Duševní vlastnictví a brexit

Text David Karabec Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Velká Británie

Informace o ochranných známkách, vzorech, patentech a autorských právech během přechodného období

Spojené království a EU ratifikovaly dohodu o vystoupení, která umožnila Spojenému království opustit EU 31. ledna 2020 a začít přechodné období (od 1. února do 31. prosince 2020). Během této doby budou právní předpisy EU nadále fungovat stejně jako ve Spojeném království. Systém duševního vlastnictví (IP) bude pokračovat až do 31. prosince 2020. Během tohoto přechodného období nedojde k narušení služeb britského Úřadu pro ochranu duševního vlastnictví (IPO) ani ke změnám v britském systému ochrany duševního vlastnictví (IP). Ke konci přechodného období IPO převede téměř 1,4 milionu ochranných známek EU a 700 000 průmyslových vzorů EU na srovnatelná práva Spojeného království. Tyto změny nabudou účinnosti 1. ledna 2021. Dohoda o vystoupení zajišťuje pokračující ochranu stávajících práv duševního vlastnictví na úrovni EU ve Spojeném království po skončení přechodného období.

Ochranné známky EU

Spojené království zůstane součástí systému ochranných známek EU po celé přechodné období, které končí 31. prosince 2020. Ochranné známky EU (EUTM) se v této době budou i nadále šířit do Spojeného království. K 31. lednu 2020 se však nevytvoří srovnatelná práva k ochranné známce Spojeného království, tato práva budou vytvořena až ke konci přechodného období podle podmínek dohody o vystoupení. Podniky, organizace nebo jednotlivci, kteří mají žádosti o EUTM, jež budou probíhat ke konci přechodného období, budou mít lhůtu devíti měsíců od konce přechodného období k podání žádosti o stejnou ochranu ve Spojeném království.

Zapsané průmyslové vzory společenství

Spojené království bude během přechodného období nadále součástí systému registrovaného průmyslového vzoru Společenství. Registrované průmyslové vzory Společenství (RCD) se v této době budou i nadále šířit do Spojeného království. K 31. lednu 2020 se však nebudou vytvářet srovnatelné vzory ve Spojeném království, tato práva budou vytvořena ke konci přechodného období podle podmínek dohody o vystoupení. Podniky, organizace nebo jednotlivci, kteří mají žádosti o RCD, jež budou probíhat ke konci přechodného období, budou mít stejně jako v případě ochranných známek lhůtu devíti měsíců od konce přechodného období k podání žádosti o stejnou ochranu ve Spojeném království.

Nezapsané průmyslové vzory společenství

Spojené království zůstane součástí systému nezapsaných průmyslových vzorů EU. To znamená, že dvourozměrné a trojrozměrné vzory (včetně například oděvního designu a vzorů) zveřejněné ve Velké Británii nebo v některém členském státě EU budou automaticky chráněny na obou územích jako nezapsané průmyslové vzory Společenství. Toto právo poskytuje tříletou ochranu před kopírováním.

Mezinárodní zápisy označující Evropskou unii

Během přechodného období se mezinárodní registrace ochranných známek a průmyslových vzorů chráněných prostřednictvím systémů Madrid a Haag, které označují Evropskou unii, budou i nadále šířit do Spojeného království. V souladu s podmínkami dohody o vystoupení budou mezinárodní registrace ochranných známek a průmyslových vzorů, které byly chráněny před koncem přechodného období, i nadále po 31. prosinci 2020 ve Spojeném království chráněny.

Patenty a dodatková ochranná osvědčení

Je možné i nadále požádat o evropský patent prostřednictvím Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království nebo přímo u Evropského patentového úřadu (EPO) k ochraně patentu ve více než 30 zemích v Evropě pomocí Evropské patentové úmluvy. Protože Evropský patentový úřad není agenturou EU, opuštění EU nemá vliv na současný evropský patentový systém. Stávající evropské patenty vztahující se na Spojené království nejsou rovněž dotčeny. Evropští patentoví zástupci se sídlem ve Spojeném království mohou nadále zastupovat žadatele před Evropským patentovým úřadem. Během přechodného období mohou podniky i nadále žádat o udělení dodatkových ochranných osvědčení pro patentované farmaceutické přípravky a přípravky na ochranu rostlin využívající současný systém.

Autorská práva

Mezinárodní smlouvy o autorských právech zajišťují nepřetržitou vzájemnou ochranu děl chráněných autorským právem mezi Spojeným královstvím a EU. To je nezávislé na vztazích Spojeného království s EU, a proto se na autorská práva dohoda o vystoupení nevztahuje. Stávající přeshraniční ujednání o autorských právech, která jsou pro členské státy EU jedinečná (např. přeshraniční přenositelnost on-line obsahových služeb a vzájemná ochrana databází), se budou i nadále vztahovat na Spojené království do konce přechodného období. Stav těchto přeshraničních opatření po skončení přechodného období bude záviset na budoucím vztahu mezi Spojeným královstvím a EU.

Text: David Karabec

Foto: Shutterstock


Zdroj: Intellectual Property Office – GOV.UK

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2020 na straně 42-43.

Štítky Duševní vlastnictví, brexit

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.