Letem světem nejen Spojeným královstvím a zeměmi Beneluxu

Text Dita Nedělková a Jakub Skála Publikováno
thumbnail Velká Británie thumbnail Irsko thumbnail Belgie thumbnail Nizozemsko thumbnail Lucembursko thumbnail Lichtenštejnsko

Velká Británie

Spojené království je 6. největší světovou ekonomikou, 3. největší evropskou ekonomikou a lídrem na poli zahraničního obchodu. Je naším 5. největším exportním trhem; český export roste a v roce 2014 dosáhl dokonce 183 miliard korun. Z poloviny je tvořen produkty energetického průmyslu a ICT následovanými dopravními prostředky. Příležitosti však leží i v potravinářském průmyslu a stavebním sektoru (technologie orientované na udržitelnost a ochranu životního prostředí), v technologicky náročných segmentech leteckého průmyslu, zdravotnické techniky a oblasti bezpečnostní techniky a služeb. Velká Británie byla první industrializovanou zemí, která se po krizi v 70. letech zaměřila na větší diverzifikaci směrem ke službám. I přesto zpracovatelský průmysl tvoří 20 % HDP a představuje 54 % exportu, do světové ekonomiky přispívá 6,7 bilionu liber a země je stále 11. největším průmyslovým regionem světa.

Irsko

V roce 2013 časopis Forbes označil Irsko za nejlepší zemi pro podnikání. Patří k otevřeným ekonomikám s vysokým přílivem zahraničních přímých investic (podíl na HDP tvoří 40 %), která těží z exportu. Navzdory ekonomickým problémům posledních let a nezaměstnanosti dosahující 11,5 % se předpokládá pozitivní růst HDP i koupěschopnosti obyvatel. Český export roste, v roce 2014 dosáhl 10 miliard korun a byl tvořen z téměř 40 % automobily následovanými energetickým sektorem a ICT (v menší míře i farmaceutiky). Důvodem je izolovanost místního trhu a jeho propojenost s Velkou Británií. Proto je výhodné zaměřit se na nové rostoucí sektory a niky, jakými jsou sportovní zboží, luxusní zboží pro oblast HoReCa, obnovitelné zdroje energie a environment.

Belgie

Země je centrem evropské integrace, významným logistickým a průmyslovým uzlem a navíc synonymem pro luxusní čokoládu a jedním z největších exportérů piv na světě (země se může pochlubit 160 pivovary, v roce 2013 exportovala 1,1 mld. litrů piva). Přestože mírně přesahuje 11 milionů obyvatel, je extrémně diverzifikovaným trhem, což je dáno regionálními specifiky Flander na severu, frankofonního Valonska na jihu a Bruselu. Ekonomicky region táhne Brusel (HDP per capita 62 eur) a Flandry (HDP per capita 33,6 eura). Valonsko, které je se svým HDP 24,6 eura per capita na posledním místě, však skýtá velký potenciál pro další rozvoj. Je známé svým průmyslem, těží hlavně z centrální geografické polohy, hranice s Francií, Německem a Nizozemskem. I to je důvod, proč v roce 2013 vzrostly přímé zahraniční investice v regionu na 854 mil. eur. Valonsko se tak stalo nejen logistickým a průmyslovým centrem (TNT, ArcelorMittal, Caterpillar), ale začíná se profilovat i jako centrum high-tech a R&D v oblasti živých věd (Google). Český vývoz do Belgie roste a v roce 2014 dosáhl 87 miliard korun. Belgie je naším 13. nejvýznamnějším obchodním partnerem a 10. největším dovozcem. Kromě tradičních položek leží největší příležitosti v nových a technologicky náročných produktech, jako je například zdravotnické vybavení a technika.

Nizozemsko

Země s populací dosahující téměř 17 milionů patří k jedné z největších evropských ekonomik (na 6. místě), je osmou nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou, obyvatelé patří k těm nejbohatším (předstihla Německo i Dánsko a velký náskok má i celkově nad unijním průměrem, přičemž velkou roli hraje vysoká produktivita práce, míra zaměstnanosti i fakt, že zde nalezneme největší podíl částečných úvazků mezi zeměmi OECD). Nizozemský export se na HDP podílí více než 80 %, a země je tak 5. největším světovým exportérem (podíl na světovém exportu činí téměř 4 %). Z hlediska českého exportu, který v roce 2014 dosáhl 98 mld. korun, jsme na trhu tradičně etablováni v oblasti energetiky, ICT, dopravních prostředků a potravinářství. Prosazujeme se však i v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou, jako je optika, farmaceutika, sklo a chemie a zdravotnická technika.

