S Japonskem budujeme strategické partnerství

Text Laura Srpová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Japonsko

V letošním roce oslaví Česká republika a Japonsko významné výročí – 100 let od navázání diplomatických styků s tehdejším Československem. Těžištěm vzájemných vztahů je politická, ekonomická, obchodní a kulturní spolupráce, ale poměrně nově se ve větší míře rozvíjí také vědecko-technická spolupráce. Japonsko zároveň patří mezi pět našich nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropu a největší přímé zahraniční investory u nás. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem a celkovému významu Japonska jako důležitého hráče v regionu východní Asie činí Česká republika kroky k pozvednutí našich vzájemných vztahů na úroveň strategického partnerství.

Společná podpora volného obchodu

Co se týče pohledu na hospodářství a obchodní politiku, můžeme mezi Českou republikou a Japonskem najít některé podobnosti. Obě země jsou průmyslové otevřené ekonomiky se silným automobilovým a strojírenským sektorem a orientací na zahraniční obchod. Z tohoto důvodu s námi Japonsko sdílí také podobné hodnoty týkající se obchodní politiky na multilaterální úrovni, a to zejména podporu volného a spravedlivého obchodu, založeného na pravidlech na domácím trhu, s klíčovými obchodními partnery, ale také na mezinárodních fórech, jako je Světová obchodní organizace (WTO). Společný postup v těchto otázkách je o to důležitější v období, kdy mnohé státy zavádějí protekcionistická opatření.

Statistiky česko-japonské obchodní a investiční relace dokládají její význam pro českou ekonomiku. V roce 2019 dosáhla hodnota česko-japonské obchodní výměny 93,48 miliardy Kč. V tomtéž roce vyvezli čeští exportéři do Japonska zboží za 22,62 miliardy Kč a do České republiky bylo dovezeno zboží v hodnotě 70,86 miliardy Kč. Obchod mezi ČR a Japonskem vykazuje dlouhodobě zápornou bilanci, která v minulém roce dosáhla hodnoty 48,24 miliardy Kč. Důvodem pro tuto převahu na straně dovozů jsou především japonské investiční aktivity v ČR, kdy mnoho japonských podniků dováží technologie z Japonska a při výrobě využívá vysoký podíl japonských komponentů.

Japonsko v posledních pěti letech dováželo převážně české průmyslové a spotřební zboží. Na českém vývozu do Japonska se nejvíce podílely stroje a dopravní prostředky (čerpadla, motory, díly a příslušenství motorových vozidel, navigační přístroje), významným artiklem bylo také průmyslové spotřební zboží (elektronika, hračky, optické přístroje) a odpadní drahé kovy. Tradiční a rostoucí položkou jsou potraviny a nápoje a také krmivo pro domácí zvířata nebo chmel.

Z Japonska do ČR se naopak dovážely stroje a dopravní prostředky (kancelářské stroje, elektrická a telekomunikační zařízení, silniční vozidla a jejich části, stroje užívané v průmyslu) a dále průmyslové spotřební zboží (specializované přístroje) nebo kovové výrobky a výrobky z pryže.

Co se týče obchodu ve službách, vývoz našich služeb do Japonska stoupá již čtvrtým rokem v řadě a v roce 2019 dosáhl hodnoty 3,1 miliardy korun. Na tomto nárůstu se významně podílel zejména sektor cestovního ruchu, jelikož se Česká republika stává stále oblíbenější turistickou destinací pro mnoho Japonců. V případě vývozu dále dominují zejména služby v dopravě související s přepravou zboží a podnikatelské služby. Z Japonska do ČR dovážíme především služby související s dopravou zboží, s poplatky za využívání práv duševního vlastnictví a poradenské služby v oblasti řízení, čili služby, které souvisejí s japonskou investiční aktivitou u nás.

Japonsko se otevírá

Ač má Japonsko pro mnohé zahraniční exportéry pověst spíše obtížněji přístupného trhu, přesto tamní vláda pokračuje v reformách a snaze liberalizovat svou ekonomiku a odstraňovat překážky obchodu. V posledních dvou letech formulovala své cíle obchodní politiky do několika strategií, například Bílé knihy pro mezinárodní ekonomiku a obchod z roku 2018, která zahrnuje řadu opatření na podporu exportu a popisuje strategii vytváření sítě dohod o hospodářském partnerství s klíčovými obchodními partnery Japonska. Mezi stěžejní iniciativy ke zlepšení podnikatelského prostředí v posledních dvou letech patřilo rovněž zavádění reforem v pracovněprávní oblasti, zlepšení správy a řízení společností a snížení daně z příjmu právnických osob.

V únoru 2019 vstoupila také v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Ta přinesla mimo jiné odstranění 97 % celních překážek obchodu po uplynutí všech přechodných období a odstranění velké části administrativních překážek na straně Japonska. Dohoda dále slaďuje technické požadavky a postupy při certifikacích se zvláštními ustanoveními o vínech a motorových vozidlech. Pro evropské firmy také rozšiřuje nabídku účasti ve veřejných zakázkách v Japonsku a účinně chrání práva duševního vlastnictví.

Díky těmto liberalizačním opatřením se nabízí mnoho příležitostí k dalšímu posilování vzájemného bilaterálního obchodu mezi našimi zeměmi. Překážku pro mnohé exportéry však může představovat jazyková a kulturní bariéra, nedostatek praktických informací o možnostech využití nové dohody, ale i složitost při určování pravidel původu nebo nedostatečný přístup k informacím o veřejných zakázkách v Japonsku. K dalším důvodům, které některé menší a střední podnikatele odrazují od využívání dohody ve větší míře, je také jejich silná orientace na blízký a snadno přístupný evropský trh.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR si klade za cíl podporovat pronikání českých exportérů na mimoevropské trhy a informovat podnikatele o možnostech využití dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Tokiu, Ministerstvem zahraničních věcí a s agenturami CzechTrade a CzechInvest se pravidelně podílí na organizaci podnikatelských seminářů zabývajících se tímto tématem. Tyto instituce také aktivně podporují účast českých firem na významných japonských veletrzích nebo se podílejí na organizaci podnikatelských misí do teritoria. Význačnou příležitostí pro seznámení firem s japonským trhem mohou být i příští olympijské hry v Tokiu, kam z České republiky zamíří vládní, ale i podnikatelská delegace. Vzhledem k současné situaci spojené s rozšířením epidemie koronaviru COVID-19 oznámil japonský premiér Šinzó Abe odklad olympijských her na rok 2021. Japonsko rovněž zavádí na svém území ochranná opatření omezující pohyb osob cestujících ze zemí schengenského prostoru. Žádná jiná omezení pro obchod se zeměmi EU však v době uzávěrky tohoto čísla TRADE NEWS Japonsko dosud nezavedlo.

Text: Laura Srpová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2020 na straně 20-21.

Štítky Japonsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.