Půlkulatiny volného obchodu s Kanadou

Text Jan Chmelík a Dan Macek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Kanada

Dne 21. září 2022 jsme si připomněli páté výročí prozatímního uplatňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby, nabídnout evropským podnikům lepší příležitosti v Kanadě a být impulzem pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Dohoda je dnes hlavní hnací silou privilegovaného vztahu mezi EU a tímto blízkým spojencem a partnerem, přičemž současný geopolitický kontext vytváří impulz pro ještě užší vzájemnou spolupráci.

CETA je první kanadskou dohodou o volném obchodu, která obsahuje samostatnou regulatorní kapitolu s mechanismy pro spolupráci příslušných úřadů. Obě strany si také budou uznávat vybrané certifikáty posuzování shody (implementace těchto ustanovení spočívá v budování důvěry mezi akreditačními systémy obou stran a proces je zahájen sérií pilotních projektů) a také osvědčení o správné výrobní praxi léčivých přípravků (jde o inkorporaci stávající dohody o vzájemném uznávání mezi EU a Kanadou). Jde o zásadní odstranění netarifních překážek.

Evropská unie v dohodě CETA také dosáhla vysoké úrovně otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami – včetně úrovně provincií a municipalit. EU tak získala velmi hodnotný trh, který Kanada dosud žádné jiné zemi do takové míry neotevřela, a to platí zejména pro subfederální úroveň. V oblasti obchodu se službami navíc Kanada poprvé souhlasila se zahrnutím kapitoly o mobilitě a uznávání profesních kvalifikací do dohody o volném obchodu. Usnadnění pohybu zaměstnanců a investorů bez nutnosti mít pracovní víza a povolení představuje významnou úsporu finančních i časových nákladů.

Česká stopa

Zajímavostí je, že vyjednávání dohody CETA bylo oficiálně zahájeno v Praze na summitu EU–Kanada během prvního českého předsednictví Evropské radě v roce 2009. Půlkulaté výročí prozatímního provádění CETA tak připadá na letošní, druhé české předsednictví.

Ač se naše bilaterální obchodní výměna od roku 2010 zvýšila o více než polovinu, přesto zůstává nadále relativně nízká. Za rok 2021 zaujímá pro ČR Kanada 47. exportní pozici s hodnotou 358,9 milionu dolarů a zároveň je Kanada 45. největším obchodním partnerem ČR (od roku 2018 pozorujeme zápornou obchodní bilanci).

Díky dohodě CETA Evropská unie získala velmi hodnotný trh s veřejnými zakázkami, který Kanada dosud žádné jiné zemi do takové míry neotevřela.

Struktura vzájemného obchodu zůstává již řadu let bez zásadních změn. Největšími českými vývozními položkami jsou pneumatiky, materiály pro stavbu železničních tratí či zařízení pro automatizované zpracování dat. Významný nárůst zaznamenal vývoz turbín na vodní páru, příslušenství motorových vozidel či nakládacích a manipulačních zařízení. Pokles pak zaznamenal například export mikroskopů a kaučuku. Z Kanady se nejvíce dovážely vrtulníky a jiné letouny, hliník a léky. Významnou položkou je stále uhlí. Prioritními obory zájmu ČR v Kanadě jsou strojírenství včetně specializovaného a dopravní infrastruktury, těžební a chemický průmysl, letectví a life sciences (hlavně farmaceutický průmysl, zdravotnická technika), textilní průmysl a ze sektoru služeb služby environmentální, dopravní, stavební, ICT či svobodná povolání.

Kanada v CETA poprvé souhlasila se zahrnutím kapitoly o mobilitě a uznávání profesních kvalifikací.

Kde vidíme šance

Z hlediska využití CETA spatřujeme příležitosti ve větším zapojení českých firem do kanadských veřejných zakázek – zejména v sektorech veřejné dopravy (kolejová doprava), environmentálních zakázek či těžby. Kanada na každodenní bázi zveřejňuje a aktualizuje rozsáhlou databázi poptávaných zakázek s detailními informacemi, jež lze pomocí různých filtrů třídit podle odvětví, teritorií, vypisovatelů atd. (databáze MERX). Aktuálně evidujeme následující výběr oborových příležitostí s významným růstovým potenciálem:

Obnovitelná energie – V Kanadě se během posledních pěti let značně rozrostlo odvětví obnovitelné energie. V důsledku růstu populace a oživení průmyslové výroby dále poroste spotřeba elektrické energie, což se pravděpodobně projeví ještě větší poptávkou po obnovitelné energii.

Těžba ropy a plynu – Vylepšené technologie umožnily těžařům během uplynulého desetiletí vytěžit i dříve nedostupné či neekonomické zdroje ropy a plynu. Během tohoto období proudily do oblastí s ropnými písky značné investice mezinárodních ropných společností. Během posledních pěti let však odvětví těžby ropy a zemního plynu v Kanadě zažilo i značné kolísání v závislosti na globálních tržních cenách. Nárůst cen ropy v posledním období opět oživuje investice do fosilních paliv.

Léčiva – Odvětví léčiv a farmaceutických potřeb představovalo v posledních dvou desetiletích jeden z nejrychleji rostoucích segmentů výdajů na zdravotní péči v Kanadě. Vzhledem k rostoucí poptávce stárnoucí populace po léčivech se odvětví těší příznivým demografickým trendům.

Inženýrské služby – Klesající ceny ropy a komodit v období pandemie způsobily zpoždění nebo zrušení nových projektů v oblasti energetiky, těžby a hutnictví. Tyto nepříznivé podmínky umožnily zpomalení nebytové stavební činnosti, zejména v provinciích bohatých na zdroje, jako je Alberta. Očekává se, že nedávno oznámené zvýšení vládních investic do projektů veřejné infrastruktury, včetně přechodu na účinnější zdroje energie, podpoří růst průmyslu. Nedávný růst cen ropy a plynu také navýší investice i do těchto odvětví. Oživení obchodní aktivity povede k významným investicím do nebytových stavebních projektů, ale i do poradenství, studií proveditelnosti a technických služeb vyžadujících inženýrskou expertizu. Předpokládá se, že průmysl inženýrských služeb v Kanadě poroste i v důsledku lepší navazující poptávky z několika klíčových trhů.

Výroba letadel, motorů a dílů – Kanada je významným výrobcem obchodních letadel, komerčních letadel pro méně než 150 pasažérů, civilních vrtulníků, motorů a různých leteckých součástí. Vyšší ceny paliva a stárnoucí letadlové parky pravděpodobně podpoří poptávku po nových letadlech s nižší spotřebou. Vzhledem ke geografickým podmínkám bude v Kanadě po letadlech vždy poptávka. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím projektu ekonomické diplomacie v září finančně podpořilo účast českých firem na veletrhu International Aerospace Innovation Forum 2022 v Montrealu.

Text: Jan Chmelík a Dan Macek

Foto: Shutterstock

Autoři jsou z oddělení Amerik, sekce EU a ZO, MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 44-46.

Štítky Kanada, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.