Vytvoříme podmínky pro rozvoj malých a středních firem

Text Jana Jenšíková Foto MPO Publikováno

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek by byl rád považován za ekonoma, který v současné době předřadil praktickou politiku před ekonomii. „Věřte, že mé politické názory jsou vždy korigovány a vycházejí z mých postojů ekonomických,“ říká. Hovořili jsme s ním hlavně o podpoře menších podnikatelů a exportérů.

Poctivých živnostníků si vážím

Pane ministře, svou kritiku nízkých odvodů osob samostatně výdělečně činných na sjezdu ČSSD už jste několikrát vysvětlil. Pojďme se k ní vrátit z jiného úhlu. Co pro živnostníky a řemeslníky uděláte?

Víte, že v otázce odvodů nyní vláda chystá pro osoby samostatně výdělečně činné změny, které by jim měly ulehčit podnikání, a já jsem plně pro tyto změny. Nicméně nikdy se nemohu smířit s tím, že někdo plní zákony této země bezezbytku a jiný ne… Vyjádřil jsem tehdy, přiznávám, že neobratně či spíše zneužitelně, výhradně velmi výrazný nepoměr daňových příjmů mezi jednotlivými kategoriemi osob. A tento nepoměr je faktickou, měřitelnou realitou. Nikdy by mne nenapadlo kritizovat poctivé řemeslníky a drobné živnostníky. Souhlasím s tím, že jisté zvýhodnění našich živnostníků je žádoucí. Ale je pravdou, že se do této kategorie dostávají i skupiny s obrovskými příjmy, z nichž tento stát nemá zhola nic. Ale přesto všichni služeb státu využívají.

Tato vláda nyní svádí boj o každé nové pracovní místo i o ochranu těch stávajících. Vidím, jak je to složité, a jen těžko proto mohu být podezříván z toho, že bych chtěl škodit těm, kteří se rozhodli vzít svůj osud do vlastních rukou. Na druhou stranu stejně tak, jako tu je milion živnostníků, kteří jsou kořením ekonomiky a pro které musí tato vláda něco udělat, nemůžeme ignorovat tři a půl milionu zaměstnanců. Ti možná nevyjadřují své zájmy dostatečně jasně, ale jsou neméně důležití a odvádějí to, co mají, skutečně do poslední koruny.

Cílem je rozvoj malých a středních podniků

Jak hodláte podpořit naše menší a střední podnikatele? Co byste jim chtěl prostřednictvím TRADE NEWS vzkázat?

Že jsou bez nadsázky v centru našeho zájmu. Naše ministerstvo připravilo Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020, takzvanou Koncepci MSP 2014+. Ta pro nás představuje zásadní strategický dokument pro přípravu programového období kohezní politiky EU v oblasti podnikání, zejména Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stejně tak je důležitá i pro přípravu národních programů na podporu malých a středních podnikatelů. Mimo to řeší podmínky podnikání MSP obecně a klade si také za cíl motivovat podnikatele k využívání finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání z unijních programů EU.

Můžete to nějak konkretizovat?

Tato koncepce přináší na padesát opatření. Jde o kultivaci podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání. Dále rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně inovační a podnikatelské infrastruktury. Další prioritou je podpora internacionalizace MSP čili podpora exportu a konečně poslední prioritní linií je udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice. Cílem je jednoznačně efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podniků, které tvoří velmi významnou část národní ekonomiky.

AMSP ČR představila jednoduchý model podpory konkrétních segmentů malého a středního podnikání a dále klíčové Desatero úkolů vyplývající pro jednotlivé rezorty. Jak je na vašem ministerstvu připraveno jeho naplňování?

Tyto priority samozřejmě znám a dobrá polovina z nich míří explicitně za ministerstvem průmyslu a obchodu. Nicméně řada z nich představuje především dlouhodobé úkoly nebo úkoly, které je třeba prosadit ve spolupráci s dalšími stranami a institucemi. Tím mám na mysli například úpravu živnostenského zákona či prosazení principu „mlčení znamená souhlas“ příslušným zákonem. Zcela konkrétní kroky se nám, myslím, daří v oblasti cílené podpory exportu malých a středních podniků, byť si pan prezident Miloš Zeman myslí opak…

V gesci oddělení programů podpory MSP je například program Záruka, což je záruka za úvěry pro malé podnikatele, který je otevřen pro podnikatele z celé ČR. Cílem je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů, kteří mohou získat záruku za bankovní úvěr investičního či provozního charakteru do 5 milionů korun až na šest let.

CzechTrade a CzechInvest budou mít v klíčových destinacích i svá zastoupení, aby mohly být našim podnikatelům nablízku.

A koncem března vláda schválila rozšíření programu Inostart, tedy záruk za úvěry začínajícím podnikatelům, na celou Českou republiku, využití části dotace na poradenství ještě před uzavřením úvěrové smlouvy a rozšíření programu i na středně velké podnikatele. Podnikatelé mohou v rámci tohoto programu získat podporu ve formě záruky a dále také poradenství související s jejich podnikáním.