Švýcarsko

Neutrální a politicky stabilní země, jedna z nejbohatších. Navíc byla agenturou Bloomberg označena i za jednu z nejšťastnějších. Švýcarsko stojí kromě bankovnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu na průmyslu. Jeho principem je dovoz surovin, zpracování s vysokou přidanou hodnotou a vývoz produktů. Díky tomu převyšuje export (494,5 miliardy USD v roce 2013) dovoz. K hlavním odvětvím patří strojírenství, chemie, metalurgie, farmaceutický průmysl, kovoprůmysl, průmysl hodinářský, potravinářský a textilní. Tyto charakteristiky určují i příležitosti pro české exportéry, kteří mohou využít faktu, že jsme na trhu známí a máme dobrou pověst. Švýcarsko je na vysoké technologické úrovni, trh je vzdělaný, vysoce sofistikovaný, vědomý si kvality, orientovaný na high-tech a udržitelnost, s vysoce konkurenčním prostředím. Navíc se země řadí mezi ty s největšími výdaji na IT na hlavu a je centrem R&D. Zatímco v roce 2010 byla hodnota našeho exportu do Švýcarska 41,8 miliard Kč, v roce 2014 činila již 56,3 miliardy Kč. Největší položku tvořily strojírenské výrobky, automobily a elektronika.

Lucembursko

Lucemburské velkovévodství je malou zemí s půl milionem obyvatel, jehož třetinu tvoří cizinci. Přesto je významným hráčem na poli evropské integrace (zakládajícím členem předchůdce EU – Evropského hospodářského společenství) a příkladem úspěšné diverzifikace ekonomiky. Země, která stála na ocelářském průmyslu, se po jeho krizi orientovala na služby a stala se jedním z nejvýznamnějších investičních center Evropy. Kromě oceli a investic jsou pro ni klíčové finanční služby, doprava, logistika a telekomunikace. Služby však tvoří 83 % hrubé přidané hodnoty, finanční služby více než 40 % příjmů státního rozpočtu. Lucembursko patří k předním finančním centrům světa a po Londýnu je druhým největším evropským centrem privátního bankovnictví. V zemi působí téměř 150 bank. Hodnota českého exportu do Lucemburska v roce 2014 činila 4,98 miliardy Kč. Nejvíce tam vyvážíme elektroniku (899 milionů Kč), strojírenské výrobky (751 mil. Kč), automobily (750 mil. Kč), výrobky z kaučuku (532 mil. Kč) a chemické výrobky. Příležitosti lze nalézt v oblasti dopravy, telekomunikací či IT nebo v technologiích pro ochranu životního prostředí.

Lichtenštejnsko

Lichtenštejnské knížectví je malou zemí mezi Rakouskem a Švýcarskem, jehož bohatství souvisí s tím, že je daňovým rájem. Země však spěje k tomu více upevnit svou pozici finančního centra. Proto v únoru 2015 podepsala s Itálií dohodu na podporu boje proti daňovým únikům. Hlavním prvkem je zrušení principu soukromí klienta ve prospěch odhalování daňových podvodů. Průmysl tvoří 37% podíl na HDP země. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou strojírenství, výstavba továren, výroba specializovaných přístrojů a zubařského vybavení a potravinářství. Společnosti se zaměřují na technologicky náročnější výrobu s vysokou kvalitou. Lichtenštejnsko je v celní unii se Švýcarskem. Lichtenštejnská ekonomika byla posílena i regionální a globální integrací do několika mezinárodních organizací, jako je Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Světová obchodní organizace (WTO). Český vývoz do země je stabilní a v roce 2014 dosáhl dokonce svého nejméně pětiletého maxima, když vzrostl na 312 milionů korun.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2015 na straně 16 -17.

Štítky Velká Británie, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.