, navýšit tam své investice, vytvářet nová pracovní místa, a celkově tak podpořit obchod s jednou z nejdynamičtějších asijských ekonomik, která je navíc významnou branou do regionu jihovýchodní Asie s více než půl miliardou lidí a dalšími rychle rostoucími ekonomikami.

A první výsledky už jsou vidět: od implementace dohody v roce 2020 stabilně rostl obrat vzájemného obchodu mezi Českem a Vietnamem v letech 2020 až 2022 dvouciferným tempem, a to navzdory covidové pandemii i válce na Ukrajině. Pozitivní růst zaznamenaly klíčové exportní produkty z Vietnamu, jako je textil, obuv a mořské plody, s meziročním nárůstem o 24, 19, respektive 41 procent.

Kde vidíte největší potenciál pro české podniky na vietnamském trhu do budoucna?

Čeští podnikatelé v poslední době projevují velký zájem o spolupráci s vietnamskými partnery zejména v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie, těžby, dopravy, automotive, kybernetické bezpečnosti a obranného průmyslu. Nedávno byla podepsána dohoda o spolupráci na vývoji montážního a výrobního závodu ve Vietnamu mezi Škoda Auto a vietnamskou firmou Thanh Cong Auto. Společnosti Vietnam Airlines a F Air pak podepsaly smlouvu o výcviku pilotů ve Vietnamu.

Nedávno byla podepsána dohoda o spolupráci na vývoji montážního a výrobního závodu ve Vietnamu mezi Škoda Auto a vietnamskou firmou Thanh Cong Auto.

I vzhledem k výše zmíněným skutečnostem si myslím, že české podniky mají velkou šanci získat významný podíl na vietnamském trhu v celé řadě uvedených odvětví nebo i v dalších, jako je strojírenství, přesná mechanika, transfer technologií, zdravotnické technologie, ale rovněž potravinářství, finanční služby či cestovní ruch.

Rychle rostoucí energetický trh

Zmínil jste významné příležitosti v oblasti energetiky, protože ve Vietnamu ruku v ruce s rostoucí industrializací roste poptávka po energiích. V jakých oblastech energetického mixu a infrastruktury by se mohly české firmy se svými produkty a službami uplatnit?

Ano, Vietnam je jedním z nejrychleji rostoucích energetických trhů v Asii: viet­namské ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že s rozvojem ekonomiky země se její roční nárůst spotřeby energie bude pohybovat mezi osmi až deseti procenty.

Z údajů Global Energy Monitoring vyplývá, že Vietnam se v letošním roce stane jednou z dvaceti zemí s největším potenciálem pro větrnou a solární energii na světě.

Ze všech zemí v jihovýchodní Asii má Vietnam největší potenciál výroby větrné energie s celkovou kapacitou 513 360 megawattů, což je 200krát víc než kapacita největší vodní elektrárny v regionu Son La a více než desetinásobek odhadované celkové kapacity vietnamského energetického sektoru. Z údajů Global Energy Monitoring vyplývá, že Vietnam se v letošním roce stane jednou z dvaceti zemí s největším potenciálem pro větrnou a solární energii na světě.

Navíc se naše země zavázala dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Ze všech těchto důvodů dává maximální prioritu rozvoji energetického sektoru, zejména obnovitelných zdrojů. Vietnam je ovšem v této oblasti na úrovni rozvojové země, která nemá mnoho zkušeností, a proto potřebuje pomoc a podporu jiných států, zejména průmyslových zemí jako Česko, pokud jde o kapitál i technologie.

Jaké je v oblasti energetiky ve vaší zemi konkurenční prostředí?

Našimi partnery při realizaci projektů obnovitelné energie jsou už nyní firmy z Dánska, Japonska, USA, Německa, Velké Británie, Francie, Austrálie či Koreje, takže konkurence je velká, nicméně stejně tak je velký i náš potenciál.

