Navazujeme obchodní vztahy s Čínou

Text Tomáš Rak Publikováno
thumbnail Čína

Naše společnost se zabývá distribucí kancelářské techniky. Nedávno se nám podařilo nalézt nové dodavatele zajímavých produktů v Číně. Jelikož jde o nové, námi dosud neprověřené dodavatele, přemýšlíme, jak si ošetřit rizika spojená s první objednávkou. Čínský dodavatel požaduje 30% předplatbu.

JUDr. Vladislav Walek, jednatel společnosti UNIVOX

Odpovídá Tomáš Rak, manažer specialistů zahraničního obchodu, Komerční banka

Pro případ takovéto situace existuje v bankovnictví řada ověřených produktů, které vám pomohou ošetřit rizika související s obchodní transakcí. Většinou se používají v obchodním styku právě s asijskými, africkými nebo arabskými zeměmi, jako je Čína, Tchaj-wan, Vietnam, Bangladéš, Alžírsko, Ghana, SAE a jiné.

Jaký zajišťující produkt použijete, vždy záleží na konkrétní situaci. Nejčastějšími nástroji jsou bankovní záruky a dokumentární akreditivy. Bankovní záruky mohou zajišťovat platbu (tzv. platební bankovní záruky) nebo nepeněžní plnění (neplatební záruky jako například záruku za vrácení akontace, což je váš případ, nebo záruku za správné provedení díla apod.). V Číně se klasické záruky používají oproti Evropě zřídka, velké banky je však standardně poskytují.

Kouzlo dokumentárního akreditivu

Nejvíce používaným a zároveň nejsofistikovanějším nástrojem pro tento účel je dokumentární akreditiv (angl. letter of credit, LC). Dokumentární akreditiv je zajišťujícím i platebním nástrojem. Suchá definice akreditivu říká, že jde o oficiální neodvolatelný závazek banky, vystavený na základě příkazu kupujícího proplatit nárok vznesený prodávajícím za předpokladu předložení akreditivních dokumentů bance, a to ve stanoveném čase a bez závad. V praxi hlavní výhoda pro importéra/kupujícího spočívá v tom, že k platbě dochází až po odeslání zboží prodávajícím a předložení takových dokumentů ke zboží, které si kupující v dokumentárním akreditivu určil. Jakmile je jednou dokumentární akreditiv bankou otevřen, nemá již importér po splnění podmínek akreditivu prodávajícím možnost jakkoli ovlivnit platbu. Naopak exportérovi/prodávajícímu přináší jistotu zaplacení, pokud splní podmínky akreditivu, tj. především předloží dokumenty v takové podobě, v jaké jsou akreditivem požadovány.

Akreditiv je velmi variabilní nástroj s mnoha podobami. Jednou z nich je například akreditiv s odloženou platbou. Exportérovi pak může jeho banka odloženou splatnost profinancovat (tzv. úplatné postoupení budoucí pohledávky neboli forfaiting). Zvláštní formou je stand by akreditiv, který je vlastně „převlečenou bankovní zárukou“, tj. zajišťuje platební nebo neplatební závazek stejně jako bankovní záruka. Problematika akreditivů je celosvětově upravena tzv. Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární akreditivy (UCP), která zaručují, že akreditiv bude fungovat v různých zemích a u různých bank stejně. Čína se těmito pravidly, které vydává/zastřešuje Mezinárodní obchodní komora, řídí rovněž.

Právě proto, že je akreditiv tak variabilní, může se jeho použití zprvu zdát jako složité. Jde však pouze o to, realizovat první obchod a nastavit si akreditivní podmínky, které se potom pouze drobně mění. S konkrétním správným použitím akreditivu vám v Komerční bance rádi pomohou regionální specialisté zahraničního obchodu.

Záruky a akreditivy také elektronicky

Abychom klientům co nejvíce usnadnili práci, nabízí KB možnost využívat elektronickou aplikaci Trade & Finance OnLine (TF OnLine), která pokrývá oblasti nejen bankovních záruk a dokumentárních plateb, ale také krátkodobých a revolvingových úvěrů. Šetří čas a náklady spojené se zasíláním papírových žádostí, a to například díky možnosti kopírovat žádosti z již realizovaných obchodů pro nově vytvářené. Klienti oceňují i vestavěné logické kontroly, které je upozorní na případné chyby v žádosti.

Pokud potřebujete požádat o otevření dokumentárního akreditivu nebo vystavení záruky, je to možné provést on-line během pár minut.

Aplikace má celou řadu nastavení, je zdarma, funguje 24 hodin v české i anglické jazykové mutaci a se zaškolením pomáhají opět naši specialisté zahraničního obchodu. Velmi oceňovaná je možnost vzdáleného připojení našeho specialisty přímo na obrazovku klienta a poskytnutí rychlé on-line podpory.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2016 na straně 43.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.