Častá změna českých vlád a nestabilita státní správy se nepříjemně podepisují na podpoře exportu. Jaká je vaše představa fungování státní podpory českého exportu?

Musím maličko oponovat panu prezidentovi, který před několika dny na konferenci k dvaceti pěti letům české ekonomiky kritizoval agentury CzechInvest, CzechTrade a další příbuzné instituce v gesci MPO a obvinil je z „impotence“.

Taková slova jsou možná otázkou úhlu pohledu, ale nebyl jsem to já a současné vedení MPO, kdo se pokoušel zpacifikovat efektivitu těchto agentur a zredukovat jejich kompetence a činnost, což je ostatně vidět zcela explicitně třeba na jejich výkonech v roce 2012… Naopak. Jednou ze čtyř základních priorit, které jsem deklaroval hned při svém nástupu na ministerstvo, byla podpora investic cestou aktivní ekonomické diplomacie.

Tady dovolte malou odbočku. V souvislosti se zahraničními investicemi u nás bych chtěl využít této příležitosti a obrátit se i na domácí komunální politiky. Případ americké distribuční firmy Amazon, jejíž investici odmítli zastupitelé v Brně, znamená nejen ztrátu asi 1500 přímých pracovních míst, ale takové jednání s investory může vážně poškodit obraz ČR v zahraničních investorských kruzích.

Obnovit slávu CzechTradu a CzechInvestu

Vraťme se k proexportním organizacím státu. Jak vidíte jejich budoucnost a spolupráci MPO a MZV? Dočkají se české firmy konečně efektivní spolupráce všech složek?

Právě špatná efektivita byla důvodem, proč jsem hned po svém nástupu odvolal ředitele agentur CzechInvest a CzechTrade, pověřil jsem jejich vedením na přechodné období prozatímní manažery a vyhlásil řádné výběrové řízení na obsazení postů generálních ředitelů. Mým cílem je totiž pravý opak toho, co prosazoval ministr Martin Kuba, a sice zpružnit chod těchto agentur a zvýšit jejich efektivitu ne tím, že je sloučím, jak zamýšlel, ale naopak, že jim poskytneme optimální podmínky k tomu, aby se mohly vrátit tam, kde kdysi byly. Tedy včetně toho, že budou mít v klíčových cílových destinacích i svá zastoupení, aby mohly být našim podnikatelům nablízku. Vím, že to naše firmy ocení. I teď mi chodí dopisy, které chválí například pomoc CzechTrade v té které zemi. Skutečně dostávám dopisy, které chválí.

A co zmíněná spolupráce obou ministerstev, tedy zahraničních věcí a průmyslu a obchodu?

Musím připomenout, že dohodu vymezující vzájemné kompetence a upravující spolupráci ve vztahu k byznysu a výměnu informací vypověděl tehdejší ministr Kuba. Šlo o „dohodu o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem“ z roku 2011. Budu usilovat o to, aby dlouhodobá a dosud částečně skrývaná řevnivost a celkově špatná spolupráce mezi oběma ministerstvy fakticky vymizely. A aby oba rezorty pracovaly spolu v zájmu našich exportérů a přispěly ke zvýšení přitažlivosti České republiky v očích zahraničních investorů. Otevření naší země investorům mohou napomoci i takové formality, jako je zkracování víz pro vstup do ČR, například pro občany Číny.

Je známo, že exportní strategie schválená předchozí vládou prochází významnou aktualizací a revizí. Jak se mění například seznam prioritních zemí pro export?

Vycházíme z toho, že některé dříve prioritní destinace nenaplňují očekávání, například Irák či Indie. V současné době je většina aktivit našeho ministerstva zaměřena na podporu proexportních aktivit do zemí mimo Evropskou unii. S tím souvisí i dvě velké podnikatelské mise do Vietnamu a do Číny a naopak, které připravujeme na květen a červen. Osobně podporuji diverzifikaci exportu a nárůst obchodu se zeměmi mimo EU a OECD.

Na mimoevropských trzích jsou tuzemští finální dodavatelé zboží a služeb znevýhodňováni nedostatečnou podporou státu. Jak a v čem MPO zlepší asistenční servis státu pro české exportéry do těchto teritorií?

Myslím, že už jsem na to částečně odpověděl v případě agentur CzechInvest a CzechTrade. Právě ve chvílích, kdy spolu hovoříme, se chystá otevření zahraniční kanceláře v Číně, další se připravují například v Turecku. Druhou rovinou našich aktivit jsou přímé úkoly, které jsem kolegům zadal ve vztahu k odbourávání nadbytečné administrativní zátěže a průtahů, a které tak částečně směřují i na spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2014 na straně 12—14.

Štítky MSP, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.