Čeští dodavatelé se mohou zúčastnit veřejných výběrových řízení, přičemž si mohou vybrat vhodné oblasti, do kterých se zapojí, na základě svých kapacit a schopností. U velkých podniků půjde o přímé výběrové řízení, zatímco menší firmy mohou uvažovat o subdodávkách pro větší české nebo zahraniční podniky. Doufejme, že nedávná jednání mezi zástupci vietnamské skupiny EVN a státní těžební společnosti Vinacomin a českých firem ČEZ a ČEPS přinesou reálné vyhlídky na obchodní spolupráci.

Vietnam stojí o kvalitnější potraviny

Ještě k potravinářství: Vietnam předstihl objemem dovozu jablek v řádu statisíců tun ročně daleko lidnatější Indii a řadí se mezi pět největších světových importérů. V nemalé míře importuje také zeleninu, třeba brambory, česnek a mrkev, a houby. Najdou zde příležitosti i čeští exportéři?

Podle údajů Eurostatu za rok 2021 je naše země skutečně jedním z největších dovozců syrových jablek na světě, přičemž 42 procent z nich se dováží z Nového Zélandu, 27 procent z USA a 13 procent z Číny. Data nám ukazují, že i když je Čína blíže Vietnamu než Nový Zéland nebo USA, které jsou geograficky vzdálenější, a tím pádem dražší na dopravu a logistiku, čínská jablka se k nám dovážejí výrazně méně.

Vietnamský trh je v poslední době zaplaven levnými zemědělskými produkty z Číny, kde ale kvalita občas zaostává za tím, co spotřebitelé očekávají. Životní úroveň ve Vietnamu v současnosti roste, a jak přibývá lidí s vyššími a středními příjmy, více se v případě potravin zajímají o jejich kvalitu, bezpečnost, hygienu i zemi původu. Vietnamci mají navíc ve zvyku kupovat dovážené ovoce jako dárky pro rodinu a přátele. České firmy proto mají velkou šanci uspět na viet­namském trhu i v tomto segmentu, pokud budou schopné dodat produkty ve standardu kvality EU za konkurenceschopné ceny.

Čeští exportéři ovšem musejí mít na paměti, že jak u jablek, tak i u jiných často dovážených produktů jako česnek, houby, brambory či mrkev je na vietnamském trhu intenzivní konkurenční prostředí, přičemž dodavatelé tohoto zboží mají většinou dlouhodobé obchodní partnery a zavedené distribuční cesty.

Dříve patřilo Československo v zemích jako Vietnam mezi významné dodavatele investičních celků „na klíč“. Je u vás v konkurenci nadnárodních společností něco podobného ještě reálné?

Ano, v minulosti se investiční projekty ve Vietnamu i v jiných zemích skutečně domlouvaly prostřednictvím dohod mezi vládami (G2G), a v naší zemi díky nim byly postaveny nemocnice či továrny. Tyto budovy dnes sice často slouží jinému účelu, ale nadále nám připomínají spolupráci mezi našimi zeměmi.

Dnes je ovšem většina investičních projektů realizována na úrovni mezi podniky (tedy B2B). Nicméně několik významných infrastrukturních projektů bude realizováno na úrovni mezi podniky a vládou (B2G) prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Bez ohledu na formát musejí všechny obchodní iniciativy dodržovat veškerou místní legislativu, bilaterální, multilaterální i mezinárodně platné smlouvy a zákony a být otevřené, transparentní a samozřejmě vysoce konkurenceschopné.

Je evidentní, že jak EVFTA, tak především dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA) zlepšily právní rámec pro evropské a vietnamské podniky, pokud jde o výběr obchodních investičních modelů tak, aby byly tyto způsoby spolupráce na obou stranách co nejvýhodnější.

Z našeho povídání je zřejmé, že české firmy mají ve Vietnamu značný potenciál možností, jak uspět. Přejme si tedy, aby měla spolupráce mezi našimi zeměmi a s ní i vzájemný obchod nadále vzrůstající tendenci. 

Za rozhovor děkuje Daniel Libertin

Foto: archiv Thai Xuan Dunga a Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2023 na straně 10-12.

Štítky Vietnam

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.