Česko-německý tandem opět zrychlujeNa scéně se zabydlují nové obory

Text Petr Švorc Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Německo

Pokud bychom se snažili ve statistikách zahraničního obchodu České republiky nalézt nějaký (alespoň jeden!) rok, kdy Spolková republika Německo nebyla naším největším obchodním partnerem, případně naším největším exportním trhem či zemí, ze které nejvíce dovážíme, hledali bychom marně. Takový rok totiž v historii samostatné České republiky nenastal.

O tomto fenoménu byla napsána již řada článků či studií snažících se tento jev analyzovat. V jednoduchosti je však možná síla – pokud máte jako souseda obrovskou vyspělou zemi, která určuje či spoluurčuje hospodářské trendy nejen na evropské, ale také na světové úrovni, a pokud s touto zemí máte mnohá staletí trvající historické (byť často nelehké) vztahy, tak snad ani jiná možnost není. Statistika pohybu zboží přes hranice mezi námi a Německem, která má v sobě zabudovaný i sloupec pro pořadí dané země v zahraničním obchodu ČR, prostě nutně připomíná premiantovo vysvědčení.

Samé jedničky však nejsou pouze dílem „příznivých okolností“, je třeba jim i trochu pomoci. O tom ví své také Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako naše zahraniční úřady v Německu. Společně pracují na tom, aby náš hlavní obchodní partner i nadále potvrzoval svou pozici v zahraničním obchodu naší země.

Vztahy se nezadrhly ani v online módu

Mezi nejaktivnější patří zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Düsseldorfu s promyšlenou strategií dlouhodobé cílené podpory aktivit českých firem na německém trhu. K akcím, jež se tradičně těší zájmu našich exportérů i německých partnerů, patří například Sourcing Day Tschechien. Nedávná jednání mezi německými nákupčími a českými výrobci neztratila na atraktivitě ani v době, kdy se kvůli pandemii konala v online formátu. Jen v průběhu července jich tak proběhlo přes osmdesát, a to již o konkrétních zakázkách hlavně v oblasti strojírenství a průmyslové automatizace.

Letos na podzim německá kancelář CzechTrade chystá po více než roční přestávce účast na mezinárodních veletrzích. V Düsseldorfu plánuje mimo jiné společný stánek českých firem na veletrhu A+A, který se zaměřuje na ochranné prostředky při práci, bezpečnostní technologie, ergonomii a péči o zdraví pracovníků, nebo plastikářský veletrh Fakuma ve Friedrichshafenu. V plném proudu jsou rovněž přípravy na veletržní akce v roce 2022, kdy jsou naplánovány společné stánky českých firem na veletrhu cukrovinek ISM, potřeb pro domácí mazlíčky Interzoo, na strojírenském veletrhu Hannover Messe nebo na veletrhu stavební techniky Bauma.

Na 14. září 2021 připravila düsseldorfská kancelář CzechTrade ve spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků online seminář zaměřený na expanzi českých výrobců zdravotnických prostředků do Německa. Jeho součástí je i propojení s potenciálními distributory. Na akci by měla navázat listopadová oficiální účast České republiky na největším světovém veletrhu medicínské techniky MEDICA v Düsseldorfu, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a kde nebudou chybět ani zástupci kanceláře CzechTrade v Německu.

Pandemická doba velmi zvýšila zájem o online expanzi do Německa. CzechTrade v této souvislosti připravuje na podzim letošního roku speciální seminář se zaměřením na online marketing na německy mluvících trzích.

MPO kryje firmám záda

Na dalším rozvíjení potenciálu obrovského německého trhu pro naše podniky a na podpoře českých firem v jeho využití se podílí i MPO. Jako příklad lze uvést tzv. oficiální účasti ČR na významných zahraničních veletrzích, o nichž jsme se již částečně zmínili. V této souvislosti se v Německu jedná o veletržní místa jako Berlín, Frankfurt, Norimberk či Düsseldorf. Letošní rok je však v tomto ohledu i nadále poznamenán pandemií covidu-19, kvůli níž musela být velká část německých veletrhů, které byly zařazeny do plánu oficiálních účastí pro rok 2021, přesunuta na následující roky.

MPO se snaží českým firmám pomoci i v jiných oblastech. Například když český podnik při obchodování s německým partnerem naráží na systémové problémy. O této situaci lze hovořit při jednáních vrcholných představitelů MPO s jejich německými protějšky. Ta probíhají nejen se zástupci na spolkové, tedy celoněmecké úrovni, ale též s vrcholnými představiteli ministerstev hospodářství jednotlivých německých spolkových zemí. Nejčastěji se z tohoto pohledu jedná o představitele našich sousedů – Saska a Bavorska.

Příležitost k bilaterálnímu jednání na celoněmecké úrovni byla například při loňském říjnovém online jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka s německým ministrem hospodářství Peterem Altmaierem. Na firemní úrovni pak ministr Havlíček navázal společně se svou náměstkyní Martinou Tauberovou v lednu letošního roku videokonferencí s představiteli významných německých společností v ČR, pořádanou německým velvyslanectvím v Praze. Kromě aktuálních otázek vakcinace a Národního plánu obnovy se diskutovalo především o digitalizaci, elektromobilitě či klimatu.

V zorném úhlu nejen lithium, ale i vodík a elektromobilita

K nejčerstvějším jednáním ministra Havlíčka s představiteli jednotlivých německých spolkových zemí patří jeho setkání se saským ministrem hospodářství, práce a dopravy Martinem Duligem, které se uskutečnilo 22. července letošního roku v Ústí nad Labem. Hlavní pozornost byla věnována dopravě, ovšem byly zmíněny i některé perspektivní oblasti z pohledu MPO, jako například otázka lithia, což v současné době představuje velké téma na české i saské straně.

O dalším důležitém tématu pro Česko i Sasko – vodíku – se intenzivně diskutovalo na pracovní úrovni při červnovém zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Praze. Podobně jako Sasko zpracovala i ČR svou vodíkovou strategii. V této oblasti se nachází řada společných bodů. Například Ústecký kraj patří k regionům, které jsou v oblasti vodíku velmi aktivní. Nabízí se proto spolupráce a konzultace mezi firmami na obou stranách.

Na konci září se zástupci MPO zúčastní 6. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje „Zažij změnu“, v jehož rámci se chystá workshop pro vodíkové firmy z obou stran. Cílem je navázání kontaktů a hledání vhodných partnerů. Následně proběhne Konference k vodíkovým technologiím a možnostem bilaterální spolupráce, kterou organizuje německé velvyslanectví v Praze. V současnosti se čtyři české subjekty podílejí na vodíkovém projektu IPCEI. O projekt se uchází též několik kandidátů ze Saska. MPO má v této oblasti zájem na spolupráci zejména ve výzkumu a inovacích.

V oblasti vodíku se slibně rozvíjí také česko-bavorská spolupráce, o čemž svědčí například webinář pro firmy z obou stran, který se konal letos v dubnu. A již dnes jednotlivé subjekty spolupracují.

Oproti německé vodíkové strategii, která byla schválena v loňském roce a která je založena na rozsáhlých a ambiciózních plánech výroby vodíku s využitím energie z větrných elektráren v Severním moři, by saská strategie podle předběžných informací měla být realističtější a opírat se o více druhů nízkouhlíkového vodíku a pro nejbližší období by měla počítat i s „šedým“ vodíkem v chemickém průmyslu. Tím se víc podobá české vodíkové strategii.

Česká strana má zájem o spolupráci v oblasti výzkumu vodíkových technologií. Drážďanský Fraunhoferův institut se věnuje čisté mobilitě. Potenciál lze spatřovat i v méně rozšířených alternativách výroby vodíku, jako je například tepelné zpracování různého druhu organického odpadu. V případě, že se vývoj bude ubírat směrem k importu vodíku, bude vítána i součinnost plynárenských soustav.

Geografická a ekonomická blízkost

S Bavorskem je aktuální projekt 5G koridoru Praha–Mnichov. Cílem je posílení příhraniční spolupráce týkající se vytvoření společných procesů, které se budou aplikovat při vývoji vysokorychlostních sítí nové generace (5G). Plánovaný společný 5G koridor mezi Mnichovem a Prahou by se měl stát aktivním článkem programu „Connecting Europe Facility“ (CEF) Evropské komise v rámci víceletého finančního rámce 2021–2027.

Iniciátorem a spolukoordinátorem projektu je MPO. V letošním roce již proběhly některé konkrétní workshopy – v květnu na dopravní téma, v červnu akce zaměřená na oblast e-health a plánovány jsou i další aktivity. Tento projekt úzce souvisí i s další česko-bavorskou spoluprací zaměřenou na téma smart region.

Stejně jako u nás jsou i v Německu plánovány na podzim volby. Na základě zkušeností z posledních desetiletí lze předpokládat, že bez ohledu na vítězství kterékoli politické reprezentace se na česko-německých obchodních vztazích v zásadě nic podstatného nezmění a budou i nadále tvořit jeden z hlavních pilířů ekonomiky České republiky.

Text: Petr Švorc

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 20-23.

Štítky Německo, MPO, CzechTrade

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.